Aantal keer gelezen38

Een gemiste kans.

Maisveld bij pluimveehouderij - Kippen - Boerderijdinsdag 04 oktober 2016 19:50

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 28 september 2016 een motie vreemd aan de agenda ingediend over het plussenbeleid van de provincie Gelderland. Als gemeenteraad hebben we daar nooit een mening over kunnen geven en dit was de laatste kans om dat te doen.

Het plussenbeleid houdt in dat als een boer zijn bedrijf wil uitbreiden hij een aantal plussen moet verdienen om vergunning te krijgen voor zijn uitbreiding. Deze plussen bestaan uit maatregelen die niet door de wet worden voorgeschreven maar extra worden opgelegd. Je moet dan denken aan extra milieu, dierenwelzijn of landschap. Deze maatregelen kosten geld dat de boer niet kan terugverdienen en dat vinden wij niet verantwoord. De rek is er bij de boeren uit.

 

Wethouder de Kruijf ontraadde de motie ten zeerste omdat hij al heel veel inspanningen had verricht om het plussenbeleid bij te schaven door de bestaande rechten van het huidige bestemmingsplan veilig te stellen tot 2022. Wij blijven bij ons standpunt  dat er geen rekening gehouden wordt met de financiele consequeties voor de boer en dat de raad te weinig in het besluitvormingsproces betrokken is geweest. We kunnen nu alleen maar ja zeggen tegen het plussenbeleid en dat deden de meeste partijen dan ook en de motie werd verworpen.

De motie

Voorzitter,

Op dit moment ligt het plussenbeleid van de provincie ter inzage en kan er tot 30 september een zienswijze worden ingediend. Het plussenbeleid, in de Food Valley wordt dit de menukaart, wordt het instrument waarmee de gemeente  gaat werken om het buitengebied in te richten.

De ChristenUnie vindt: in Barneveld hebben wij het plussenbeleid helemaal niet nodig want we hebben een goed bestemmingsplan.

Wij hebben als raad nog nooit een mening over het plussenbeleid of menukaart hoeven te hebben terwijl in de strategische visie staat dat de menukaart het instrument wordt waar de gemeente in de toekomst mee gaat werken. Dit is dan nu ook de laatste kans om dit signaal  door te geven naar de provincie toe en daarom vragen wij er vanavond aandacht voor.

Ons probleem met het plussenbeleid van de provincie Gelderland is nu dat er bovenwettelijke maatregelen worden opgelegd die kostprijs verhogend werken en waar geen opbrengst tegenover staat. Wij zien het plussenbeleid nu meer als drukmiddel om de boeren te dwingen, nu en in de toekomst, een duurzaamheidsslag te maken terwijl deze sektor wat duurzaamheid betreft al voorop loopt en al jaren onder de kostprijs moet werken.

 

Ik wil nu drie bezwaren tegen dit plussenbeleid langslopen.

-het is niet eerlijk
-als maatschappelijke tegenprestatie.
-afwaardering bestemmingsplan.                                                                                                    

 

Het is niet eerlijk.

Mensen stel je eens voor: de boeren worden extra regels opgelegd als ze willen uitbreiden boven het bestemmingsplan. Worden deze regels ook opgelegd als de bakker om de hoek wil uitbreiden, als er een appartementengebouw word gerealiseerd of als een autogarage uitbreidingsplannen.  Nee, dan geldt het bestemmingsplan of het wordt aangepast. Maar de boer moet betalen en dan mag hij uitbreiden. Hier is sprake van willekeur dat vinden wij als ChristenUnie niet eerlijk.

