Geurverordening - onze bijdrage

Bedrijventerrein De Valk
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 20 december 2021 om 20:10

Geurverordening - onze bijdrage

Voor ons ligt de geurverordening. We kunnen ons vinden in het ophogen van de odeur in de nieuwe woonwijken. Barneveld is een groeigemeente en de woonwijken komen steeds meer het buitengebied in. In het centrum blijft de odeur 3 in de nieuwe woonwijken 6/8 zo lopen we vanuit het centrum naar het buitengebied van 3 naar 6 naar 14 odeur. Onze fractie vind dit qua volksgezondheid een verantwoord besluit.

 

Motie emissie verminderen

We dienen wel een motie in samen, met het CDA, omdat Barneveld groeit en er steeds meer buitengebied omgezet wordt in woonwijken. In deze motie vragen wij om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om emissies, van nabij woonwijken gelegen agrarische bedrijven, te verminderen zodat het leefklimaat in de wijk verbeterd en kan de  nieuwe  wijk misschien dichter bij agrarische bedrijven gebouwd  worden. In enkele gevallen kan dat betekenen dat bedrijven niet opgekocht hoeven te worden. Dit alles zou dan gefinancierd kunnen worden bijv. door de ontwikkelaar of vanuit de grondexploitatie. Om zo te komen tot een efficiënter gebruik van onze ruimte.

 

Amendement odeur aanpassen

We dienen ook een amendement in dat gaat over de odeur op industrie- en bedrijventerreinen. Het college van B&W gaat er vanuit dat als er een industrie- of bedrijventerrein gerealiseerd wordt dat deze valt onder de bebouwde kom en dus een odeur van 3 krijgt. Volgens de regels heb je in de bebouwde kom een bandbreedte van 3-14 odeur. Onze fractie vind het verantwoord dat op een industrieterrein een hogere odeur geldt dan in een woonwijk en wil dit graag meenemen bij het opstellen van een nieuwe geurverordening bij de omgevingsvisie. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat agrarische bedrijven nu en in de toekomst met hun bedrijf vooruit kunnen en een lage odeur kan daarbij een belemmering zijn. In dit gewijzigde raadsvoorstel is de Briellaerd al omgezet van 3 naar 14 maar met dit amendement willen we een groot gedeelte van Harselaar ook weer omzetten naar 14. We dienen dit amendement samen in met de VVD, CDA en SGP.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.