WELZIJN EN ONDERSTEUNING

Welzijn en ondersteuning

De ChristenUnie gelooft in een samenleving waarin iedereen meedoet. Om mee te doen moet je wel contacten hebben. Bijna iedereen maakt wel deel uit van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk zijn er ook veel mensen eenzaam of hebben een beperkt netwerk. Het individualisme dat kenmerkend is voor deze tijd, werkt door in de samenleving. Om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip belanden, blijft de ChristenUnie inzetten op de uitgangspunten van de participatiesamenleving. Als je kan, doe je mee! Het getuigt bovendien van naastenliefde als mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Daarnaast zorgt de gemeente voor passende ondersteuning waar dat nodig is. Inwoners hebben daarbij de vrijheid om te kiezen voor een identiteitsgebonden organisatie. Uitgangspunt is dat elk mens waardevol is en tot ontplooiing mag komen, ongeacht gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, ras of leeftijd.


2.1 Volksgezondheid

Waar staat de ChristenUnie voor?
Gezondheid is van invloed op welzijn, levensgeluk en de mate waarin iemand kan meedoen in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien. De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale) gezondheidsdienst (GGD) en daarmee voor het uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Volksgezondheid is ook één van de thema’s in de nog te ontwikkelen Omgevingsvisie op basis van de nieuwe omgevingswet. Het is van groot belang dat thema’s als fijnstof, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en uitlaatgassen daarin aandacht krijgen.

Concreet:

 • De gemeente stimuleert een gezonde levensstijl;
 • De gemeente zet het ingezette beleid tegen overgewicht voort;
 • De gemeente levert samen met de GGD maatwerk als het gaat om het verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners in de verschillende delen en dorpen van de gemeente;
 • De gemeente zet in op het terugdringen van rubbergranulaat op sportvelden.

 

2.2 Jeugd en Gezin

Waar staat de ChristenUnie voor?

De Nederlandse samenleving is gebaat bij stabiele gezinnen, huwelijken en relaties, waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat is een belangrijke basis voor de rest van hun leven

Met veel kinderen in Barneveld gaat het gelukkig goed. Zij groeien op in een evenwichtige omgeving. Vanuit de gemeente is daarbij geen extra hulp of ondersteuning nodig. Een kleinere groep heeft deze ondersteuning wel nodig. Als er ondersteuning nodig is, moet de gemeente maatwerk leveren. 

Jeugdigen

Barneveld is een gemeente met een jonge bevolking. De ChristenUnie vindt dat daar extra rekening mee moet worden gehouden. Voor jongeren moet het prettig zijn om in Barneveld op te groeien. Dat betekent: voldoende speelruimte, trapveldjes en natuur om te spelen. De gemeente moet daar in de plannen die ontwikkeld worden, goed op letten. Ook is het belangrijk dat er voor de jeugd wat te doen is in Barneveld. Goede sportvoorzieningen en plekken om elkaar te ontmoeten horen daar zeker bij. Het is ook belangrijk dat voor kinderen voldoende activiteiten worden georganiseerd en er vertier is. De gemeente kan organisatoren stimuleren ook voor deze jonge doelgroep activiteiten te ontplooien met bijvoorbeeld een springkussenfestijn of een kinderdorp van hutten. Organisaties als Be Active, Optisport, Athletes in action en de vakantiebijbelweken zijn op dit gebied positieve voorbeelden en moeten zeker niet belemmerd worden.

Jeugdhulp

Als er jeugdhulp of ondersteuning nodig is, moet dat goed geregeld worden. Met de gespreksvoerder Jeugd van de gemeente of een medewerker van het CJG (centrum voor jeugd en gezin) vindt een gesprek plaats. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat hierbij goede afstemming plaatsvindt met de betrokken organisaties. Niemand vindt het leuk om van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Ook de afstemming met het onderwijs is belangrijk. Het onderwijs heeft weliswaar zijn eigen verantwoordelijkheid in hulp en ondersteuning, maar een goed samenspel tussen gemeente en school is essentieel. Sommige doelgroepen hebben het extra zwaar. Speciale aandacht moet uitgaan naar jonge (alleenstaande) moeders en vaders.

Extra inzet hierbij kan gevonden worden door het versterken van eigen netwerken en initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen. Sprekende voorbeelden zijn Home Start, Present in de buurt en de Family Factory. 

Pleeggezinnen en gezinshuizen

Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Het is dan belangrijk dat zij opgevangen worden in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op die van een gezin, waar veiligheid en aandacht vanzelfsprekend zijn. Pleeggezinnen en gezinshuizen vervullen daarbij een belangrijke rol. In De Glind worden veel kinderen opgevangen in pleeggezinnen en gezinshuizen. Er is veel deskundigheid aanwezig bij de organisaties die daar actief zijn. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat dit behouden blijft. Zo kan worden voorkomen dat kinderen in een instelling terechtkomen. 

Kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem en komt helaas veel voor in Nederland. Het komt ook voor in Barneveld. Wij vinden het uitstekend dat de gemeente Barneveld actief met dit thema bezig is. Kinderen hebben immers het recht om veilig te kunnen opgroeien. Scholen, kinderopvang, sportverenigingen, kerken, eigenlijk alle maatschappelijke organisaties moeten zich bewust zijn van hun rol hierin. Het gaat dan om het signaleren, melden en weten wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. De campagne moet daarom worden doorgezet. 

Versterken van relaties

Het aantal echtscheidingen en vechtscheidingen neemt helaas nog steeds toe. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning bij relatieproblemen is daarom nodig. Uiteraard moet de overheid zich niet mengen in relaties van mensen. Wel moet er voldoende aanbod van hulp laagdrempelig aanwezig zijn wanneer er dat nodig is. Dat kan bijvoorbeeld via het CJG of het consultatiebureau.

Concreet:

 • Het gezin staat centraal;
 • Inzetten op het versterken van relaties;
 • Maatwerk bij Jeugdhulp;
 • We ondersteunen pleeggezinnen en gezinshuizen;
 • We willen speciale aandacht voor de landelijke functie van jeugddorp De Glind;
 • Continueren van de aanpak van kindermishandeling;
 • Stimuleren van organisatoren om ook voor de jonge jeugd voldoende activiteiten (zoals een springskussenfestijn of een kinderdorp van hutten) te organiseren.

 

2.3 Hulp en Ondersteuning

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het is belangrijk dat de inwoners van Barneveld zoveel mogelijk de kans krijgen mee te doen en zich te ontplooien. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Omzien naar elkaar en, als het nodig is, hulp en ondersteuning op maat en met een menselijk gezicht. Daarbij mogen we ons gelukkig prijzen met de onderlinge zorgzaamheid die er in Barneveld is. Er zijn veel vrijwilligers actief in talloze organisaties. Ook de kerken nemen wat dit betreft een belangrijke plek in. Het is van groot belang dat we dat als gemeente blijven bevorderen en ondersteunen. Het contact met de kerken vindt o.a. plaats via het pastoresoverleg. Een mooi platform waarbij alle kerken worden uitgenodigd en elkaar en de gemeente kunnen ontmoeten. 

Regelvrij budget
Als het gaat om de hulp en ondersteuning die de gemeente biedt, werkt zij met zogenaamde keukentafelgesprekken. De ChristenUnie vindt dat een goede zaak, omdat daarbij alles aan bod kan komen en oplossingsgericht wordt gewerkt. Zo wordt voorkomen dat er schotten ontstaan tussen verschillende beleidsterreinen en kan worden doorgepakt als dat nodig is. Die manier van werken moet worden doorgezet en uitgebreid. De ChristenUnie is voorstander van een proef met een zogenaamd regelvrij budget. Dit is een budget om te doen wat nodig is als de regels tekortschieten. Hier is behoefte aan als mensen klem zitten tussen verschillende regelingen door bijvoorbeeld onnodige bureaucratie. 

Wanneer het komt tot hulp via een voorziening van de gemeente mag het niet zo zijn dat de eigen bijdrage voor financiële problemen zorgt of zelfs tot zorgmijding leidt. De ChristenUnie wil dat daar goed op wordt gelet. Ook moet zorgvuldig worden omgegaan met zorgmiddelen die verstrekt worden, bijvoorbeeld door hergebruik te bevorderen. 

Vrijwilligers

De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers blijven onze VIPS! Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en zeker niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het ondersteunen van vluchtelingen. 

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Dit zijn dus eigenlijk onze ultieme vrijwilligers! Mantelzorg kan erg intensief zijn, zeker als het gecombineerd moet worden met een baan of de zorg voor een gezin. De ChristenUnie vindt daarom dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat mantelzorgers overbelast raken. Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg waardoor de mantelzorger even vrijaf heeft, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden. 

Iedereen telt mee en doet mee
In de afgelopen periode is het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een beperking, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie, vastgesteld. Eén van de zaken die daarin is geregeld, is dat gebouwen, voorzieningen en de openbare ruimte goed toegankelijk zijn voor álle inwoners.

De gemeente Barneveld heeft hier al een aantal jaren zorg voor, maar dit heeft blijvend aandacht nodig omdat de samenleving zich voortdurend ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid bij evenementen en festiviteiten. Voor mensen met een beperking kan dit nog verder verbeterd worden. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen met een beperking kunnen sporten. 

Jongerenraad en Adviesraad Sociaal Domein

In de gemeente Barneveld mogen we ons gelukkig prijzen met een actieve Jongerenraad en Adviesraad Sociaal Domein. De ChristenUnie vindt dat beide raden goed en tijdig moeten worden betrokken bij ontwikkelingen en vanuit de gemeente moeten worden ondersteund waar dat nodig is. 

Langer zelfstandig wonen
Het beleid van de laatste jaren is er steeds meer op gericht dat mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Barneveld daarin, samen met woningeigenaren en woningcorporaties,een verantwoordelijkheid heeft. Woningeigenaren moeten daarom informatie kunnen krijgen over het levensloopbestendig maken van hun woning. De blijverslening is een mooi middel om het ook financieel mogelijk te maken. Daarnaast zijn er speciale doelgroepen die woningen nodig hebben. Te denken valt aan mensen die gebruik maken van Beschermd Wonen. Het is goed dat dit midden in de samenleving een plaats heeft en dat hiervoor voldoende woningen beschikbaar zijn.  Niet alleen woningen, maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten.

Langer zelfstandig wonen kan leiden tot situaties waarbij lichamelijke of geestelijke klachten toenemen of waarbij sprake is van sociaal isolement. De ChristenUnie vindt dat we er samen verantwoordelijk voor zijn dat eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen wordt. De gemeente heeft daarin een ondersteunende rol. In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen moet worden nagegaan hoe voorzieningen met een sociale functie zoals dorpshuizen daarin een rol kunnen hebben. Ook via het sport- en beweegbeleid van de gemeente kan hierop worden ingespeeld. Het is goed dat ouderen van boven de 75 nu al bezoek kunnen krijgen van de ouderenadviseurs van Stichting Welzijn Barneveld. Informatie over deze onderwerpen moet makkelijk beschikbaar zijn, o.a. via de website van de gemeente. Per wijk moet er een actuele sociale kaart worden ontwikkeld, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. Bij dit alles is het belangrijk dat ouderen voldoende digitaalvaardig blijven of worden. De cursussen die hiervoor worden gegeven, spelen daarin een belangrijke rol. 

Verslavingszorg

Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs, maar ook op gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op scholen en bij feesten moet gericht zijn op preventie. Goed dat dit in het gezondheidsbeleid van de gemeente al aandacht heeft gekregen. 

Opvangvoorzieningen

De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid voor mensen geen dak boven hun hoofd hebben. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Opvang voor deze mensen heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.
In de opvang van dak- en thuislozen neemt de gemeente Ede een belangrijke plaats in, omdat zij door het rijk is aangewezen als centrumgemeente in de regio. Met Ede moet goed worden afgestemd dat er voldoende opvangplekken zijn voor mensen uit deze doelgroep. Niemand in de gemeente Barneveld hoeft op straat te slapen. In deze opvanglocaties moeten jongeren en gezinnen speciale aandacht krijgen. 

Elkaar ontmoeten

Gemeenschapszin is belangrijk. Voor mensen is het hebben en onderhouden van sociale contacten van levensbelang. Gelukkig stimuleert de gemeente dit op verschillende manieren. Als fractie zijn we blij met de bouw van nieuwe dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen. We hopen dat het nieuwe Trefpunt Voorthuizen helpt om de sociale binding op peil te houden. In Garderen zijn verschillende initiatieven erop gericht de sociale binding te laten toenemen. We verwachten dat de nieuwe Koepel daaraan zal bijdragen. 

Decentraal werken gemeente

Het is van belang dat de gemeente steeds klantvriendelijker te werk gaat. De nieuwe website is een stap in de goede richting. Nog mooier is het om ook gebruik te maken van de mogelijkheid om decentraal te werken. Dat betekent dat de gemeente in de verschillende dorpen op locatie gaat werken en tijdens het werk herkenbaar en aanspreekbaar is voor inwoners (bijv. in een verzorgingstehuis of een dorpshuis). De ChristenUnie wil dit graag als pilot inzetten. 

Concreet:

 • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen;
 • De gemeente gaat een proef doen met een “regelvrij budget”;
 • Voldoende woningen voor speciale doelgroepen;
 • De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening. Dit is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om de matelzorger te ontlasten;
 • De gemeente ontwikkelt actief beleid om eenzaamheid (o.a. bij ouderen) tegen te gaan. Welzijn Barneveld moet hier een prominente rol in krijgen.
 • De jongerenraad en de adviesraad sociaal domein moeten ondersteund blijven worden;
 • Wij willen in Stroe een woonzorgcombinatie.
 • De gemeente heeft samen met Stichting Welzijn Barneveld nadrukkelijk aandacht voor een goede samenwerking tussen formele en informele zorg. De gemeente heeft dus aandacht voor de zorg door vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Verslavingszorg in combinatie met preventie en voorlichting.
 • De gemeente start een pilot met decentraal werken in bijv. verzorgingshuizen of dorpshuizen.
 • Dorpshuizen zijn van belang om de gemeenschapszin te bevorderen.

