Windenergie, noodzakelijk, maar wel met voorwaarden die we zelf stellen.

windmolen.jpg
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 15 december 2021 om 23:03

Windenergie, noodzakelijk, maar wel met voorwaarden die we zelf stellen.

De ChristenUnie heeft voor de Structuurvisie Windenergie gestemd. Dat is belangrijk om de energietransitie goed vorm te geven en tegelijkertijd zorgen we er daarmee voor dat de regie bij de gemeente blijft liggen en niet terecht komt bij de provincie of het rijk. Dat maakt het mogelijk om belangrijke voorwaarden te stellen voor mensen en bedrijven die in de buurt van de locatie gevestigd zijn.

Wij zijn er van overtuigd dat we de energietransitie vorm moeten geven. Onze co2-uitstoot stimuleert de opwarming van de aarde, met alle catastrofale gevolgen van dien, zoals natuurrampen en hongersnoden. Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen.

Daarbij is de mix van bronnen belangrijk: Energiebesparing, Zon, Wind, en Andere energiebronnen. De laatste tijd hebben we geleerd dat als we alleen voor zon gaan, het netwerk de piekbelasting niet aankan. Dan wordt het net op zonnige dagen in mei overbelast, terwijl er in de winter maandenlang nauwelijks energie wordt opgewekt. Windenergie wordt juist vaak opgewekt op momenten dat de zon niet schijnt. Het net wordt dan veel constanter belast. Zo worden stroomstoringen voorkomen.

Belangrijk is dat we dit beleid als gemeente uitstippelen. Als de gemeente niet meewerkt aan initiatiefvoorstellen dan kunnen initiatiefnemers naar de provincie stappen. De provincie moet dan meewerken aan windmolenplannen. Als gemeente hebben we dan geen invloed meer op de voorwaarden waar zo’n windmolenpark aan moet voldoen.

En er zijn belangrijke voorwaarden, want niet iedereen is zondermeer voor windenergie. Dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Mensen hebben zorgen naar voren gebracht over geluid, slagschaduw, en laag frequent geluid. Het college heeft goed gekeken naar de geluids- en slagschaduweffecten. Ook worden er maatregelen genomen om de overlast te minimaliseren. Wat laag frequent geluid betreft: Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gezondheidseffecten, met verschillende uitkomsten. Daarom vinden we het terecht dat het college hier een strenge normering aan hangt (Vercammencurve), ondanks dat die eis er landelijk niet is.

Belangrijk voor het vervolgtraject is dat omwonenden de kans krijgen om financieel te participeren. Zij die de lasten hebben, moeten ook meedelen in de lusten.

En uitgebreidere uitwerking van onze onderbouwing is te vinden in de bijlage. Daarin staat onze bijdrage tijdens het raadsdebat.

Bijlagen

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.