VEILIGHEID

Veiligheid

Als inwoner van de gemeente Barneveld wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen gerust over straat kunnen.

5.1 Een veilige samenleving 

Waar staat de ChristenUnie voor?
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met het hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten voor oplossingen.  Een mooi voorbeeld daarvan is de explosieve groei van WhatsApp-groepen, waarbij Kootwijkerbroek zelfs landelijk het nieuws heeft gehaald met de positieve effecten daarvan. Ook Burgernet is een krachtig middel en moet zoveel mogelijk benut worden. In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de organisaties die in samenwerking een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan door de raad wordt vastgesteld, zodat de gemeente invloed kan uitoefenen op de prioriteiten voor de politie. De ChristenUnie vindt dat bewoners actief betrokken moeten worden bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan. Dit kan zelfs op wijkniveau opgezet worden. Ook vindt de ChristenUnie dat bewoners gestimuleerd moeten worden zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid te leveren. Inzet van innovatieve middelen kan daarin belangrijk zijn. De ChristenUnie is om die reden groot voorstander van de inzet van camera’s in de strijd tegen de woninginbraken en auto-inbraken in bijvoorbeeld Veller in Barneveld. Ook in andere wijken, waaronder de Burgt en Barneveld Noord, kan dit ingezet worden.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. Daarnaast is het wenselijk dat de politiechef elk half jaar een presentatie geeft van de actuele criminaliteitsontwikkeling en praktijkinzet in de gemeente. De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst.

De ChristenUnie blijft zich onverminderd inzetten voor het creëren van een uitrukdependance in Barneveld. Hiervoor moet een geschikte plaats met voldoende draagvlak worden gezocht. Dit om de aanrijtijden van de brandweer substantieel te verbeteren. De ChristenUnie houdt daarbij oog voor de belangen van de huidige en toekomstige vrijwilligers en het belang van hun rol en taak.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid. Ten aanzien van overlast blijft de ChristenUnie zich ervoor inzetten dat de verplichting om uitwerpselen van honden op te ruimen en honden aan de lijn horen te lopen streng gehandhaafd wordt.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak ten opzichte van andere agenten en de gemeente om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Het blijft van belang dat de gemeente beschikt over voldoende aanspreekbare wijkagenten. Een streven blijft daarbij dat er 1 wijkagent per 5000 burgers beschikbaar en zichtbaar is.

Concreet:

 • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent;
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten;
 • De mogelijkheid voor het doen van anoniem aangifte wordt duidelijker bekend gemaakt;
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders;
 • De gemeente publiceert vandalismeschade en kostenverhaal op de daders via de ‘vandalismemeter’;
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving via Burgernet en Buurtpreventie Apps;
 • De ChristenUnie zet zich onverminderd in voor een extra uitrukdependance voor de brandweer in Barneveld;
 • De ChristenUnie blijft zich ervoor inzetten dat er wordt gehandhaafd op de verplichting om uitwerpselen van honden op te ruimen en om honden aangelijnd te laten lopen op plekken waar dit vereist is.
 • De gemeente blijft innoveren in de aanpak van criminaliteit en ondersteunt burgers en de politie hierin. De aanschaf van camera’s tegen woninginbraken en auto-inbraken en de ANPR-camera’s zijn daar goede voorbeelden van.

 

5.2 Drugs en drank

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door de gemeente en is geen voorstander van experimenten hiermee in de gemeente Barneveld. Wiet is en blijft een verboden middel.

Tegen hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich met de regio en provincie sterk maakt voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik en drugsgebruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

De ChristenUnie vindt een integrale aanpak van horecaoverlast van belang en wil dat het huidige convenant voor het bestrijden ervan gehandhaafd blijft. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor omwonenden en de betrokken ondernemers. De gemeente stimuleert de verbinding tussen die partijen. De ChristenUnie blijft in de gaten houden of het huidige toezicht met politie en nacht-Boa’s voldoende is. Verder is de ChristenUnie er voorstander van om de instaptijd in horecagelegenheden te handhaven om zo de overlast tegen te gaan.  Dat betekent dat na een bepaalde tijd geen nieuwe bezoekers toegelaten worden. Dit zorgt voor minder overlast en een meer verspreid vertrek van bezoekers. 


Concreet:

 • Het is van belang dat er hard wordt opgetreden tegen hennepkwekerijen en dumpen van drugsafval;
 • Voor coffeeshops is geen plaats in de gemeente Barneveld;
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests;
 • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd;
 • De gemeente maakt zich met de regio en provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken;
 • Het huidige convenant voor de bestrijding van horecaoverlast is succesvol en blijft gehandhaafd evenals de instaptijd;
 • Er moet voldoende nachtelijk toezicht zijn tijdens horeca-avonden.

 

5.3 Prostitutie, sexting en mensenhandel

Waar staat de ChristenUnie voor?
Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. De ChristenUnie is daarom tegenstander van prostitutie en mensenhandel. Alle mogelijkheden om mensenhandel tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat betekent ook dat de ChristenUnie het van belang vindt dat de gemeente meer bekendheid geeft aan het meldpunt binnenlandse mensenhandel en andere manieren waarop mensen deze ernstige vorm van criminaliteit kunnen melden. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel. Goede voorlichting en preventie op de scholen zijn belangrijk. 

Verder zijn grooming (digitaal kinderlokken), sexting en loverboys actuele veiligheidsproblemen die nare sporen achterlaten. Door het delen van seksueel getinte berichten en foto’s geven potentiële slachtoffers chantagemateriaal weg. Dit levert soms schrijnende situaties op met ontzettend nare gevolgen. De ChristenUnie vindt het van belang dat er een voorlichtingscampagne komt voor jongeren om ze te waarschuwen tegen deze veiligheidsproblemen en de fenomenen tegen te gaan.

Ook mensenhandel komt nog altijd en mogelijk zelfs vaker voor. Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor, maar ook in de vorm van economische uitbuiting, zoals in de horeca, de agrarische sector en productiewerk. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM.

Concreet:

 • De gemeente pakt prostitutie, sexting en mensenhandel hard aan en zorgt ervoor dat alle mogelijke meldpunten bekend zijn en kordaat worden gevolgd.
 • De gemeente zorgt voor een duidelijke voorlichtingscampagne tegen sexting, grooming en loverboys.

 

5.4 Radicalisering

Waar staat de ChristenUnie voor?
Radicalisering kan gepaard gaan met extreme vormen die zelfs geweld goedkeuren om bepaalde doelen te behalen. Deze gewelddadige vorm van radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter.

Gewelddadige radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk gewelddadige consequenties aan te verbinden. Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom tegelijk uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal gedachtegoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. 

Concreet:

 • In de gemeente Barneveld is sprake van een integraal beleid om gewelddadige radicalisering tegen te gaan.

 

5.5 Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Waar staat de ChristenUnie voor?
Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties, bijvoorbeeld op de ontwikkeling van het onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van gemeentebesturen kunnen zij deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. De ChristenUnie is er voorstander van de wet Bibob gericht en zo veel als mogelijk in te zetten. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra). 

Concreet:

De gemeente Barneveld komt met een plan van aanpak om ondermijning te bestrijden en de verwevenheid van boven- en onderwereld tegen te gaan.