‘Wij zijn niet de eigenaar van deze wereld’

fractie waterschap Vallei en Eem bijgesnedendonderdag 06 november 2008

In de Barneveldse krant is, in aanloop naar de waterschapsverkiezingen, een vraag en antwoord gesprek met iedere partij. Deze keer stelt de ChristenUnie zich voor.

Waarom laat u het meedoen aan de waterschapsverkiezingen niet aan anderen over?

Een waterschap besturen is een belangrijke overheidstaak. Ik zet me daar graag voor in, ook vanuit de gedachte van christelijke dienstbaarheid aan de samenleving. Beroepshalve heb ik me intensief beziggehouden met de invloed van de landbouw op de waterkwaliteit, en met de vraag hoe je door een goede landbouwpraktijk de effecten op het oppervlaktewater kunt minimaliseren bij behoud van een economisch gezonde landbouw. Die expertise wil ik graag inbrengen.

Waar gaat u zich de komende periode als waterschapsbestuurder sterk voor maken?

Voor de veiligheid in ons gebied. Belangrijk zijn goede, sterke dijken die voldoen aan de eisen van de Deltacommissie. Vervolgens voor ecologisch gezond water. Riooloverstorten moeten waar mogelijk worden gesaneerd. En ook voor eerlijke lastenverdeling. Alle burgers, bedrijven, landgebruikers- en eigenaren hebben belang bij een goede beheersing van het waterpeil en bij de afvoer en reiniging van afvalwater. Ze moeten dus meebetalen. Geen kosten en lasten afwentelen op de toekomst.

Iedereen wil sterke dijken en goed water. Welke meerwaarde heeft deelname van uw partij?

Naast sterke dijken en goed water wil de ChristenUnie verantwoord omgaan met de belangen van landbouw en natuur (vanzelfsprekend), alsook met milieu, landschap, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed. Wij zijn niet de eigenaar van deze wereld. Uiteindelijk hebben we verantwoording af te leggen aan onze Schepper. Onze kernbegrippen zijn rentmeesterschap, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. 

Het Kieskompas van de waterschapsverkiezingen lijkt te zeggen dat de keuze gaat tussen ecologie (natuur) en economie.

De ChristenUnie stelt de economie niet altijd voorop. Goed omgaan met de schepping kan betekenen dat je de goedkoopste oplossing niet kiest, omdat die slecht is voor natuur en milieu. Ik denk dat op het Kieskompas onze positie in het spectrum correct is 

Welke concrete zaken moeten met voorrang op de agenda van Vallei & Eem?

Ten eerste het versterken van de dijk langs de Nederrijn tussen Wageningen en Rhenen tot het door de Deltacommissie aangegeven niveau. Dit vergroot de veiligheid van het direct erachter liggende land, maar ook van het gebied verderop in de Gelderse Vallei. Ten tweede het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het vuilwaterriool, zodat minder water moet worden gezuiverd. Ten derde het beschikbaar stellen van kennis binnen het waterschap aan ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Dit in samenspraak met daar werkzame professionele organisaties. 

Is Vallei & Eem ‘af’ of kan er nog wat beter?

Een waterschap is nooit ‘af’. Steeds komen nieuwe taken en eisen (bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie) op de waterbeheerders af. Zo moet het waterschap nu voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Die stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. En er ligt de opdracht om te zorgen voor extra waterberging in de Gelderse Vallei bij calamiteiten. 

Zijn er veranderingen in het bestuur of de bevoegdheden van het waterschap nodig?

Het is een goede zaak dat politieke partijen en belangenorganisaties nu via democratische verkiezingen een groot gedeelte van het bestuur gaan vormen. Inwoners van het waterschap weten op deze manier veel beter dan voorheen wie hun vertegenwoordigers kunnen zijn. Wat de bevoegdheden betreft vind ik dat het waterschap een goed, verstandig en verantwoord waterbeheer moet voeren. Aanvullend moet er aandacht zijn voor natuur, milieu, landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Wat is uw persoonlijke betrokkenheid als ingezetene van Vallei & Eem?

Ik woon in Scherpenzeel, dus in de Gelderse Vallei. Zonder een gedegen waterhuishoudkundige inrichting zou die laaggelegen streek er heel anders uitzien. De huidige balans tussen bewoning, landbouw en natuur wil ik graag zo houden. In het landschap horen schone beken en gebieden waar bij calamiteiten te veel water kan worden opgevangen. Dat moet goed worden beheerd en bestuurd. Daar wil ik me voor inzetten. 

Het Kieskompas noemt 34 stellingen. Onder welke drie zet u de dikste strepen?

Best lastig om er slechts drie te kiezen als er meer in aanmerking komen. Mijn keuze: Veilige dijken zijn belangrijker dan schoon water, Het waterschap mag alleen gebruik maken van milieuvriendelijke (groene) energie en: Waterschappen moeten hun kennis vrij beschikbaar stellen aan arme landen. 

Waar hoopt u op in de stembusstrijd?

Dat allen die van mening zijn dat het bestuur van het Waterschap Vallei & Eem in goede handen is bij de kandidaten van de ChristenUnie hun stem op ons uitbrengen. Een voorspelling is moeilijk, maar we hopen op minimaal drie zetels.

De kandidaten 1. Jef Landman, Bunschoten-Spakenburg
2. Tonnis van Dijk, Scherpenzeel
3. André van Dijk, Barneveld
4. Jacob van Wier, Ede
5. Henk Roseboom, Veenendaal
6. Kees de Heer, Amersfoort
7. Erris Zandbergen, Woudenberg

De standpunten
De ChristenUnie is van mening dat de waterschappen
- dienstbaar zijn aan de samenleving;
- een verstandig waterbeheer voeren;
- de kosten, baten en lasten rechtvaardig verdelen; en
- als goede rentmeesters verantwoording afleggen.

De kerntaak van het waterschap is te zorgen voor veilige waterkeringen en voor schoon water. Daarbij weegt het waterschap de belangen af van landbouw en natuur, milieu en landschap. De ChristenUnie wil vanuit haar sociaal christelijke achtergrond daar mede vorm aan geven.

Tonnis van Dijk: ,,Zonder gedegen waterhuishouding zou dit laaggelegen gebied er heel anders uitzien’’

Bron: Barneveldse krant

« Terug

Archief > 2008 > november