SPORT, RECREATIE, TOERISME EN CULTUUR

Sport, recreatie, toerisme en cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?
Sport, recreatie, toerisme en cultuur hebben belangrijke functies. Het zorgt allemaal voor sociale contacten en kan een bijdrage leveren aan het fysieke en mentale welzijn. Onze gemeente kent veel gebieden waar je rustig kunt wandelen en heerlijk kunt sporten. Ook is de gemeente diverse culturele instanties rijk en worden er veel culturele activiteiten ontplooid.

De gemeente heeft een faciliterende taak als het gaat om deze thema’s. Sportvoorzieningen moeten voldoen aan de behoefte, wandelpaden horen keurig onderhouden te zijn en cultuuractiviteiten kan de gemeente ondersteunen. Toerisme is voor onze inwoners waardevol, omdat het veel werkgelegenheid biedt.

4.1 Sport

Sporten voor iedereen mogelijk

Sporten is voornamelijk belangrijk voor de gezondheid en heeft een belangrijke functie voor de onderlinge verbinding tussen mensen. In de gemeente Barneveld zijn veel gebieden waar je heerlijk kunt wandelen. Als het aan de ChristenUnie ligt, blijven we investeren in mogelijkheden om in de natuur te sporten. Elke dorp zou daarom een zogenaamd hardlooprondje moeten hebben; het idee van de jongerenraad om dit te ondersteunen met fitnessapparatuur ondersteunen we van harte.

De ChristenUnie zet zich ervoor in dat iedereen kan sporten. Dat betekent dat ook kinderen in minimagezinnen die mogelijkheid moeten krijgen. Sporten is naast gezond vanwege de lichaamsbeweging, ook erg goed voor de sociale ontwikkeling. Op een sportveld leer je samenwerken en worden vriendschappen gesloten. Ook ouderen moeten in voldoende gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten. De gemeente heeft hierin een ondersteunende taak. Sporten voor ouderen kan een mooi middel zijn om te strijden tegen eenzaamheid. Daarom zou de gemeente dit actief moeten aanbieden bij ouderen.

Sportverenigingen

De ChristenUnie vindt het belangrijk om nauwe contacten te onderhouden met de besturen van sportverenigingen en zal hen betrekken in te nemen beslissingen. Hierdoor zal ook blijken of het masterplan sportvoorzieningen en bijhorende accommodaties nog voldoen aan de behoefte en de groei. De ChristenUnie vindt dat de sportcomplexen gebouwd moeten worden volgens VNG-normen. Als sportverenigingen willen dat ze volgens de hogere NOC-NSF-normen gebouwd worden, omdat ze topsport doen, moeten ze zelf het verschil bekostigen. 

Zwembaden
De ChristenUnie vindt de zwembaden een basisvoorziening die bijdraagt aan beweging, sport en ontmoeten. Zwemmen moet betaalbaar blijven voor alle inwoners. We zijn dan ook blij met het nieuwe zwembad in Voorthuizen en blijven ons inzetten om de huidige zwembaden (ook in De Glind) te behouden. Daarbij heeft het onze aandacht dat de zwembaden op een juiste manier worden geëxploiteerd en klachten zorgvuldig worden behandeld (bijv. over te koud water in de zwembaden). 

Speelvoorzieningen

Voor de leefbaarheid van de dorpen moeten er voldoende speelvoorzieningen zijn in combinatie met grasvelden. Deze speelvoorzieningen moeten gericht zijn op de leeftijdsopbouw van de jeugd in de wijk. De wijk moet betrokken worden bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van deze speelvoorzieningen. 

Concreet:

 • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijk sportbeleid. Hierin wordt de koppeling gemaakt met de strijd tegen eenzaamheid;
 • Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen verleent de gemeente een bijdrage in de kosten voor het lidmaatschap van een sportvereniging;
 • De gemeente zorg ervoor dat er genoeg sport- en spelkasten zijn en verspreidt de inzet hiervan over de kernen. De gemeente onderzoekt of dergelijke mogelijkheden ook ingezet kunnen worden voor ouderen;
 • De gemeente zorgt ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn waar kinderen en jongeren spontaan kunnen sporten (hardlopen, fitnessapparatuur, skaten, voetbal, natuurspeelplaatsen etc.);
 • De gemeente zorgt ervoor dat er een duidelijk meldpunt blijft voor onderhoudsproblemen bij openbare sport- en speelplekken en zorgt voor goed onderhoud van sportveldjes;
 • Elk dorp heeft een groen wandel- en hardlooprondje;
 • De gemeente zet zich in voor een representatieve locatie voor de denksportverenigingen;
 • De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een sporthal in Terschuur om zo binnensportactiviteiten mogelijk te maken;
 • Bij nieuwbouwwijken wordt zoveel ingezet op een groen rondje om een wandeling te kunnen maken;
 • De gemeente ondersteunt sport- en speldagen. Het moet daarbij mogelijk zijn dat bewoners zo’n dag organiseren en de straten een dagdeel afzetten;
 • De gemeente zet zich in voor behoud van de huidige zwembaden in de gemeente en bewaakt de kwaliteit van de exploitatie;
 • Bewoners worden betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van speelplaatsen;
 • De gemeente onderhoudt goede verbinding met de sportverenigingen en houdt in de gaten of het masterplan sportvoorzieningen nog voldoet aan de behoefte en wensen;
 • De gemeente zet zich in voor een geschikte nieuwe locatie voor de fietscross vereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek en betrekt plaatselijk belang bij het herinrichten van de oude locatie.

4.2 Recreatie en toerisme

Waar staat de ChristenUnie voor?

Barneveld heeft veel te bieden voor inwoners en toeristen. Binnen de dorpskernen is er veel groen. We hebben bos, zandverstuivingen, gevarieerde landschappen en tal van interessante bezienswaardigheden en evenementen. En dat op een hele prettige afstand van de Randstad! Het (dag)toerisme is voor onze gemeente erg belangrijk. Een flink aantal inwoners werkt in de toeristische sector en het voorzieningenniveau in een aantal Barneveldse dorpen is beter dan gemiddeld vanwege de recreanten die bij ons hun vakantie doorbrengen.

De gemeente Barneveld moet ervoor zorgen dat onze regio aantrekkelijk is en blijft voor (dag)recreatie. Recreatieondernemers moeten daarom optimaal geholpen worden bij het uitoefenen van hun bedrijf (dat geldt natuurlijk ook voor de overige ondernemers). Van de recreatieondernemers mag verwacht worden dat zij gezamenlijk optrekken om de vakantieparken en campings attractief te houden voor de recreanten. Daarom moeten verkrotting en illegale bewoning worden tegengegaan. Nieuwe plannen in de toeristische sector moet de gemeente in principe positief ondersteunen. Uiteraard moeten plannen wel passen.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij de promotie van (dag)recreatie. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor een goede promotie van Barneveld als toeristische gemeente. De gemeente promoot wat onze gemeente te bieden heeft en zal ook moeten inspelen op wat recreanten zoeken. Verder vindt de ChristenUnie informatieplekken voor toeristen van belang en ondersteunen we de VVV-kantoren en bijhorende activiteiten van harte (zoals de VVV-wagen in Voorthuizen). Het zou mooi zijn als in Garderen en Barneveld ook een actief informatiepunt komt.

Evenementen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de Barneveldse dorpen als plek om te recreëren. De middenstands- en ondernemersverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook inwoners kunnen evenementen zoals kleinschalige festivals organiseren. Die evenementen moeten veilig uitgevoerd worden. Daarom moeten organisatoren voldoen aan eisen die gesteld zijn in vergunningen. De gemeente moet met initiatiefnemers meedenken zodat de vergunningaanvraag geen administratieve molensteen wordt. Het is van belang dat onnodige bureaucratie bij het aanvragen van vergunningen voor evenementen wordt voorkomen. Voor het toerisme is het belangrijk dat er binnen en tussen de dorpen goede verbindende wandel- en fietspaden zijn met de nodige voorzieningen op de hoofdroutes.

Concreet:

 • Versterken van aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in en buiten de dorpen.
 • Versterken van het fietsknooppunten netwerk met rustbankjes bij de knooppunten.
 • Voorkomen en tegengaan van permanente bewoning op recreatieterreinen.
 • Promotie van recreatie en evenementen in onze gemeente;
 • Voorkomen van onnodige bureaucratie bij aanvraag evenementenvergunning;
 • Evenementen in de gemeente moeten veilig en gezond zijn. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over duurzaamheid, geluid en volksgezondheid.
 • Het faciliteren van informatiepunten zoals de VVV-wagen in Voorthuizen.
 • Aantrekkelijke dorpsentrees op de hoofdwegen met een welkom en bloemen of groen.

