SPORT, RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR

SPORT, RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR

Waar staat de ChristenUnie voor?

Sport, recreatie, toerisme en cultuur hebben belangrijke functies. Zij zorgen allemaal voor sociale contacten en kunnen een bijdrage leveren aan het fysieke en mentale welzijn. Onze gemeente kent veel gebieden waar je rustig kunt wandelen en heerlijk kunt sporten. Ook is de gemeente diverse culturele instanties rijk en worden er veel culturele activiteiten ontplooid.

De gemeente heeft een faciliterende taak bij deze thema’s. Sportvoorzieningen moeten voldoen aan de behoefte, wandelpaden horen keurig onderhouden te zijn en cultuuractiviteiten kan de gemeente ondersteunen. Toerisme is voor onze inwoners waardevol, omdat het veel werkgelegenheid biedt. Door locaties voor sport, cultuur en recreatie multifunctioneel te gebruiken, zowel binnen als buiten de sectoren, wordt er efficiënter met de ruimte omgesprongen en bevordert het de verbinding in Barneveld.

4.1 Sport

Sporten voor iedereen mogelijk
Sporten en bewegen zijn belangrijk voor de gezondheid en de onderlinge verbinding tussen mensen. In de gemeente Barneveld zijn veel gebieden waar je heerlijk kunt hardlopen, fietsen dan wel wandelen. Als het aan de ChristenUnie ligt, blijven we investeren in mogelijkheden om in de natuur te sporten. Elk dorp zou daarom een zogenaamd hardlooprondje moeten hebben; het idee van de jongerenraad om outdoor fitnessapparatuur te plaatsen, ondersteunen we van harte. Maar ook het plaatsen van hindernissen verhoogt de sportieve beleving.

Iedereen moet kunnen sporten, daarom moet er een breed en toegankelijk aanbod zijn. Ook voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Sporten is goed voor de sociale ontwikkeling. Op een sportveld leer je samenwerken en worden vriendschappen gesloten. Ook ouderen moeten in voldoende gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten. Sporten voor ouderen kan een mooi middel zijn om te strijden tegen eenzaamheid. Daarom zou de gemeente dit actief moeten aanbieden bij ouderen.

Sportverenigingen
De ChristenUnie vindt het belangrijk nauwe contacten te onderhouden met de besturen van sportverenigingen en zal deze betrekken bij het beleid. Hieruit zal ook blijken of het masterplan sportvoorzieningen en bijhorende accommodaties nog voldoen aan de behoefte en de groei. De Christen- Unie vindt dat de sportcomplexen gebouwd moeten worden volgens de normen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Als sportverenigingen willen dat ze volgens de hogere NOC-NSF-normen gebouwd worden, omdat ze topsport doen, moeten ze zelf het verschil bekostigen.

Wij willen graag ruimte bieden voor sportverenigingen en denken dat dit kan als er actief wordt samengewerkt. Verenigingen zijn vaak te klein om een eigen kantine of een eigen parkeerplaats te beheren en bekostigen. Door actief samen te werken ontstaan meer kansen. Wij streven naar een vaste oplossing voor bijvoorbeeld de verenigingen Petanque en BDSV (Barneveldse Dam en Schaak Vereniging) en activeren de gemeente om creatief om te gaan met vragen over accommodaties. Al langere tijd is de behoefte in de samenleving aanwezig aan een atletiek-, skeeler- en ijsbaan te creëren. Wij staan daar positief tegenover.

Zwembaden
De ChristenUnie beschouwt de zwembaden als een basisvoorziening die bijdraagt aan beweging, sport en ontmoeten. Zwemmen moet betaalbaar blijven voor alle inwoners. We zijn dan ook blij met het nieuwe zwembad in Voorthuizen en blijven ons inzetten om de huidige zwembaden te behouden. Daarbij heeft het onze aandacht dat de zwembaden op een juiste manier worden geëxploiteerd en klachten zorgvuldig worden behandeld (bijv. over te koud water en openingstijden).

Sportvoorzieningen
Voor de leefbaarheid van de dorpen moeten er voldoende speelvoorzieningen zijn in combinatie met grasvelden. Deze speelvoorzieningen moeten gericht zijn op de leeftijdsopbouw van de jeugd in de wijk. De wijk moet betrokken worden bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze speelvoorzieningen. We zijn enthousiast over het speelbeleidsplan waarin omwonenden actief mee kunnen denken over de speelinrichting in hun eigen leefgebied. De gemeente blijft het speelruimtebeleidsplan uitvoeren en dus voortzetten. Omwonenden moeten zelf betrokken zijn bij ontwikkeling van speelruimtes.