 

2.4 Zorg voor vluchtelingen

Waar staat de ChristenUnie voor?
De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. Voor de integratie en de acceptatie is het van belang dat ze snel een plek vinden in de Barneveldse samenleving. Dat begint met de taal leren, maar dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. 

De ChristenUnie pleit voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. We willen problemen bij deze groep vóór zijn en stimuleren daarom het volgen van een opleiding.
Het rijk geeft aan hoeveel vluchtelingen de gemeente Barneveld moet opnemen. De gemeente moet bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. De gemeente Barneveld zal daarom moeten zorgen voor de bouw van meer sociale huurwoningen.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Dat helpt bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, zoals ConnectUs en Athletes in Action, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. De ChristenUnie wil dat onze gemeente altijd een minimale opvang biedt bestaande uit bed, bad en brood, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. 

Concreet:

 • De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders verspreid over de wijken;
 • Het leren van de Nederlandse taal is de sleutel tot succes;
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd;
 • De gemeente steunt maatjesprojecten van Welzijn Barneveld voor statushouders;
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen;
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad, brood en begeleiding voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.

 

2.5 Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het geven van goed onderwijs is geen directe verantwoordelijkheid van de gemeente, deze ligt bij de schoolbesturen. Toch zijn er vanuit het onderwijs een aantal raakvlakken met zaken waar de gemeente wel verantwoordelijk voor is. Uitgangspunt daarbij is dat elk kind bijzonder en uniek is en het recht heeft om zich te ontwikkelen. Voor kinderen die zowel op school (Passend Onderwijs) als via de gemeente ondersteuning krijgen, moet er een goede afstemming zijn, het moet elkaar aanvullen. Het is daarom belangrijk dat de contacten tussen schoolbesturen en de gemeente goed verlopen. Ook is er samenwerking via de medewerkers van Be Active. Zij vervullen een actieve rol tussen scholen en sportverenigingen. 

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en/of schrijven. In Nederland komt laaggeletterdheid vrij veel voor, naar schatting gaat het om circa 2,5 miljoen mensen. De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat de gemeente in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams aan de aanpak van laaggeletterdheid werkt. De Voorleesexpress, waarbij een vrijwilliger in een gezin komt om voor te lezen, is hiervan een mooi voorbeeld. 

Vroeg- en voorschoolse educatie

Om ontwikkelings- en onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen en te begeleiden, faciliteert de gemeente de kinderopvang en peuterspeelzaal. Regelmatig contact met het consultatiebureau en het CJG is essentieel. Een doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs is belangrijk. 

Maatschappelijke stage

Wij zijn blij met de maatschappelijke stage voor leerlingen in onze gemeente. Zo kunnen zij kennismaken met vrijwilligerswerk en de beroepspraktijk. De maatschappelijke stage bevordert goed burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De kosten worden gedragen door de gemeente en de scholen. Hiermee wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt. 

(Hoger) Beroepsonderwijs

Technisch vakmanschap en afstemming met de arbeidsmarkt is belangrijk.

De vmbo-instelling “De Meerwaarde” is hiervan een goed voorbeeld. Hier worden banden met het bedrijfsleven versterkt. Voor zowel leerlingen als bedrijven is dit een goede ontwikkeling. De gemeente kan hierin een verbindende rol spelen. We zijn blij dat het Groenhorstcollege mag starten met hbo-onderwijs en dat de samenwerking met de Wageningen Universiteit wordt geïntensiveerd.

Huisvesting

Het is van groot belang om het integraal huisvestingsplan (IHP) voor alle scholen van onze gemeente up-to-date te houden. Scholen groeien en krimpen. Flexibel bouwen is hierbij het motto. Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rondom scholen, de duurzaamheid van gebouwen en de functie van het schoolgebouw en het schoolplein in de wijk.

We willen zoveel mogelijk iedere wijk of dorp van een eigen school voorzien. Kleine scholen in de kleinere dorpen willen we als het maar even kan behouden.

Concreet:

 • Samenwerking tussen scholen en andere organisaties rondom jeugd is en blijft van groot belang;
 • De gemeente stimuleert de goede samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven;
 • De gemeente werkt in samenwerking met de scholen door aan het verminderen van laaggeletterdheid