 

4.3 Cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?

Cultuur vormt de ziel van elk dorp. In de cultuur wordt de historie van de gemeente en de manier van samenleven van mensen weerspiegeld. In de gemeente Barneveld uit zich dat in saamhorigheid, de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons kleden, hoe we onze feesten vieren en hoe we omgaan met werk, de natuur, onze verenigingen en kerken. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat cultuur in de gemeente op een positieve en ontspannen manier wordt beleefd. Dat begint al op jonge leeftijd met cultuureducatie. Daarom vinden we de muziekschool en de bibliotheek belangrijk en zijn we trots op onze musea en monumenten. De ChristenUnie pleit er voor cultuur en sport bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Tot slot beseffen wij als ChristenUnie dat ook het “christelijke” onderdeel is van de Barneveldse cultuur en dat vinden wij waardevol. 

Kunst

Steeds meer mensen in onze gemeente zijn met kunst bezig (schilderen, muziek etc.). Soms gebeurt dit op professionele basis, maar ook vaak hobbymatig. Beide zijn mooi om te zien. De gemeente moet faciliterend optreden om deze kunstenaars de gelegenheid te geven hun werken aan een groter publiek te laten zien. Het Kunstcollectief is een goed aanspreekpunt voor de gemeente om iets voor deze kunstenaars te betekenen. De ChristenUnie wil ruimte bieden om kunst meer te laten zien, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen. Culturele instellingen worden vanwege bezuinigingen steeds creatiever in samenwerking en het aanbieden van diensten. De ChristenUnie stimuleert dit. 

Bibliotheek

De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de gemeente. De abonnementsgelden moeten betaalbaar blijven. Verder moet de gemeente voldoende geld beschikbaar stellen aan de bibliotheek zodat deze zich kan aanpassen aan de nieuwe manier van informatie verzamelen. Verder vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er een bibliotheekvestiging blijft in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Voor de andere dorpen moet samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld de scholen. De ChristenUnie wil graag meer bekendheid geven aan het gratis bibliotheekabonnement voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Schaffelaartheater

Het Schaffelaartheater heeft een toegevoegde waarde voor de Barneveldse samenleving. De samenleving zal zelf moeten laten zien dat zij het theater belangrijk vindt. De ChristenUnie blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het theater. De gemeentelijke financiële bijdrage mag niet veel meer stijgen. Wij zijn blij met de actie van het theaterbestuur om de exploitatie in eigen hand te houden en hopen dat zij in staat zullen zijn om het theater op een gezonde basis te exploiteren. 

Monumentenbeleid en musea

Kunst en cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van gebouwen, objecten, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Daarom is de ChristenUnie blij met de musea in de gemeente. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Voor museum Nairac heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het bewaren van de Barnevelds historie. Het museum doet dit goed en speelt verder in op zaken die leven in de samenleving door wisselende exposities te houden. Vaak wordt het werk in musea gedaan door vrijwilligers, maar de professional mag en kan niet ontbreken. Dit biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. De musea moeten voor budget niet alleen bij de gemeente aankloppen, maar moeten ook andere overheden en particuliere benaderen voor subsidie en sponsoring. Het in stand houden van historisch-cultureel erfgoed is een belangrijke taak voor de gemeentelijke overheid. Dit zal in samenwerking met de eigenaren moeten.


Concreet:

 • De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport die bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen.
 • De ChristenUnie wil kunstenaars ruimte bieden om hun kunst meer te laten zien, bijvoorbeeld op rotondes of pleinen.
 • De bibliotheek is een verrijking van het culturele leven in de gemeente. De abonnementsgelden moeten betaalbaar blijven.
 • Bibliotheken in Voorthuizen, Kootwijkerbroek en Barneveld blijven behouden. In de andere dorpen is er samenwerking met scholen.
 • Het Schaffelaartheater is van toegevoegde waarde, de gemeentelijke financiële bijdrage aan het Schaffelaartheater mag niet veel meer stijgen.
 • Musea zijn van meerwaarde voor de gemeente en in samenwerking moet altijd gekeken worden naar behoud en financiële gezondheid van musea.
 • De muziekschool moet voor iedereen toegankelijk zijn.