Verkiezingsprogramma-2018-2022-Inleiding

Verkiezingsprogramma ChristenUnie voor de gemeenteraadverkiezingen van 2018.

U kunt ook de pdf versie van het verkiezingsprogramma lezen of ophalen.


Inleiding

Barneveld, een waardevolle gemeente

‘Zou het voor een tijd als deze zijn?’ Die woorden uit het boek Esther haalde Gert-Jan Segers eind 2016 vlak na zijn benoeming tot partijleider aan tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Esther was koningin geworden en maakte mee dat een vooraanstaand lid van de regering regelde dat het Israëlitische volk, haar volk, uitgeroeid zou worden. Haar oom stelde haar de vraag: Zou het voor een tijd als deze zijn dat je koningin bent geworden?’

Ook als Barneveldse politici mogen we die vraag stellen. Weliswaar nemen we een veel bescheidener rol in dan koningin Esther deed en is de situatie nu niet zo neipend als toen voor het volk van Israel, maar we mogen onszelf wel de vraag stellen: Zou het voor een tijd als deze zijn dat we mogen meewerken om de Barneveldse samenleving vorm te geven? En wat zijn dan de uitdagingen in Barneveld waar we een antwoord op moeten vinden? Hoe kunnen we van waarde zijn voor onze gemeente? En wat is er waardevol in onze gemeente? Dan kunnen we denken aan het beschermen van gemeenschapszin. Deze is essentieel voor de leefbaarheid. Veel mensen helpen elkaar via vrijwilligerswerk. Buren, kinderen en partners bieden mantelzorg als dat nodig is. Binnen de familie, de kerk en de buurt helpen mensen elkaar meer dan op andere plekken in ons land. Dat is waardevol, bijvoorbeeld voor mensen die ouder en minder zelfredzaam worden. Maar het is niet vanzelfsprekend. Daarom wil de ChristenUnie erin investeren. En investeren in de toekomst begint bij de jeugd en onze jongeren. 

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we vinden dat jongeren de kans moeten hebben om te blijven wonen in het dorp waar ze opgegroeid zijn. Er zijn veel jongeren die het dorp verlaten vanwege een opleiding of vanwege de hoge huizenprijs, maar voor wie het lastig is om weer terug te komen. We moeten ze hierbij helpen, door in onze dorpen genoeg huizen te bouwen die passen bij hun portemonnee. Dat is waardevol.

Investeren in gemeenschapszin betekent ook dat iedereen moet kunnen meedoen. We vinden het belangrijk dat mensen via regulier werk of via vrijwilligerswerk meedoen in de samenleving en dat huishoudens uit werk een inkomen vergaren. Daarom is het goed om bedrijvigheid de ruimte te geven. Als de gemeente bijstandsuitkeringen verstrekt, moet ze degenen die een uitkering krijgen helpen om werk te vinden. Daarvoor is het belangrijk dat we ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Dat zorgt ervoor dat mensen werk kunnen vinden en dat vergroot de welvaart. Een goede bereikbaarheid is daarvoor belangrijk. Ook vinden we het belangrijk dat er bij de dorpskernen voldoende bedrijventerreinen zijn. In Stroe bijvoorbeeld leeft die wens. 

Ook als we ondernemers voldoende ruimte geven, kan het gebeuren dat sommige mensen moeten rondkomen van een uitkering. Dat moet zo veel mogelijk een tijdelijke situatie zijn. Ook zijn er mensen die met hun werk een relatief laag inkomen verdienen. Voor degenen die van een gering inkomen moeten rondkomen, hebben we oog, want ook zij moeten kunnen meedoen. Zo vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen en jongeren uit een gezin met een laag inkomen via de bijzondere bijstand lid kunnen worden van een sport- of muziekvereniging. Ook organiseert de gemeente op initiatief van de ChristenUnie regelmatig een overleg met organisaties om zo snel mogelijk te helpen als er schulden ontstaan. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen betrokken kan zijn bij de samenleving. Dat is waardevol!

