Aantal keer gelezen15

De Koning komt!, Aart Peters over de Week van het Gebed

Abonnement 'CU Gezinslid - incasso' op 'Contributie Gezinsleden' voor 'Wetering, J.A. van de [106892]'donderdag 28 december 2006 13:52


De komende Week van Gebed van de Evangelische Alliantie heeft als thema “De Koning komt!” (Lukas 4 vers 14-21). Naar verwachting zullen honderden kerken, gebedskringen, jeugdgroepen en scholen zich deze week biddend richten op Jezus, de Koning en Verlosser in wie Gods rijk is aangebroken. De week duurt van zondag 7 januari tot en met vrijdag 12 januari 2007 en wordt afgesloten met de Nationale Gebedsdag op zaterdag 13 januari. De gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Tijdens de week wordt gebeden voor onderwerpen die betrekking hebben op de eigen woonomgeving, op de actuele situatie in ons land en op de wereld. De EA heeft gebedsmaterialen ontwikkeld die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als groep in overdenking en gebed met het thema aan de slag te gaan. Het thema wordt voor zowel volwassenen, kinderen als jongeren uitgewerkt in aparte gebedsfolders. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.

Achtergrond

De Week van Gebed van de EA is net als de gebedsweek van de Raad van Kerken een breed opgezette interkerkelijke gebedsweek. Voor de gebedsweek van de EA worden 60.000-70.000 gebedsfolders besteld door kerken, gemeenten, jeugdgroepen en scholen om te worden verspreid onder volwassenen, jongeren en kinderen. Aan de week wordt deelgenomen door zeer uiteenlopende kerken en gemeenten uit de evangelische beweging, de gereformeerde gezindte en gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk. In diverse plaatsen zijn interkerkelijke bijeenkomsten, maar het komt ook veel voor dat gemeenten als gemeente aan de gebedsweek deelnemen. Naast de gezamenlijke voorbede is ook het stimuleren van het persoonlijk bidden een hoofddoelstelling. De Week van Gebed heeft zeer oude wortels. Zij is ontstaan in 1846, zowel internationaal als in Nederland. In dat jaar vond een internationale conferentie plaats in Londen die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship, het oudste wereldwijde oecumenische lichaam. Vanuit Nederland werd deelgenomen door voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer. Sinds die tijd wordt jaarlijks aan het begin van ieder jaar wereldwijd een gebedsweek gehouden in zo’n honderd landen. De Nederlandse EA startte in 1867; de gebedsweek was vanaf het begin een gezichtsbepalende activiteit.

Samenwerking
In 1948 werd de Raad van Kerk opgericht. Aanleiding voor de EA om zichzelf op te heffen omdat men meende dat de Raad in een breder verband haar taken zou overnemen. In 1979 werd op initiatief van terugkerende hervormde zendingspredikanten de EA echter heropgericht. Zij hadden in Azië en Afrika ervaren dat de EA daar, anders dan de Raad van Kerken hier, een stimulerende invloed had op het gebied van gebed, evangelisatie en gemeenteopbouw. De evangelische beweging in Nederland groeide in die jaren snel en er ontstonden tal van nieuwe kerkgenootschappen, gemeenten en organisaties. Deze vonden elkaar binnen het platform van de EA en raakte daarmee ook verbonden met de Europese EA en de World Evangelical Alliance. Een belangrijk onderscheid met de Raad van Kerken is dat de vele evangelische parakerkelijke organisaties binnen de EA in contact komen met hun kerkelijke achterland, waardoor afstemming en samenwerking mogelijk wordt. Bij de herstart is meteen ook de Week van Gebed van start gegaan. Deze werd enkele jaren later voorafgegaan door de Nationale gebedsdag, een initiatief van de organisatie Agapè. De Nationale Gebedsdag vormde sindsdien min of meer het startschot voor de Week van Gebed. Inmiddels wordt de gebedsdag gedragen door ca. 15 verschillende organisaties en valt sinds 2005 onder de eindverantwoordelijkheid van de EA. In 2006 vormde de gebedsdag voor het eerst de afsluiting van de gebedsweek.

Afstemming
Vele jaren geleden is in gesprek met de Raad van Kerken begonnen over onderlinge afstemming. De data van de gebedsweek van de Raad van Kerken (18-25 januari) liggen internationaal vast. Ze zijn gekoppeld aan twee herdenkingsdagen voor Petrus en Paulus zoals deze vanouds bestaan binnen de katholieke traditie. Door de EA en de RvK is de intentie uitgesproken te proberen de data naar elkaar toe te schuiven. Naast afstemming van de data is ook de invulling een punt van overleg. Daarbij is vastgesteld dat het materiaal van de Raad van Kerken voor andere praktische doelen wordt gemaakt dan de materialen van de EA. In steeds meer plaatsen bestaan gezamenlijke bijeenkomsten of wordt naar elkaar doorverwezen. Echter vanwege de historische wortels alsmede de verschillende opzet en inhoud blijft ineenschuiving moeilijk. Vandaar dat EA en de Raad van Kerken streven naar het maximaal haalbare: doorverwijzing naar elkaars gebedsweken en samenwerking op lokaal niveau. Het Comité Nationale Gebedsdag heeft op verzoek van de EA de gebedsdag een week opgeschoven zodat de gebedsweken nu meer op elkaar aansluiten.

Samen bijeen

Graag wil ik de aandacht voor de Week van Gebed van harte bij u aanbevelen. Mogelijk worden er in uw gemeente bijeenkomsten georganiseerd. Nodig elkaar van harte uit aan een of meer bijeenkomsten deel te nemen. Ook mag er aandacht zijn tijdens de zondagse erediensten (voor en na de Week van Gebed), voor deze week (weken), door middel van voorbede, of er thematisch aandacht aan te besteden. Een intensief gebedsleven als gemeente is niet met 1 week afgelopen. De gemeente mag ook onderwezen worden in het gebed d.m.v. de prediking. Mag de gemeente ook groeien in het gebed? Wat hebben we dan een mogelijkheden het gebed een belangrijke plaats te geven. Denk maar eens aan de vele bijeenkomsten die er zijn in de gemeente: wijkavonden, gesprekskringen, bijbelkringen, gebedsgroepen, jongerensamenkomsten enz. enz. en niet te vergeten de eredienst zelf. De Catechismus noemt niet voor niets in zondag 38 het gebed als een speciaal onderdeel van de eredienst! Mogen we als gemeenten meer en meer toenemen in volhardend gebed (Hand. 2 vers 42). Meer en meer hopen op de doorwerking van Gods Geest! Daar meer zicht op krijgen is oefenen, samen bijeen met vele christenen , in Zijn Naam, die ons het allervolmaaktste gebed heeft leren bidden. Vooral niet vergeten, dat het gebed ook heel belangrijk is voor de eigen binnenkamer!

Barneveld, Aart Peters

« Terug

Reacties op 'De Koning komt!, Aart Peters over de Week van het Gebed'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > december