Barneveldse belangen in de regio.

Oldenbarneveldseplein
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 3 november 2022 om 20:39

Barneveldse belangen in de regio.

Verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen en Foodvalley

We gaan huizen bouwen en en heel veel huizen. Voor de regio Arnhem en Nijmegen is dat 100.000 woningen, voor de regio Foodvalley 40.000, voor Foodvalley Noord 12500 en voor Barneveld 8000. Vanuit de regio Amersfoort komt er voor Barneveld een opgave om 5500 woningen te bouwen. 

Deze 8000 en 5500 hoeven niet bij elkaar opgeteld te worden. Kan de wethouder uitleggen wat de samenhang is van deze aantallen? Dit alles in een tijdpad tot 2040.
Dit alles is een grote opgave maar met huizen bouwen ben je er nog niet.
-Waar mensen wonen moet ook werk zijn. Is er voldoende bedrijventerrein beschikbaar voor bedrijven?
-Is de infrastructuur ook geregeld voor deze groei. De verwachting is dat het autobezit in Foodvalley eerder toeneemt dan afneemt
-Het openbaar vervoer en het vervoer per fiets moet meegroeien. Openbaar vervoer is nu al een probleem in de kleine kernen.
-Recreatie en maatschappelijke voorzieningen moeten ook meegroeien.
Al deze processen hebben tijd nodig en wij roepen het college op om hier ook al gelijktijdig met het bouwen van woningen mee te starten om zo later problemen te voorkomen. Binnen de verstedelingsstrategie is daar wel aandacht voor. Maar wij willen dit punt van mobiliteit en bereikbaarheid extra onderstrepen omdat dit belangrijk is voor Barneveld. Daarom hebben we ook meegetekend met het amendement van de SGP
Verder maken we ons ook wel enigszins zorgen over de verdeling Foodvalley Noord en Foodvalley Zuid. Barneveld zal nu meer alert moeten zijn bij deze belangen afweging en verdeling van de middelen. Onze fractie ziet het liefst één regio Foodvalley waarbinnen belangen worden afgewogen.
Wij tekenen daarom ook mee met de motie en amendement van Lokaal Belang
In deze verstedelingsstrategie missen we wel een visie over de agrarische sector. Het RPLG is hierin leidend en dat programma moet nog vastgesteld worden dus wordt vervolgd.
Een grote opgave voor wonen, werken en recreëren binnen de regio Arnhem, Nijmegen en Foodvalley. Onze fractie heeft er vertrouwen dat ons college van B&W de Barneveldse belangen goed zal verdedigen in lijn met de Hoofdlijnennotitie en Omgevingsvisie.

Labels: , , , , ,