ENERGIE EN AFVAL

Energie en afval

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Wij zetten ons daarom in voor het milieu. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een blijvend sterke economie. De gemeente heeft op lokaal niveau een belangrijke rol. 

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, kantoren, woningen en verkeer wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met de ruimte en natuur die we hebben.


6.1 Energieke gemeente

Verbinding lokaal-regionaal

Afstemming in de regio is essentieel, zodat je van elkaar kunt leren, slimme samenwerking kunt opbouwen en kansen kunt benutten. Voor de energietransitie is een combinatie van wind, zon, warmte en vergisting nodig. Regionaal moeten we zoeken naar de beste kansen. 

Participatie

Belangrijk is dat omwonenden betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners of coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is en dus ook voor de kleinere portemonnee. Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners en bedrijven. 

Afscheid nemen van gas

Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële oplossingen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Daarom blijven we het Energieloket voortzetten. Het lokale bedrijfsleven zou hierin een grotere rol moeten spelen in samenwerking met energiecoöperaties. Financieel gezien werkt de duurzaamheidslening goed. Zodra deze niet langer toereikend is, moet de gemeente samenwerking zoeken om een revolverend fonds op te richten, bijvoorbeeld met de provincie of andere investeerders. Hiermee wordt een fonds bedoeld waarvan het uitgeleende geld weer terug komt zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Uit een dergelijk fonds kan dus geleend worden, zodat het later terugkeert en opnieuw ingezet kan worden. 

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer warmte/koudeopslag (WKO) en de warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn goedkoper. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is. Bij woningrenovatie ligt de prioriteit bij een verbetering van de isolatie. 

Zon & wind

Zon & wind zijn de komende jaren de belangrijkste duurzame bronnen. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. 

De gemeente zet zich in om energiecoöperaties, bewoners en private partijen bij elkaar te brengen om te investeren in zonne-energie. Om voldoende energie op te wekken zijn ook windmolens nodig in onze gemeente. De opgave om zowel zon- als windenergie te realiseren is groot en moet in samenwerking met betrokken partijen en omwonenden worden opgepakt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat initiatieven op draagvlak kunnen rekenen. Daarbij pleiten wij voor mogelijkheden voor omwonenden om te participeren en zo ook in de opbrengsten te delen. 

Gemeentelijke organisatie

De gemeente geeft het goede voorbeeld door een investerings- en uitvoeringsplan te maken voor de eigen gebouwen en het eigen wagenpark. Gemeentelijke daken worden ingevuld met zonnepanelen, maar ook verdergaande maatregelen zoals isolatie, verlichting en klimaatregeling worden aangepakt. Het doel is: energieneutraal in 2035. 

Energiebesparing industrie en bedrijven

De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden. De gemeente verbindt partijen om het MKB te helpen de wettelijk vereiste energiemaatregelen uit te voeren. 

Concreet:

 • De ChristenUnie gaat voor een volledige energietransitie binnen één generatie;
 • De ChristenUnie geeft de komende periode prioriteit aan energiebesparing. Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken;
 • Duurzaamheid pakt de gemeente Barneveld integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen;
 • Investeren in innovatie en verduurzaming is een effectieve manier om lokaal en regionaal meer werkgelegenheid en economische groei te creëren;
 • De gemeente stimuleert eigen medewerkers in het gebruik van openbaar vervoer en fiets;
 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie en de regio Food Valley een strategie om de energietransitie vorm te geven;
 • De gemeente benut de invoering van de omgevingswet om ruimte te creëren voor (toekomstige) duurzame ontwikkelingen;
 • Bij grootschalige energieprojecten is de norm dat de omgeving kan participeren;
 • Coöperaties rondom duurzaamheid en milieu van inwoners en bedrijven worden aangemoedigd;
 • Verenigingen van eigenaren van appartementsgebouwen worden gestimuleerd tot energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie;
 • De gemeente wekt de eigen energie voor minimaal 20% zelf op en koopt de rest duurzaam in;
 • Ledverlichting is de norm bij openbare straatverlichting;
 • Bij vervanging gaat het gemeentelijk wagenpark over op groengas of elektrisch rijden;
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2035 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.

 

6.2 Afvalinzameling

Waar staat de ChristenUnie voor?
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn en ligt het scheidingspercentage op 75%. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden hergebruikt. 

Dit geldt voor huishoudens, maar ook voor bedrijven. Prioriteit ligt bij het voorkomen van afval. In samenwerking met lokale winkeliers wordt gezocht naar manieren om folder- en verpakkingsmateriaal te beperken.  

Sinds kort heeft elk huishouden vier containers. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat inwoners kunnen kiezen voor kleine kliko’s. Het inleveren van een kliko is ook mogelijk onder de voorwaarde dat het afval naar een verzamelpunt wordt gebracht. Bijvoorbeeld een ondergrondse container, maatschappelijke organisatie, kerk of sportvereniging. 

Door de veelheid aan containers zullen deze minder snel vol raken. De vuilniswagen rijdt dan voor halfvolle containers. De gemeente moet in de gaten houden of de afvalinzameling effectief blijft verlopen. Minder vaak legen is een optie, maar nog liever ziet de ChristenUnie dat we toewerken naar ondergrondse inzamelpunten voor restafval op wijkniveau. Zo kan iedereen op elk moment zijn afval kwijt en wordt afvalverwerking goedkoper. 

Het uitgangspunt blijft dat afval scheiden steeds weer makkelijker moet worden gemaakt. Een gebruiksvriendelijke manier van afvalinzameling is de sleutel tot succes. Gebruikservaringen van inwoners moeten worden benut om de service te verhogen. 

Milieustraat Otelaar in Barneveld is niet voor elke inwoner goed te bereiken. De gemeente moet daarom inzetten op kleinschalige milieustraat-faciliteiten in verschillende dorpen. Bijvoorbeeld een mobiel inleverpunt, een snoeiafvaldepot of een kleine milieustraat voor enkele specifieke afvalstoffen. We zoeken in samenwerking naar mogelijkheden om afval scheiden aantrekkelijker te maken en de service dichter bij de inwoners te brengen. Openingstijden sluiten aan bij veelvoorkomende klustijden.

Concreet

 • Het reduceren van de hoeveelheid afval krijgt prioriteit;
 • Afval scheiden moet steeds makkelijker worden gemaakt. Gebruiksvriendelijkheid is de sleutel tot succes;
 • Het op wijkniveau inleveren van restafval is een goede manier om afval te verzamelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking.
 • De gemeente promoot het gebruik van de NEE/JA sticker en wijst op alternatieven zoals folder-apps.
 • De milieustraat wordt uitgebreid met kleinschalige faciliteiten in verschillende dorpen.
 • De gemeente stimuleert scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hierin zoveel mogelijk.
 • De gemeente promoot de nieuwe manier van glas inzamelen: vuil glas met dop mag ook in de bak.
 • Hergebruik via kringloopwinkels en ‘afvalbrengstations’ wordt gepromoot.
 • De gemeente is transparant over de bestemming voor gescheiden afval. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat ze niet voor niets afval scheiden.
 • De gemeente zet zich in om zwerfafval te bestrijden en werkt daarin samen met scholen of verenigingen. Een zwerfafvalvergoeding behoort tot de mogelijkheden.