RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Ruimtelijke ontwikkeling

Waar staat de ChristenUnie voor?

Onze gemeente is in beweging. De woningmarkt is door de crisis geraakt, maar herstelt snel. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd. Het is belangrijk om te zorgen voor aantrekkelijke woonwijken met een goede mix van goedkope en dure woningen. Ook op bedrijventerreinen wordt flink uitgebreid. Industrieterrein Harselaar wordt groter en verschillende dorpen, waaronder Stroe en Voorthuizen, moeten de komende jaren ruimte krijgen voor meer bedrijvigheid. In het buitengebied vindt schaalvergroting plaats. Schuren komen leeg te staan en tegelijkertijd proberen familiebedrijven het bedrijf voort te zetten of juist af te bouwen. Onze gemeente is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te boeren; en aantrekkelijk willen we graag blijven. Dat gaat niet vanzelf. De ChristenUnie wil dat de gemeente beleid maakt en uitvoert met het oog op de toekomst. 

7.1 Wonen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Na een moeilijke tijd voor woningbezitters gaat het nu weer goed op de woningmarkt en daar mogen we best van profiteren. Toch kunnen we niet achterover leunen. Als we niet oppassen, droogt de woningvoorraad op, stijgen de prijzen te snel of trekt de Randstad onze kant op. Op deze uitdagingen moet de gemeente anticiperen met een toekomstgericht woonbeleid. We verwachten veel van onze woningmarkt. We willen graag levensloopbestendig, klimaatbestendig en energieneutraal bouwen. Er moet genoeg ruimte zijn voor parkeren, spelen en groen. Verder willen we een gezonde mix van prijsklassen, inspraak van toekomstige bewoners en bovenal willen we dorps blijven. We kunnen dit alleen in samenwerking met ontwikkelaars en Woningstichting Barneveld, maar bovenal met de bewoners en toekomstige bewoners. 

 • Het woonbeleid van de gemeente Barneveld moet inspelen op toekomstige ontwikkelingen;
 • De gemeente beperkt zich tot strategische grondposities;
 • In onze gemeente wordt toekomstbestendig gebouwd, dus gasloos en levensloopbestendig;
 • Niet alleen woningen, maar ook woonwijken worden levensloopbestendig ingericht door middel van een mix aan woningtypen, prijsklassen en de bouw van een wijkcentrum met sociaal-culturele voorzieningen en zorgondersteuning;
 • De gemeente laat op een aantal plekken bewoners zelf ontwikkelen en beheren. Zij krijgen de mogelijkheid om collectief hun eigen woningen te ontwerpen. Dit gecombineerd met de inrichting van de eigen straat of hof en het beheer daarvan;
 • De ChristenUnie staat voor minimaal 20% sociale huur en 15% goedkope koopwoningen in al onze dorpen;
 • Jonge starters moeten voldoende kansen krijgen om in de eigen dorpen te blijven wonen of daar terug te keren;
 • De gemeente Barneveld ontwikkelt een visie om als marktmeester de particuliere huur te versterken;
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er langer kunnen blijven wonen;
 • Aanvragen voor mantelzorgwoningen en mantelzorgunits mogen niet vastlopen in lange bureaucratische regelgeving;
 • De gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter);
 • De starterslening wordt voortgezet, zolang deze meerwaarde biedt. We moeten jaarlijks bekijken of starters voldoende koopmogelijkheden hebben;
 • De duurzaamheidslening blijft in de gemeente Barneveld beschikbaar;
 • Er wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten als het gaat om wachtlijstbeheer, nieuwbouw en studentenhuisvesting. 

Toekomstige generaties

Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. 

 • De ChristenUnie wil de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen bevorderen. De gemeente heeft vooral een rol in wijziging van bestemmingsplannen;
 • Leegstaand vastgoed kan beschikbaar worden gesteld voor startup co-working spaces met behulp van collectieve huurovereenkomsten;
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in de gemeente Barneveld voor 2024 asbestvrij zijn. Hiervoor wordt samenwerking met de provincie gezocht;
 • In de gemeente Barneveld zetten we ons in om kleine woonvormen mogelijk te maken. 

Woningstichting Barneveld

De ChristenUnie wil dat de gemeente Woningstichting Barneveld de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te bouwen, maar stelt wel duidelijke kaders via de woonvisie. In deze woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De komende raadsperiode moet er een plan komen hoe de bestaande woningvoorraad volledig verduurzaamd wordt. 

Woningstichting Barneveld draagt zorg voor voldoende sociale huurwoningen en ook voor een deel ‘sociale koop’. Woningstichting Barneveld heeft een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor maar vooral mét de bewoners in de gemeente. 

