Realistische biodiversiteit

biodiversiteit.jpg
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 20 december 2021 om 20:19

Realistische biodiversiteit

Monitoren:
Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland. Dat is een algemene uitspraak die we regelmatig horen en waar we niet zo heel veel mee kunnen. Zo’n uitspraak vraagt om nadere uitleg. Maar vanavond gaat het over de biodiversiteit in onze gemeente Barneveld. Barneveld met een kleinschalig en afwisselend landschap wat gunstig is voor de biodiversiteit. We vinden hier de adder, het edelhert, de das, ree, de steenuil, de gierzwaluw, de ijsvogel, vlinders en bijen en vleermuizen. Maar hoe gaat het nu met de biodiversiteit in Barneveld?  Niet volgens de modellen, maar een realistisch beeld. Daarom is onze fractie blij dat er in onze gemeente gemonitord wordt. Monitoren, waar komen we vandaan en welk effect hebben de maatregelen die we met elkaar afspreken? Door dit monitoren door de eigen bevolking te laten doen, geeft het een betrokkenheid met de biodiversiteit in onze omgeving. Wij pleiten dan ook om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze monitoring. Als voorbeeld hiervoor is de landelijke vogelteldag. Wil de wethouder toezeggen dat de inwoners van oud tot jong zoveel mogelijk worden ingezet bij het monitoren van de biodiversiteti om zo de betrokkenheid te vergroten.

Beheren:
Monitoren is ook belangrijk om te zien waar het fout gaat. Krijgen we geen overlast van jakobskruiskruid, distel of brandnetel. Worden er veel weidevogelnesten vernield door de kraai en de vos en worden de wilde bijen niet de dupe van de commerciële bijen? Voorzitter, onze fractie vindt dat als het om biodiversiteit gaat, gaat het om beschermen maar ook om beheren en onderhouden. Wij steunen dan ook het amendement van het CDA om een realistisch maaibeleid van onze bermen om overlast te voorkomen. Wij willen hierin nog verder gaan dat de gemeente zich ook actief inzet voor haar inwoners als zij schade ondervinden van bijv. het wilde zwijn ( zoals onlangs in Stroe ) of de wolf. Dit vooral richting de provincie. Kan de wethouder dat toezeggen dat het college zich inzet voor haar inwoners die schade ondervinden van het wild richting de provincie om de schade tot het minimum te veperken door goede afrastering en schade uitkering.

Onderhouden:
Voorzienigen die de biodiversiteit stimuleren moeten onderhouden worden. Wij zijn blij met het uitbreiden van het Ontwikkelingsfonds Platteland door ook onderhoud hieruit te gaan  financieren nav. de motie die de raad heeft aangenomen. Wij denken dan bijv. aan de paddenoversteek bij de Heetweg maar ook het onderhouden van afrasteringen om te voorkomen dat wilde dieren de dorpen inkomen en over de wegen lopen en schade veroorzaken.

Haalbaar en betaalbaar:
Voorzitter we leven in een drukbevolkt gebied waar landschappen veranderen waar mensen leven en werken. Daar tussen door hebben we biodiversiteit als ons natuurlijk kapitaal. Maar we moeten realistisch wezen en ook accepteren dat er soorten verdwijnen maar er komen ook nieuwe soorten bij. Zo proberen we een goed evenwicht te vinden tussen wat haalbaar en betaalbaar is.

Biodiversiteit is overal:
Biodiversiteit vinden we niet alleen in de natuur, maar ook op het platteland en in onze dorpen. Dit geeft een grote verscheidenheid aan biodiversiteit in onze gemeente. Voorzitter wij zijn een groot voorstander van groen in en om onze dorpen. Groene schoolpleinen, natuurinclusief bouwen en wandelrondjes. Maar ook robuuster groen zoals het Schaffelaarse bos is belangrijk. Als we lezen dat de nota groencompensatie wordt herzien vinden wij het belangrijk dat compensatie van groen niet gebeurt in de bossen van de Veluwe, maar aansluitend aan de dorpskernen. Zo pleiten wij voor robuust groen in de nabijheid van nieuwe wijken om te wandelen, joggen, de hond uitlaten en ook een mooie plek voor biodiversiteit

Biodiversiteit op het platteland is ook groeiende. De boeren moeten steeds meer van hun land ecologisch inrichten. Dit gebeurt dmv. het gemeenschappelijk landbouwbeleid vanuit Brussel maar ook de zevende nitraatrichtlijn zit vol biodiversiteitsverbeterende maatregelen. Dan moet je denken aan houtsingels, houtwallen, watergangen en akkerranden. Een rijk bodemleven van het weide en akkerland. Door samenwerking met de boeren verbeteren we de biodiversiteit van het platteland.

Aan de biodiversiteit in de natuur wordt ook gewerkt door bekalking van de bodem, inzetten van schaapskudde op de heide en het ontgroenen van de zandverstuiving rondom Kootwijk  waar we heel zuinig op zijn.

Alles bij elkaar een breed en divers biodiversiteits aanbod.

Voorzitter, biodiversiteit in de stad, op het platteland en in de  natuur zijn niet elkaars concurrent maar versterken elkaar. Daarom is het een manco in het natuurpact wat de provincie met Den Haag heeft gesloten om alleen biodiversiteit op natuur grond mee te tellen bij de natuuropgave. We vragen hier nogmaals aandacht voor bij dit onderwerp en roepen het college op om  dit bespreekbaar te maken in hun contacten bij provincie en rijk. Voorzitter natuur in ons dorp, platteland en op de Veluwe zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dit betekent dat onze fractie, in toekomstig beleid, zich terughoudend zal opstellen om landbouwgrond om te zetten in natuur.

Tot slot:
Voorzitter, we hebben een paar kritische noten laten horen maar per saldo staan we positief tegenover deze biodiversiteits nota. We beseffen dat de gemeente hier beperkte invloed op heeft maar door een goede samenwerking zal het een positieve invloed hebben op de biodiversiteit in Barneveld en omstreken. We stellen hier graag 100.000 euro voor beschikbaar en hopen dat dit ook de komende jaren beschikbaar zal zijn.  En daar gaat de Christenunie voor.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.