VERKEER EN BEREIKBAARHEID

Verkeer en bereikbaarheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Verkeer en bereikbaarheid zijn van groot belang voor een sterke economie en voor ontmoeting. Het verkeer is sterk in ontwikkeling. De opkomst van de elektrische fiets en auto, het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg en veranderingen in het openbaar vervoer dragen daaraan bij. Verkeer moet steeds minder een negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving, onze veiligheid en de leefbaarheid. Om die reden zet de ChristenUnie binnen onze dorpen voornamelijk in op fietsen en wandelen. De verbindingen met omliggende regio’s willen we versterken door een lobby voor de aanpak van knooppunt A1/A30 en steeds betere treinverbindingen. 

We kiezen voor verduurzaming van het verkeer en een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor wegen en paden van goede kwaliteit. 

Verkeersveiligheid

Veiligheid in het verkeer is een belangrijk aandachtspunt voor de ChristenUnie. De veiligheid komt in het geding bij onbehoorlijk gedrag van weggebruikers of als de weginrichting niet op orde is. Beide oorzaken moeten worden aangepakt, waarbij deskundigheid vereist is om de situatie te beoordelen. De ChristenUnie wil dat de gemeente actief is in het opsporen en aanpakken van onveilige situaties. Daarvoor wordt in ieder geval jaarlijks gerapporteerd over het aantal ongevallen in onze gemeente, zodat we in kunnen spelen op trends. 

 • Er komt een meldpunt voor gevaarlijke verkeerssituaties;
 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen;
 • De inrichting van een weg moet passen bij de aangegeven snelheid;
 • Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum;
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken ongelukken. Deze paaltjes worden waar mogelijk verwijderd;
 • De gemeente Barneveld geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers;
 • De gemeente Barneveld werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op scholen en bij instellingen;
 • In woonwijken wordt gehandhaafd op de snelheid van 50 en 30 km/uur. Waar nodig worden maatregelen genomen om verkeer te remmen, zodat kinderen veilig kunnen spelen.
 • De onderhoudsachterstand van de wegen moet ingehaald worden. 

Auto

De auto is niet weg te denken uit ons straatbeeld. Toch ziet de ChristenUnie graag dat er minder autoverkeer in onze dorpen is. Dit zal de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit ten goede komen. Voorthuizen is daarin een mooi voorbeeld. De komende jaren zal het verkeer in het centrum van Voorthuizen afnemen door de nieuwe rondweg. Ook voor Barneveld worden in de komende jaren plannen gemaakt voor een rondweg aan de oostzijde. 

 • De ChristenUnie wil doorgaand verkeer weren uit de dorpscentra. Met name Stroe, Terschuur en Garderen hebben hierbij onze aandacht;
 • De gemeente zet in op de aanleg van een oostelijke rondweg én een westelijke rondweg om Barneveld. Dit komt ten goede aan de drukte en verkeersveiligheid in de dorpskern. 

Fiets

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor de gemeente Barneveld. Fietsen wint aan populariteit. Het is gezond, goed voor het milieu en goed voor de doorstroming van het verkeer. Kinderen op de basisschool zien we graag zelfstandig op de fiets naar school gaan en ouderen zien we graag langer mobiel blijven met de fiets. Een goede en veilige fietsinfrastructuur is de basis voor succes.

 • In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn:
  • Meer ruimte voor de fiets
  • Gerichte stimulering van fietsgebruik
  • Kwaliteitsimpuls voor drukke routes
  • Optimaliseren van de overstap van fiets-ov-fiets
  • Minder fietsslachtoffers
  • Aanpak fietsdiefstal
  • Voldoende fietsenstalling bij stations en dorpscentra
  • Versterken recreatieve routes
  • Samenwerking met omliggende gemeenten
 • De gemeente faciliteert de opkomst van alternatieve fietsen, zoals de E-bike, speedbike en bakfiets. Daarbij wordt gelet op de snelheid van de verschillende soorten fietsen;
 • Goed bereikbaar op de fiets betekent doorgaande logische fietsroutes in een verbindend netwerk. 

Voetpad

 • Ten behoeve van ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, worden de voetpaden naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast aan hun behoeften;
 • Voetpaden en ook de toegang tot gebouwen zijn rolstoelvriendelijk;
 • Paaltjes en lantaarnpalen op het voetpad moeten worden verplaatst en worden in nieuwbouwwijken voorkomen;
 • Elk dorp beschikt over recreatieve routes voor een ommetje en voor het hardlopen. 

Openbaar vervoer

 • De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes;
 • Ov-bereikbaarheid van alle dorpen. Samen met de provincie willen we met behulp van nieuwe mobiliteitsvormen werken aan een dekkende bereikbaarheid;
 • De Valleilijn is een waardevolle treinverbinding die moet kunnen groeien.
 • De ChristenUnie wil een directe verbinding tussen station Barneveld Noord en Apeldoorn met een tussenstop en dus een extra station in Stroe;
 • Bushaltes zijn en blijven toegankelijk voor ouderen en gehandicapten;
 • Waar mogelijk en gewenst worden combinaties van doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi, scholierenvervoer, wmo-vervoer);
 • Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen moet in orde zijn.

Parkeren

Bij het parkeren zijn service en beschikbaarheid van een parkeerplek van groot belang. De gemeente draagt er zorg voor dat de parkeerdruk in balans is.

 • Betaald parkeren wordt ingezet om de parkeerdruk te reguleren; de tarieven gaan niet omhoog;
 • Het serviceniveau van betaald parkeren moet uitstekend zijn;
 • Belparkeren en betalen per minuut zijn de norm. Zo betaal je nooit te veel;
 • De gemeente overlegt met lokale partijen als een blauwe zone moet worden aangelegd of aangepast;
 • Transferium Barneveld Noord wordt bij evenementen ingezet als parkeeroverloop. De gemeente onderzoekt hiertoe de invoering van een combiticket voor parkeren met een retourreis Barneveld centrum of Voorthuizen centrum met trein of bus;
 • Er komen meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.
 • Kootwijk heeft onvoldoende parkeerplaatsen. De gemeente doet onderzoek naar het creëren van extra parkeerplaatsen in het dorp van Kootwijk en zorgt waar mogelijk voor uitbreiding.
 • Op de huidige plaats van dorpshuis De Koepel in Garderen moeten bij nieuwe bebouwing voldoende parkeerplaatsen komen. Er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen in Garderen.