Aantal keer gelezen19

Beantwoording vragen over vogelpest

Kippenzaterdag 25 februari 2006 20:12

De ChristenUnie heeft op 15 februari vragen gesteld over de voorbereidingen op een eventuele uitbraak van de vogelpest in onze regio. Het college heeft deze vragen op 22 februari beantwoord.

Onderstaand de antwoorden.

Geachte mevrouw Kuiper,

In uw brief van 15 februari 2006 stelt u ons college op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen. Deze vragen hebben betrekking op de vogelpest en mogelijke uitbraak van een pandemie. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is er een actueel draaiboek en is dit ook voldoende geoefend de afgelopen maanden?


Antwoord: Ja. In de tweede helft van 2005 is in nauw overleg met de regiogemeenten en alle betrokken hulpverleningsinstanties een actueel draaiboek opgesteld, dat geheel is toegesneden op een mogelijke uitbraak van de vogelpest. Dit is een intergemeentelijk draaiboek, opgesteld in samenwerking met de gemeenten Ede, Nijkerk en Scherpenzeel, en maakt integraal onderdeel uit van het gemeentelijke rampenplan.
In de tweede helft van 2005 zijn door ons onder begeleiding van de hulpverleningsregio twee oefeningen gehouden in het kader van de rampenbestrijding. Dan hebben we het over de opvang- en verzorgingstaak. Met name in het scenario van een pandemie een centraal punt. Hiervoor heeft een gezamenlijke oefening plaatsgevonden in Barneveld in samenwerking met de gemeente Ede. Ook is de bestuurlijke coördinatietaak apart geoefend.

Vraag 2. Is dit draaiboek ook op een ernstig scenario voorbereid?

Antwoord: Ja, ook is rekening gehouden met een mogelijke pandemie. Mocht deze optreden dan treedt het draaiboek van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in werking, gecoördineerd door het Ministerie van VWS. Mede op aandringen van de gemeente Barneveld heeft hierover in het najaar van 2005 een hoorzitting plaatsgevonden, georganiseerd door de Tweede Kamer. Op landelijke niveau zijn daarop afspraken gemaakt en deze zijn in draaiboeken vastgelegd.

Vraag 3. Is duidelijk hoe de verdeling van verantwoordelijkheden is tussen ministerie, GGD en de burgemeester, de brandweer en de politie?

Antwoord: Ja, dat is in het intergemeentelijke draaiboek vogelpest vastgelegd. Bij een uitbraak van het virus in meerdere gemeenten, waaronder Barneveld, zal in principe het afstemmingsoverleg plaatsvinden in Barneveld. Daarbij kan besloten worden dat Barneveld als coördinerend gemeente zal optreden.

Vraag 4. Is het voor de pluimveesector en aanverwante bedrijven en organisaties duidelijk waar en hoe men aan de laatste informatie kan komen over maatregelen?


Antwoord: Ja, voor zover wij hebben kunnen nagaan hebben de pluimveesector en aanverwante bedrijven via o.a. LTO een draaiboek opgesteld dat is afgestemd met het Ministerie van LNV.

Vraag 5. Is er geen verwarring over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken Ministeries (LNV ,BZ en VWS) op dit punt?

Antwoord: Of er al dan niet verwarring is, kunnen wij niet beoordelen. Wel is het evident dat in 2005 door de diverse ministeries gezamenlijk draaiboeken zijn opgesteld en op elkaar zijn afgestemd. Regering en Tweede Kamer zijn hierover in intensief overleg geweest. De reeds genoemde hoorzitting is hiervan een illustratie.

Vraag 6. Indien zich een ramp op dit punt voltrekt die ook mensenlevens gaat eisen, dan kunnen wij ons voorstellen dat de lijst met vragen nog veel langer wordt. Het lijkt ons goed dat u de sector, de bevolking en ons als raad uiterst adequaat informeert over dit onderwerp. Kunt u op dat punt toezeggingen doen?


Antwoord: Het tijdig verstrekken van informatie richting de sector, bevolking en raad is een eerste prioriteit. Het is het kernproces binnen het draaiboek Vogelpest. Dat zullen we uiteraard ook doen in nauwe afstemming met het Ministerie van LNV. In geval van een ontwikkeling richting een pandemie ligt voor wat betreft voorlichting een belangrijke coördinerende taak bij het Ministerie van VWS. VWS heeft aangegeven in die situatie zelf de leiding te nemen ten aanzien van een informatiecampagne. Gemeenten moeten oppassen dat zij niet te vroeg een eigen informatiecampagne starten en afzonderlijk opereren. Omwille van eenduidige communicatie op het juiste moment ligt derhalve de regie op centraal niveau, i.c. VWS.


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben
secretaris burgemeester

« Terug

Reacties op 'Beantwoording vragen over vogelpest'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari