Aantal keer gelezen20

Jaap van den Top op forumavond LTO: boer onder de boeren

vrijdag 17 februari 2006 20:02

Op woensdagavond 15 februari heeft LTO-Noord, afdeling Barneveld haar traditionele politieke avond gehouden. Op deze forumavond werden vertegenwoordigers van de acht partijen aan de tand gevoeld aan de hand van een aantal stellingen. Namens de ChristenUnie nam Jaap van den Top deel aan het forum. Jaap van den Top, nieuw op nummer 6 op de kieslijst, is boer in hart en nieren en heeft al jaren een gemengd boerenbedrijf in Kootwijkerbroek. Jaap kon – evenals Willem van Essen van Lijst 8 – vanuit de praktijk antwoord geven op de stellingen. De gevolgen van de Habitatzones en de Wet Geurhinder kan Jaap als boer vanuit zijn eigen ervaring duiden.

Onderstaand de reactie van Jaap van den Top op de stellingen van LTO.

1. Poultry Center Barneveld levert geen winst op voor de landbouw.
Poultry Center is een heel goed initiatief van bedrijven die partner zijn in de produktieketen van pluimvee. Het doel is om samen te komen tot innovatie, produktvernieuwing en kennisoverdracht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Europese subsidies. Vooral voor de landbouw is dit van groot belang omdat wij als boeren individuen zijn die vaak alleen maar bezig zijn met ons eigen bedrijf. En als er dan nieuwe produkten op de markt komen is de boer vaak sluitpost in de verdeling van de opbrengsten. Terwijl zij vaak wel investeringen moeten doen. Je ziet ook steeds meer dat de verwerkende industrie de grondstoffen zoals vlees van buiten Europa haalt. Als boeren moeten we aan Poultry Centre Barneveld deelnemen om Barneveld op de wereldkaart te zetten en hierdoor de mogelijkheden van ons bedrijf te vergroten.

2. Starre regels rondom Welstand en Ruimtelijke Ordening belemmeren de ontwikkeling van een vitaal platteland. 
Mee eens. Een vitaal platteland willen we allemaal. Door alle functieveranderingen op het platteland is het wel goed dat er regels zijn om het platteland mooi te houden. Maar starre regels zijn niet goed er moet regelmatig overleg zijn met o.a. de LTO over de uitvoering van deze regels.
De Europese IPPC richtlijnen en de Habitatzones zijn beperkingen die op de boeren afkomen de komende jaren. Hier spelen de provincie en de gemeente een belangrijke rol in de toetsing hiervan. De vraag is of een van de weinige voordelen van de reconstructie, het verdwijnen van de cumulatie, nog wel opgaat in de IPPC richtlijnen omdat Brussel dit niet kent. WIj zijn benieuwd of de LTO weet hoe het precies zit.
Het is goed vooral wat de IPPC richtlijnen betreft en de nieuwe wet Geurhinder die er aan komt dat de gemeente hier soepel mee om gaat. En die ruimte krijgt de gemeente ook van het ministerie. Omdat deze aanpassingen grote investeringen vraagt van de bedrijven en hierdoor uitbreiding noodzakelijk kan zijn.
Zo moet er wel ruimte zijn voor schaalvergroting binnen de landbouw maar binnen het gezinsbedrijf wat de kracht van de landbouw is. We willen geen mega-bedrijven op de Veluwe op industieterreinen dat is maatschappelijk niet verantwoord, niet goed voor het landschap en komt niet overeen met ons rentmeestersschap.

3. Voorthuizen: Je kunt er (nog steeds) niet omheen! 
Wij als Christenunie willen ook niet om Voorthuizen heen maar willen terdege rekening houden met de wensen van de Voorthuizenaren.
Maar het verkeer moet wel om Voorthuizen heen
Zo komen we wat de rondweg betreft uit op de meest oostelijke variant.
De voordelen:
+ Het centrum van Voorthuizen kan echt verkeersluw gemaakt worden
+ Het bedrijventerrein Harselaar wordt optimaal ontsloten
+ De verblijfsrecreatie ten oosten van Voorthuizen is goed bereikbaar
+ Het dagrecreatieterrein Zeumeren kan een tweede ontsluiting krijgen
+ Het verlies van landbouwgrond is niet meer dan bij de andere varianten
+ De Rembrandtstraat wordt minder belast
+ De Stationsweg wordt ook minder belast
+ Er is een veilige fietsroute van en naar Barneveld voor de scholieren
+ Het zware landbouwverkeer kan zijn doel bereiken
+ De dassenburchten worden ontzien.

4. Nieuwe landgoederen zijn een bedreiging voor de ontwikkeling van de landbouw
Landgoederen passen niet in het landbouwontwikkelings gebied en in de verwevingsgebieden.
Een goede plek is dichtbij het dorp binnen de randzone zodat er goede wandelmogelijkheden ontstaan voor de bevolking.
Maar ze mogen geen nieuwe belemmeringen vormen voor de boeren in de omgeving.

5. Vroeg en vaak bermen maaien is van belang voor de landbouw en ook voor een mooi landschap. 
Vroeg en vaker de bermen maaien is van belang voor de landbouw en de veiligheid op de weg.
Grote brandnetel en akkerdistel moeten zeker vaker gemaaid worden voordat er zaad verspreiding kan plaatsvinden.( dit zijn sterk overheersende onkruiden )
Hagewinde zou pleksgewijs chemisch bestreden moeten worden voordat deze plant de landbouwgrond optrekt en dan veel moeilijker bestreden kan worden.
Fluitekruid moet selectief, waar het een gevaar voor het verkeer is, eerder gemaaid worden
Als men alleen voor een mooi landschap gaat dan moet de snelheid op de wegen zeker aangepast worden anders kun je niet van de mooie bloemen en planten genieten!!

6. Het wordt tijd om de stadsallures aan de kant te zetten. Barneveld is een agrarische gemeente, de agrarische sector is van levensbelang voor de Barneveldse economie! 
In een tijd dat de agrarische sektor het moeilijk heeft en zal inkrimpen is het niet verstandig om je als gemeente alleen op de agrariërs te richten.
Binnen de landbouw zit heel veel ondernemerslust en daar moet je als gemeente ruimte voor geven om die te ontplooien en als dat niet binnen de landbouw kan dan op een andere manier. Door mogelijkheden om leegstaande gebouwen bij boerderijen te benutten voor kleinschalige ondernemingen houdt je het platteland mooi en als deze ondernemingen teveel groeien geef ze dan een plaats op kleine bedrijventerreinen bij de kernen. Zo houdt je de voorzienigen op het platteland op peil.
Laten we terughoudend zijn bij het aantrekken van grote bedrijven van buiten de gemeente.
Door het wegennet rondom Barneveld A1-A30-A12-A28 is het goed ontsloten en daar kun je goed gebruik van maken om bedrijven in Barneveld te houden.
Door verbreden van de landbouw geef je bedrijven mogelijkheden om te overleven en dragen zo ook bij tot een mooi landschap.
Door functieveranderingen binnen de reconstructie zijn hier mogelijkheden voor. In de zorg, recreatie, vermarkting van de eigen produkten, landschaponderhoud en kinderopvang. Maar ook schaalvergroting binnen de landbouw moet hier mogelijk zijn.
Stadsallures in de vorm van geldverslindende projecten passen niet in ons verkiezingsprogramma. Ook de 24 uurs economie willen we zoveel mogelijk tegenhouden. Wij gaan voor een groene plattelandsgemeente waar de rust op zondag nog te vinden is.

« Terug

Reacties op 'Jaap van den Top op forumavond LTO: boer onder de boeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > februari