BETROUWBARE OVERHEID

Betrouwbare overheid

Voor veel mensen heeft de gemeente in de afgelopen jaren een belangrijkere rol gekregen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die in een gezinshuis opgroeien en op de Donnerschool zitten in de Glind. Zij zijn voor een groot deel afhankelijk van besluiten van de gemeente. Krijgen ze een indicatie voor de ondersteuning die ze nodig hebben? Is het leerlingenvervoer goed geregeld, zodat ze op tijd opgehaald worden? Dat zijn vragen die hen en hun ouders bezighouden. 

Maar ook mensen die een huis kopen en er zeker van willen zijn dat ze in een rustige buurt terecht komen, zijn afhankelijk van de gemeente. Het bestemmingsplan kan duidelijk aangeven dat er geen bedrijven in de buurt gevestigd mogen worden. Maar soms zijn mensen afhankelijk van het handhavend optreden van de gemeente. 

De gemeente moet dus betrouwbaar zijn. Dat is nodig om mensen zekerheid te geven dat hun rechten gerespecteerd worden en hun belangen en waarden worden meegewogen in de besluitvorming. Maar de overheid moet ook betrouwbaar zijn als het gaat om het beheer van de financiële middelen en de bescherming van de privacy. In dit hoofdstuk vindt u uitgewerkt hoe de ChristenUnie daarmee wil omgaan. We vragen graag uw vertrouwen, maar beseffen dat er alleen vertrouwen kan zijn als de overheid betrouwbaar is.

1.1 Financiën

Waar staat de ChristenUnie voor?
Al het beleid dat de gemeente uitvoert kost geld. Dit geld wordt deels via het rijk en deels door gemeentelijke belastingen en heffingen bijeen gebracht. De ChristenUnie vindt het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan.

De ChristenUnie vindt dat er niet meer geld uitgegeven mag worden dan er binnenkomt. Als de inkomsten afnemen, moet er ook minder uitgegeven worden. Bij bezuinigingen moeten de kwetsbaren in onze samenleving ontzien worden. Ook mag het niet zo zijn dat door bezuinigingen de veiligheid van mensen in het geding komt. De ChristenUnie kijkt kritisch naar uitgaven en de financiële situatie van de gemeente. Daarbij dragen we zorg voor het terugdringen van de schulden. 

Wat de onroerende zaakbelasting betreft, vindt de ChristenUnie dat deze in principe niet verhoogd moet worden, behalve met een inflatiecorrectie. Mocht er door een crisis toch behoefte zijn aan verdere verhoging dan moet deze in betere tijden weer getemperd worden.

Concreet:

 • Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn;
 • We brengen de schulden terug naar normale proporties;
 • We geven in principe geen geld uit aan zaken die de verantwoordelijkheid zijn van een andere partij;
 • De OZB stijgt gemiddeld door de jaren heen niet harder dan de inflatie.


1.2 Privacy

Waar staat de ChristenUnie voor?
Voor een goede uitvoering van alle wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Voor het vertrouwen in de overheid is het van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Onze inwoners hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. Daarom moeten inwoners goed geïnformeerd worden over wat er met hun gegevens gebeurt.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verder uitgewerkt in o.a. de Wmo en de Jeugdwet. Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één privacywet: de AVG. Deze wet legt de gemeente de verplichting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens.

Concreet:

 • Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd;
 • Er moet bij de gemeente een privacyfunctionaris zijn die ervoor zorgt dat binnen de organisatie het privacybewustzijn op peil blijft;
 • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy;
 • De gemeente stelt heldere privacy statements op;
 • Niet de angst voor boetes, maar een intrinsieke motivatie om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens moet de basis vormen voor het voldoen aan privacywetgeving.

 

1.3 De ChristenUnie Barneveld

ChristenUnie raadsleden zijn hoopvol en realistisch. Vol vertrouwen in mogelijkheden en bewust van de wereld waarin we leven. In ons werk willen we transparant en benaderbaar zijn. Daarom leggen wij actief uit welke keuzes we maken en ook waarom. We gaan vaak op bezoek bij organisaties, verenigingen en inwoners om goed op de hoogte te zijn van wat er in onze gemeente speelt. Op onze website en op social media geven we niet alleen onze standpunten, maar ook uitleg over onze afwegingen. Mensen die met ons in gesprek willen, kunnen ons bereiken via de mail en telefoon, maar net zo lief komen we bij u langs. Ook bent u welkom voor een gesprek tijdens onze reguliere vergadering die ongeveer twee maal per maand plaatsvindt.

Op deze manier hebben wij een sterke en waardevolle verbinding met onze omgeving en zijn wij op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij. Want dat er meer speelt dan wat er in de krant te lezen is, daarvan zijn wij ons goed bewust. Leed, verdriet en boosheid spelen zich vaak in stilte af en daarvoor willen wij een luisterend oor bieden. Maar ook blijdschap en goede ideeën blijven vaak onuitgesproken. Wij zijn op zoek naar uw verhaal, uw ideeën en uw kijk op de zaak.

De ChristenUnie luistert en als er keuzes moeten worden gemaakt, wegen we alle belangen goed af. Daarvoor leggen ChristenUnie-raadsleden elk voorstel langs de meetlat van verantwoorde besluitvorming. En daarop mogen we aangesproken worden!

 Domein overheid

 • Geen verantwoordelijkheden overnemen en zo min mogelijk mengen in zaken van individuen of gemeenschappen;
 • Dienstbaar zijn aan de samenleving.

Behoorlijk bestuur

 • Een betrouwbare overheid motiveert haar besluiten goed, handelt zorgvuldig en correct, houdt zich aan afspraken en zorgt dat de burger weet waar hij aan toe is.

Reacties omgeving in beeld

 • Welke reacties zijn er vanuit andere partijen, van de kiezers en van de betrokkenen bij het voorstel?

Rechtvaardig

 • Zijn alle betrokkenen gehoord of bevraagd?
 • Wie of wat ondervinden er gevolgen van het voorstel?
 • Zijn hier partijen die hun stem niet kunnen laten horen?
 • Is er aandacht voor de gevolgen voor mensen in de toekomst?


ChristenUnie koers consistent

 • Zijn we consistent?
 • Staat hierover iets in het verkiezingsprogramma?


Ruimte voor levensbeschouwelijke diversiteit

 • Geeft het voorstel ruimte aan mensen om hun geloof of levensbeschouwing een plek te geven in hun leven, in het onderwijs, op het werk etc.?


Binnen Begroting

 • Zijn de kosten in verhouding met de opbrengsten?
 • Vinden we het bedrag dat voor een zaak is uitgetrokken passend, of kunnen we het geld beter besteden?