Als maatschappelijke tegenprestatie

Het plussenbeleid vraagt aan bedrijven die willen uitbreiden boven het bestemmingsplan een maatschappelijke tegenprestatie van boven wettelijke maatregelen. Wij als ChristenUnie vinden dat onterecht 
-de agrarische sector al een grote bijdrage levert aan onze economie. Als voorbeeld (75 miljard aan export en 9% arbeidsaanbod is landbouw)
-de sektor zelf is al actief bezig om de burgers te laten zien wat er op de boerderij gebeurd door open dagen, educatie aan schoolklassen, boerderijwinkels en het project Vallei Boert Bewust.
-meer dan de helft van de nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij waarbij, op vrijwillige basis, extra bovenwettelijke maatregelen worden gevraagd waar dan fiscale voordelen tegenover staan. Voorzitter door die fiscale voordelen laat je als overheid zien dat je echt waarde hecht aan duurzaamheid en daar ook een positieve impuls voor wilt.
-verder onderhouden de boeren het landschap waar de burger en toerist gratis van kan genieten.

 

 

Afwaardering bestemmingsplan

Wij in Barneveld hebben een goed bestemmingsplan wij hebben het plussenbeleid niet nodig. Als het plussenbeleid gaat gelden dan zal het bestemmingsplan worden afgewaardeerd. Dat is geen goede zaak. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening en geeft in het bestemmingsplan de kaders aan waar bedrijven zich aan moeten houden.  Deze regels geven boeren de mogelijkheid om hun bedrijf te ontwikkelen en bieden burgers bescherming tegen eventuele overlast. Het plussenbeleid wil nu extra regels opleggen qua dierwelzijn, milieu en volksgezondheid. Wij vinden dit een basiskwaliteit en daarom een taak van de landelijke overheid en niet van de gemeente. De gemeente moet wel zorgdragen voor een goede landschappelijke inpassing van bedrijven. Het gesprek met de buurt waarover gesproken wordt binnen het plussenbeleid past ook heel goed in een bestemmingsplanprocedure.

 

 

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat de ChristenUnie geen voorstander van het plussenbeleid is. Er zullen komende jaren veel boeren stoppen laten we degenen die door willen gaan daar ook de mogelijkheden voor bieden op een gezonde basis. 

DE CHRISTENUNIE GAAT VOOR EEN DUURZAME SAMENLEVING, MAAR ALS DE BOER FAILLIET GAAT DAN IS HET NIET DUURZAAM.

 

Voorzitter,

Voortbordurend op deze uitspraak wil ik reageren op de uitspraak in de zienswijze die ingediend is door de Food Valley. Zij zeggen daarin dat het plussenbeleid een goed instrument is om te komen tot een duurzame veehouderij. De gemeenten en het bedrijfsleven binnen Food Valley vergeten dan één ding. Dat is de consument. Zolang de consument niet bereidt is om een meerprijs te betalen voor extra duurzaam geproduceerde produkten werken bovenwettelijke maatregelen kostprijs verhogend waar geen hogere opbrengst tegenover staat. Dat houdt geen boer vol. Binnen de keten van producent tot consument is de boer de zwakke schakel als die breekt stopt de duurzaamheid. De Christenunie vindt dan ook dat bovenwettelijke maatregelen passen binnnen een keurmerk zoals biologisch, beter leven sterren of rondeelei. Dan vraagt de consument erom en is bereidt er een hogere prijs voor te betalen.

De Food Valley moet zich meer richten op het gedrag van de consument. Want de boer produceert waar de consument om vraagt.

De sleutel tot een duurzame maatschappij ligt in een veranderende levensstijl van de consument.

Voorzitter, ik wil afsluiten met een uitspraak van de wethouder die hij gedaan heeft in een interview over de inrichting van ons buitengebied:

LATEN WE DE BOEREN EEN SJAAL OMHANGEN EN NIET DE DAS OMDOEN.

Deze uitspraak past heel goed hier in de raadszaal van Barneveld in deze zaal en hier buiten heb ik meerdere van u waardering horen uitspreken over de agrarische sektor maar ook de zorgen over de financiele situatie bij veel boeren. Een belangrijke oorzaak van de slechte financiele positie van de boer is de regelgeving. En het plussenbeleid doet hier nog een schepje bovenop. Beste mensen laten wij daar als raad van Barneveld niet aan meewerken. Niet alleen mooie woorden maar ook daden nu het op ons bordje ligt. Daarom doe ik een oproep steun deze motie en stuur dit signaal naar de provincie toe. Doe het voor onze boeren zij verdienen het.

« Terug