Concreet:

 • Sport en bewegen voor ouderen is en blijft een speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid. Hierin wordt de koppeling gemaakt met de strijd tegen eenzaamheid;
 • Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen verleent de gemeente een bijdrage in de kosten voor het lidmaatschap van een sportvereniging;
 • De gemeente zorgt voor voldoende sport- en spelkasten en verspreidt de inzet hiervan over de kernen;
 • De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn waar kinderen en jongeren spontaan kunnen sporten, zoals hardlopen, fitnessen, skaten, voetballen en voor natuurspeelplaatsen;
 • De gemeente zorgt ervoor dat er een duidelijk meldpunt blijft voor onderhoudsproblemen bij openbare sport- en speelplekken en zorgt voor goed onderhoud van sportveldjes;
 • De kwaliteit van speelveldjes vinden we belangrijk. Het trapveldje in Veller aan de Kraaikoplaan is een voorbeeld waarin duidelijk meer investering nodig is om als een goede speelvoorziening te kunnen functioneren.
 • Elk dorp en elke wijk heeft een groen wandel- en hardlooprondje. De gemeente verkent of deze naast de route kunnen worden voorzien met hindernissen. De hoofdroute moet toegankelijk blijven voor rolstoelsporters.
 • De gemeente zet zich in voor een representatieve locatie voor de denksportverenigingen;
 • De gemeente onderzoekt de wenselijkheid en haalbaarheid van een sporthal in de dorpen Kootwijkerbroek en Terschuur;
 • Bij nieuwbouwwijken wordt direct ingezet op een groen rondje om een wandeling te kunnen maken;
 • De gemeente ondersteunt sport- en speldagen. Het moet daarbij mogelijk zijn dat bewoners zo’n dag organiseren en de straten een dagdeel afzetten;
 • De gemeente zet zich in voor behoud van de huidige zwembaden (ook in de Glind) in de gemeente en bewaakt de kwaliteit van de exploitatie;
 • Bewoners worden betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van speelplaatsen;
 • De gemeente onderhoudt goede contacten met de sportverenigingen en houdt in de gaten of het masterplan sportvoorzieningen nog voldoet aan de behoefte en wensen.

4.2 Recreatie en toerisme

Waar staat de ChristenUnie voor?

Barneveld heeft veel te bieden aan inwoners en toeristen. Binnen de dorpskernen is er veel groen. We hebben bos, zandverstuivingen, gevarieerde landschappen en tal van interessante bezienswaardigheden en evenementen. En dat op een heel prettige afstand van de Randstad! Het (dag)toerisme is voor onze gemeente erg belangrijk. Een flink aantal inwoners werkt in de toeristische sector en het voorzieningenniveau in een aantal Barneveldse dorpen is beter dan gemiddeld vanwege de recreanten die bij ons hun vakantie doorbrengen. De ChristenUnie is een sterk voorstander van het dorpenpromotiebeleid. Elke kern heeft een eigen karakter en vraagt om kern specifieke promotie.

Recreatie
De gemeente Barneveld moet ervoor zorgen dat onze regio aantrekkelijk is en blijft voor (dag)recreatie. Recreatieondernemers moeten daarom optimaal geholpen worden bij het uitoefenen van hun bedrijf. Van hen mag verwacht worden dat zij gezamenlijk optrekken om de vakantieparken en campings attractief te houden voor de recreanten. Illegale bewoning moet worden tegengegaan. Nieuwe plannen in de toeristische sector moet de gemeente in principe positief en binnen de mogelijkheden ondersteunen. De ChristenUnie staat voor een groene ring om elke wijk heen waar men kan wandelen of anderszins recreëren. De groene slinger langs De Burgt en Veller zijn goede voorbeelden hiervan.

Toerisme
De ChristenUnie wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor een goede promotie van Barneveld als toeristische gemeente en speelt actief in op wat recreanten zoeken. Verder vindt de ChristenUnie goede informatieplekken voor toeristen van belang. Voor het toerisme is het belangrijk dat er binnen en tussen de dorpen goede verbindende wandel- en fietspaden zijn met de nodige voorzieningen op de hoofdroutes.

Evenementen
Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de Barneveldse dorpen als plek om te recreëren. De middenstands- en ondernemersverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook inwoners kunnen evenementen zoals kleinschalige festivals organiseren. Die evenementen moeten veilig uitgevoerd worden. Daarom moeten organisatoren voldoen aan eisen die gesteld zijn in vergunningen. De gemeente moet met initiatiefnemers meedenken zodat de vergunningaanvraag geen administratieve molensteen wordt. Het is van belang dat onnodige bureaucratie bij het aanvragen van vergunningen voor evenementen wordt voorkomen.

Concreet:

Versterken van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in en buiten de dorpen; Versterken van het fietsknooppuntennetwerk met rustbankjes bij de knooppunten; Voorkomen en tegengaan van permanente bewoning op recreatieterreinen; Promotie van recreatie en evenementen in onze gemeente; Voorkomen van onnodige bureaucratie bij aanvraag evenementenvergunning; Evenementen in de gemeente moeten veilig en gezond zijn. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over duurzaamheid, geluid en volksgezondheid; Het faciliteren van VVV informatiepunten; Aantrekkelijke dorpsentrees op de hoofdwegen met een welkom, bloemen of groen; Elke wijk wordt voorzien van een groene ring om te recreëren.