We willen een maatschappij waarin niet je prestatie bepaalt wie je bent; geen maatschappij waarin het normaal is dat kinderen en jongeren burn-out raken door prestatiedruk. We willen een samenleving waarin het gezin prioriteit heeft. Sociale verbanden zijn de basis van een sterke samenleving. Daarom is het belangrijk dat mensen bij het Centrum voor Jeugd en gezin terechtkunnen voor ondersteuning bij de opvoeding en voor hulp om, waar mogelijk, echtscheiding te voorkomen. Een gezonde gezinssituatie is voor kinderen waardevol.

In onze samenleving wordt rust een schaarser goed. Dat komt niet alleen doordat we harder moeten werken als we onze levensstandaard willen handhaven, maar ook door technologische innovaties. Zo worden we door onze mobieltjes en Ipads verleid om elk moment van rust in te vullen met informatie. Het moet normaal zijn om tijd te hebben voor ontmoeting, zonder steeds te worden afgeleid door sociale media. Daarnaast is het belangrijk dat één dag in de week niet in het teken staat van werk, maar van rust - in het gezin, in het samenkomen rondom Gods woord, in het ontmoeten van vrienden en familie en in de natuur. In verschillende gemeenten om ons heen zijn in de afgelopen jaren de deuren van de winkels op zondag open gegaan. Wij hechten eraan dat het ook voor winkeliers normaal is een dag in de week rust te hebben. Het leven moet niet alleen maar in het teken staan van een op volle toeren draaiende economie. Daarvoor is een rustdag te waardevol.

Naast gemeenschapszin en rust kunnen zetten we ons in voor een veilige omgeving om in op te groeien. Ook dat is een uitdaging. Sociaal mag onze gemeente een veilige omgeving zijn, bijvoorbeeld doordat er genoeg speelplekken zijn waar kinderen en hun ouders elkaar ontmoeten, zodat mensen in de wijk elkaar leren kennen. Maar ook doordat alle kinderen, ongeacht het inkomen van ouders, lid kunnen worden van een sport- of muziekvereniging. Maar ook streven we ernaar dat Barneveld een fysiek veilige omgeving vormt. Zo zetten we ons al geruime tijd in voor veilige fietsroutes. Dit helpt om ervoor te zorgen dat kinderen die ’s ochtends naar school fietsen en ouders die naar het werk fietsen ’s avonds weer veilig aan tafel zitten. Onze blijvende inzet voor de komst van een extra uitrukdependance voor de brandweer in Barneveld is gericht op nog betere hulpverlening. Je veilig weten op straat is waardevol.

Onze aarde moet leefbaar blijven voor mens en dier. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van schone lucht, dan zullen we moeten overstappen op niet-fossiele brandstoffen. Willen we dat ons nageslacht genoeg grondstoffen heeft voor de producten die we gebruiken, dan moeten we zorgen dat materialen kunnen worden hergebruikt. Natuurlijk kunnen we dit in Barneveld niet alleen regelen. Maar we kunnen wel een eigen bijdrage leveren aan een frisse, gezonde en mooie leefomgeving. Dat is waardevol.

Daarom is het voor een tijd als deze dat we ons voor de komende vier jaar kandidaat stellen. Omdat we willen dat Barneveld een gemeente is waar mensen het normaal vinden om naar elkaar om te zien. Waar we zorg dragen voor onze ouderen en zieken, waar mensen een sociaal netwerk kunnen opbouwen, waar niet jagen de boventoon voert, maar het samen leven. Het is voor een tijd als deze dat we onze kinderen een veilige leefomgeving kunnen bieden in een gebroken wereld. Het is voor een tijd als deze dat we stappen moeten zetten om de wereld voor de toekomst leefbaar te houden. Deze doelen zijn hoog gegrepen. Maar Barneveld is een mooie gemeente en wat ons betreft, mag Barneveld bijzonder zijn en blijven.Op deze manier proberen wij de komende jaren van waarde te zijn voor Barneveld.Als u het daar mee eens bent, lees dan verder in het verkiezingsprogramma hoe we daarvoor willen zorgen en stem op 21 maart op de ChristenUnie. Dat zou waardevol zijn.