 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met Woningstichting Barneveld aandacht aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede sociale huurwoningen, aan leefbaarheid in wijken en aan de sociale koopsector;
 • De gemeente Barneveld stimuleert Woningstichting Barneveld om jaarlijks een aantal huurwoningen te realiseren met een huurprijs lager dan 450 euro;
 • De gemeente Barneveld stelt met Woningstichting Barneveld doelen op, gericht op het verbeteren van de energiehuishouding van woningen;
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad;
 • De verkoop van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd en wordt gecompenseerd met nieuwbouw. Het aandeel sociale huur in onze gemeente bedraagt minimaal 20% van de totale woningvoorraad.

7.2 Ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat moet ze samen met de inwoners doen. Door gezamenlijk initiatief van inwoners wordt de kwaliteit van het groen hoger en de woonomgeving leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. De ChristenUnie wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken.  

Voor een goede verdeling van de ruimte is het belangrijk dat:

 • Wonen geconcentreerd wordt in de dorpen en niet op het platteland;
 • Bedrijven ruimte krijgen op bedrijventerreinen;
 • Winkels geconcentreerd een plek hebben in de dorpen;
 • Recreatiegebieden ruimte bieden aan recreatiebedrijven;
 • Het platteland aantrekkelijk en gevarieerd blijft;
 • Natuurgebieden beschermd worden;
 • De dorpen het dorpskarakter behouden;
 • Een verbindend, goed onderhouden wegennet voor verschillende vervoersvormen die vooral de milieuvriendelijke keuze beter mogelijk maakt; 
 • Regenwater zoveel mogelijk in de eigen omgeving opgevangen wordt, waarbij overtollig water vertraagd wordt afgevoerd naar de beken. 

Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein. 

De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. De ChristenUnie wil kortom meer ruimte voor ruimte op de politieke agenda. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen in en rond de dorpen. Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen genomen worden met zoveel mogelijk aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. 

Functieverandering

Doordat veel boeren stoppen met hun bedrijf komen er veel stallen leeg te staan. Als daar niets mee gebeurt geeft dat het landschap een rommelig aanzicht. Barneveld is goed bezig om deze lege stallen een andere bestemming te geven of te slopen door toepassing van het functieveranderingsbeleid. Kleinschalige bedrijvigheid past prima in het buitengebied, maar grote bedrijven moeten naar het industrieterrein. Het wordt steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat de infrastructuur geschikt is voor de veranderende bedrijvigheid. Hierdoor blijft het buitengebied vitaal en aantrekkelijk voor boeren, burgers en buitenlui. Bij al deze veranderingen moet er veel aandacht zijn voor erfbeplanting bij woningen en bedrijven. De open structuur van het landschap moet behouden blijven 

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente Barneveld moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. 

Concreet:

 • De volgende kaders voor de invoering van de omgevingswet zijn belangrijk voor ChristenUnie
  • Initiatiefnemers van nieuwe plannen moeten aantonen dat belanghebbenden uit de omgeving inspraak hebben in de ontwikkeling, in relatie tot die belangen.
  • De gemeente is marktmeester bij belangenafwegingen bij veranderingsprocessen in de openbare ruimte.
  • De gemeenteraad moet haar eigen beslissingsbevoegdheid niet delegeren aan het college, om zo een goede belangenafweging voor de inwoners te waarborgen.
  • Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de natuurtoets, de watertoets, de bescherming van het milieu en de leefbaarheid belangrijke kaders waaraan moet worden voldaan.
  • Bij de voorbereiding van de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen met de provincie en de waterschappen.
 • De gemeente geeft actief ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden;
 • Bij inbreidingslocaties wordt ingezet op een invulling met voldoende groen;
 • Behoud open landschappen en voorkom versnippering. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan;
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen;
 • De ChristenUnie wil dat natuur en landschap zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk worden door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden;
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd. Het beheer van de Stroese hei en bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos moet door experts gebeuren. Een jaarlijks werkbezoek om de kwaliteit te bewaken is van meerwaarde;
 • Ruimte voor energietransitie betekent dat duurzame vormen van energieopwekking uitgevoerd moet kunnen worden;
 • De gemeente moet zich meer inzetten om op te treden als regiegemeente bij uitbreidingen; ze moet alleen behoedzaam een beperkt aantal strategische grondposities aankopen;
 • De gemeente zet zich in om beheerders te vinden voor rotondes. Het doel is passend groen of kunst op al onze rotondes. 

Concreet:

 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het om waterberging gaat: minder bestrating, gescheiden afvoer van schoon en vervuild water en groen;
 • Bij het onderhoud van het riool wordt een afzonderlijk systeem voor regenwater aangelegd;
 • De gemeente stimuleert groene daken;
 • Opvang van regenwater in de woonwijk of bedrijventerrein in wadi ‘s