4.3 Cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van elk dorp. In de cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de gemeente Barneveld uit zich dat in saamhorigheid, de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons kleden, hoe we onze feesten vieren en hoe we omgaan met werk, de natuur, onze verenigingen en kerken. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat cultuur in de gemeente op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. Dat begint al op jonge leeftijd met cultuureducatie. Daarom vinden we de muziekschool en de bibliotheek belangrijk en zijn we trots op onze musea en monumenten.

Kunst
Steeds meer mensen in onze gemeente zijn actief met kunst bezig. Soms gebeurt dit op professionele basis, vaak hobbymatig. Beide zijn mooi om te zien. De gemeente moet faciliterend optreden om deze kunstenaars de gelegenheid te geven hun werken aan een groter publiek te laten zien. Het Kunstcollectief is een goed aanspreekpunt voor de gemeente om iets voor deze kunstenaars te betekenen. De ChristenUnie wil ruimte bieden om kunst meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen.

Bij het kappen van oude en/of zieke bomen moeten kunstenaars van het hout iets kunnen maken wat achterblijft op of nabij de kap locatie. Hierbij kan worden gedacht aan een bank of tafel. De ChristenUnie wil dat dit wordt onderzocht. Een positieve ontwikkeling is de samenwerking en samenvoeging van Be Active en Be Creative. Zo kunnen alle inwoners gebruik maken van een breed aanbod van cultuur en sport.

Bibliotheek
De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de gemeente. En daarnaast ook steeds meer een ontmoetingsplek binnen de gemeente. De abonnementsgelden moeten betaalbaar blijven. Verder moet de gemeente voldoende geld beschikbaar stellen aan de bibliotheek zodat deze kan meegroeien met ontwikkelingen op het gebied van media. Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er bibliotheken blijven in Barneveld, Voorthuizen, Garderen (Wardborg) en Kootwijkerbroek. Enkele bibliotheken moeten nog de samenwerking zoeken met scholen. De ChristenUnie wil graag meer bekendheid geven aan het gratis bibliotheekabonnement voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Wij zijn ook blij dat het Taalhuis in de bibliotheek is gehuisvest, waar ondersteuning wordt geboden bij laaggeletterdheid. De Christen- Unie vind dit een goede ontwikkeling.

Schaffelaartheater
Het Schaffelaartheater heeft een toegevoegde waarde voor de Barneveldse samenleving. De ChristenUnie blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het theater. De gemeentelijke financiële bijdrage mag niet veel meer stijgen. Wij zijn blij dat het theaterbestuur de exploitatie in eigen hand houdt en hopen dat het in staat blijft het theater op een gezonde basis te exploiteren. We hebben afgelopen jaren een verbreding gezien in het gebruik van het theater, bijvoorbeeld in de samenwerking met scholen. Wij vinden dit een goede zaak. Diverse binnensportverenigingen zoeken nog naar een vaste locatie voor onderdak. Wij denken dat het theater nog breder ingezet kan worden. Hierdoor is minder subsidie nodig en maken meer inwoners gebruik van dit mooie gebouw. Ook meervoudig gebruik van de muziekschool past hierin. Dit alles sluit aan bij onze opvatting dat gebrouwen zoveel mogelijk multifunctioneel moeten worden gebruikt. Niet alleen wordt zo efficiënt omgesprongen met onze ruimte maar ook brengt het inwoners van Barneveld bij elkaar.

Monumentenbeleid en musea
Kunst en cultuur leggen de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van gebouwen, objecten, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Daarom is de ChristenUnie blij met de musea in de gemeente. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Voor museum Nairac heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het bewaren van de Barnevelds historie. Het museum doet dit goed en speelt verder in op zaken die leven in de samenleving door wisselende exposities te houden. Vaak wordt het werk in musea gedaan door vrijwilligers, maar de professional mag en kan niet ontbreken. Dit biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. De musea moeten voor geld niet alleen bij de gemeente aankloppen, maar ook andere overheden en particulieren benaderen voor subsidie en sponsoring. Het in stand houden van historisch-cultureel erfgoed is een belangrijke taak voor de gemeentelijke overheid. Dit zal in samenwerking met de eigenaren moeten gebeuren. De ChristenUnie wil inzetten op meer kennis van de historie van onze gemeente bij jong en oud.

Concreet:

 • De ChristenUnie pleit voor cultuur die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen;
 • De ChristenUnie wil kunstenaars ruimte bieden om hun kunst meer te laten zien, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen;
 • Maar ook door kunstenaars in de gelegenheid te stellen om van gekapt hout iets te maken op of nabij de kaplocatie;
 • De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de gemeente. De abonnementsgelden moeten betaalbaar blijven;
 • Bibliotheken in Voorthuizen, Kootwijkerbroek en Barneveld blijven behouden. In de andere dorpen is hiervoor samenwerking met scholen;
 • Het Schaffelaartheater is van grote culturele, sociale en maatschappelijke waarde.
 • De verbreding in het maatschappelijk gebruik van het theater en de muziekschool moet worden doorgezet.
 • Musea zijn van meerwaarde voor de gemeente en in samenwerking moet altijd gekeken worden naar behoud en financiële gezondheid ervan;
 • Locaties voor sport, cultuur en recreatie zijn multifunctioneel te gebruiken.