Actieplan Jongeren

Actieplan Hoopvol Perspectief voor jongeren in Barneveld!

Actieplan Hoopvol Perspectief voor jongeren in Barneveld!

Afgelopen periode was voor jongeren een bijzondere tijd van wege corona: online minder persoonlijk onderwijs, veel thuis werken en minder fysieke ontmoetingen. Voor sommigen was het zwaar.

Daarom heeft de ChristenUnie nagedacht over wat er de komende jaren nodig is.

Voor jeugd is belangrijk: een stabiel gezin en familie, goede vrienden, een fijne vrijetijdsbesteding en ook een school met klasgenoten en leerkrachten waar aan men zich kan optrekken. En ook zijn belangrijk studiefinanciering, voldoende betaalbare huisvesting en extra jongerenwerkers. Hierover heeft de ChristenUnie verschillende gesprekken op verschillende plaatsen gevoerd.

Naar aanleiding hiervan is er een actieplan opgesteld in samenwerking met Barneveldse jongeren om komende vier jaren aan te werken!

Samen recht doen, ook voor de jeugd!

Actiepunten

1. Geef jongeren meer rust en ruimte en stap af van het maakbaarheidsideaal
Elke jongere is anders en met eigen talenten en ontwikkeling. Groei vraagt om zorg en toewijding. Ouders, leraren en mentoren bevestigen ze in waar ze goed in zijn. Een luisterend oor en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk. Je mag falen en weer opstaan.  Het CJG, Welzijn en Be Active & Creative helpen hierbij.

2. Maak gezonde keuze gemakkelijker en normaler
Gezond eten en drinken zijn belangrijk! De Meerwaarde werkt met Gezonde School. Ook andere scholen worden hier toe uitgedaagd. De groene schoolpleinen bieden mogelijkheden voor school(moes)tuinen en eerlijk eten uit de streek wordt bevorderd. Bewegen binnen en buiten individueel of in teamverband wordt gestimuleerd. Be Active & Creative ondersteunt daarbij.

3. Help jongeren om een sociaal netwerk op te bouwen
Creëer goede ontmoetingsplekken bij clubs, verenigingen, kerk, sport, muziek, natuur, cultuur, scouting, vriendengroepen, lotgenotengroepen voor jonge en oudere jeugd. Breid het jongerenwerk van Be Active & Creative uit met 2 jongerenwerkers.

4. Doorbreek het taboe op mentale problemen
Ouderbetrokkenheid op wordt gestimuleerd, o.a. door het CJG, scholen en organisaties en kerken. Leer volwassenen ook kwetsbaar zijn. Je mag falen en weer opstaan! Goede hulp voor jongeren met psychische klachten is van wezenlijk belang. En zorg voor een goede sociale kaart van onze gemeente. Dan is online hulp duidelijker vindbaar.

5. Bied elke leerling of student de mogelijkheid om met een mentor in gesprek te gaan
Ouders, leraren of jeugdwerkleiders kunnen ware identificatiefiguren zijn. Zij kunnen onbevooroordeelde en onbevangen vragen stellen waar jongeren mee verder komen en bevestigd worden. Bied mentoren goede ondersteuning om jongeren op de juiste manier te begeleiden.

6. Zorg dat elke jongere toegang heeft tot laagdrempelige hulp
Schoolmaatschappelijk werk en sociaal-maatschappelijke organisaties (zoals het CJG, Stimenz, Elan en MeeVeluwe) kunnen kortere of langere tijd ondersteuning bieden.

7. Laat schulden de toekomst van jongeren niet belemmeren
Goede financiële educatie wordt steeds belangrijker. Ouders, organisaties als Welzijn Barneveld met het project Geldwijs en de gemeente ondersteunen extra in nieuwe regels aangaande financiën. Bij schulden biedt de gemeente voldoende ondersteuning, bijv. met informatie over het omgaan met geld, schuldhulpverlening en informatie vanuit het Nibud. Zet zoveel mogelijk in op preventie, bijvoorbeeld in het onderwijs. Stel een anoniem telefoonnummer of mailadres in om hulp te vragen. Onderzoek extra mogelijkheden om jongeren sneller schuldenvrij te maken.

8. Zorg dat jongeren niet dakloos worden
Loskomen en uitvliegen vanuit het ouderlijk huis gaat niet altijd vanzelf. Verschillende instanties en organisaties kunnen daarbij hulp bieden zoals CJG, Welzijn Barneveld, Stimenz, Elan en MeeVeluwe. Maak de drempel zo laag mogelijk en ga er bij mogelijke problemen op af.

9. Betrek jongeren actief bij het maken van nieuw beleid rondom mentale gezondheid
Betrek leerlingen bij belangrijke gebeurtenissen en beslissingen in hun loopbaan. Klassenvertegenwoordigers, leerlingenraden en studentenraden moeten meer betrokken en gehoord worden door beleidsmakers. De jongerenraad van de gemeente is hiervan een mooi voorbeeld. Sociale vaardigheid moet een (verplicht) vak worden op onze scholen. Ook burgerschapsvorming moet zoveel en vroeg mogelijk aandacht krijgen. Iedereen telt mee en samen willen we recht doen aan iedereen!

ChristenUnie Barneveld,
maart 2022