Verhuizing Flying Bikes en MTB; achterblijven groene long in Kootwijkerbroek

Fietscrossclub Flying Bikes
Henk Wiesenekker 04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Henk Wiesenekker, Jaap van de Top op 8 juli 2021 om 19:58

Verhuizing Flying Bikes en MTB; achterblijven groene long in Kootwijkerbroek

De Flying Bikes gaat verhuizen. Wij zijn daar blij mee. Na een stevig debat werd dit de conclusie. Wij hebben daarin stevige toezeggingen gevraagd en gekregen voor de inrichting van een groene long in Kootwijkerbroek. Ook vroegen we aandacht voor de zoektocht van Petanque en BDSV en is ons amendement aangenomen om de overige aangekochte grond op de Hanzeweg te reserveren voor een maatschappelijk doeleinde. Een spannend debat met mooie resultaten!

De Flying Bikes moet verplaatsen. Al sinds 2011 zijn er in wisselende intensiteit gesprekken over de verplaatsing van de Flying Bikes geweest Waar de vereniging begon als een initiatief aan de rand van een dorp, ligt het nu in het hartje van Kootwijkerbroek. Niet de ideale locatie voor een fietscrossvereniging.

De wethouder sprak er al over in de commissie. Over de verplaatsing van de Flyling Bikes is nogal wat te doen geweest. Diverse onderzoeken, commissies en gesprekken hebben plaatsgevonden, al sinds 2011, maar nu ligt eindelijk het voorstel daar. En wat ons betreft gaan de Flying Bikes en de MTB verhuizen.

Wel hebben we moeite met enkele beslispunten in het raadsvoorstel. 1 daarvan is de suggestie dat 225.000 euro van het plattelandsfonds wordt ingezet voor de verplaatsing van de vereniging. Dit terwijl de Raad op voorstel van de ChristenUnie destijds bewust heeft gekozen om dit geld in overleg met plaatselijk belang in te zetten voor een maatschappelijk belang Kootwijkerbroek. In de commissie bleek dat dit overleg er niet was geweest. Wij vragen de wethouder om toezegging om dit bedrag alsnog in overleg met plaatselijk belang te besteden. Ik doe daarbij de suggestie om met dit geld het mogelijk vrijkomende terrein van de huidige locatie van de Flying Bikes te vergroenen in overleg met plaatselijk belang Kootwijkerbroek. Graag een toezegging op dat punt!

Een ander onderdeel betreft beslispunt 10 waarin de lumpsumbijdrage pas wordt gedaan als er zicht is op de opbrengst van 560.000 euro. Wat ons betreft zorgt dat voor onnodige potentiële wrijving tussen 2 partijen die Kootwijkerbroek een warm hart toedragen. We zetten hiermee in potentie de Flying Bikes en Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek ongewild tegenover elkaar. Wij overwegen daarom een amendement of motie in te dienen waarin we nog steeds instemmen met het streven om het achtergebleven terrein 560000 euro te laten opbrengen, maar waarin we een stevig appel doen op de wethouder om de achtergebleven locatie in afstemming met Plaatselijk Belang in te richten en hiermee te voldoen aan de wens voor een groene long in Kootwijkerbroek én daarnaast de noodzakelijke 560k op te brengen. In overleg tussen de wethouder en plaatselijk belang bleek dat dit bedrag al met 3 percelen op een hoek van het gebied gerealiseerd kan worden. Dat geeft ons voldoende vertrouwen dat het met een stevige toezegging op dit punt haalbaar is om met plaatselijk belang een mooi plan te ontwikkelen.  Wat ons betreft komt die groene long er dus in het hart van Kootwijkerbroek!

Één van de besluiten stemde ons enigszins teleur. In de kadernota werd een bedrag van 615000 euro geamendeerd. Eerst was het beoogd voor een Boulodrome, alleen voor jeu de boules vereniging Petanque dus, maar na amendering moest dit bedrag ingezet worden voor “accommodatie van diverse sportverenigingen”. En nu wordt dat bedrag eenzijdig naar Flying Bikes en de MTB geschoven. Zo was dat natuurlijk niet bedoeld. Het was bedoeld voor synergie in de oplossing voor verschillende verenigingen. Integraliteit dus van schaars geld en schaarse ruimte.

Voorzitter, het was 26 mei 2017, ruim vier jaar geleden, dat onze raad een brief ontving van de BDSV. Telefonisch was hun aangekondigd dat de gemeente de huur op zou gaan zeggen. De vereniging wilde natuurlijk wel een nieuwe locatie en bepleitte een oplossing voor alle denksportverenigingen. Vier jaar lang hebben we als raad het college bij herhaling opgeroepen om te zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor meer verenigingen. En vier jaar lang heeft het college ook best wel wat gedaan, maar vier jaar na de brief heeft de BDSV nog altijd geen nieuwe permanente locatie. Het pluimveemuseum is een prachtige tijdelijke oplossing, maar nog altijd is dit voorzien van een tijdelijk contract.

En natuurlijk, er moeten mogelijkheden onderzocht worden en soms leidt zo’n zoektocht niet direct tot het gewenste resultaat. Maar wij hebben het idee dat niet alle kansen voor synergie tussen verenigingen en integraliteit worden bekeken. Zeker ook niet in dit geval aan de Hanzeweg. In dit geval had de wethouder met name Petanque, maar ook de BDSV, kunnen betrekken bij dit proces om te onderzoeken of op deze locatie de synergie te vinden is. Een bedrag dat eerst volledig beoogd was voor het realiseren van een Boulodrome, gaat ineens naar een andere vereniging zonder dat hierover communicatie is. Over deze koerswijziging zijn ze geenszins geïnformeerd en naar een mogelijke samenwerking is geen correspondentie geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ontzettend zuur is voor betrokken verenigingen die ook op zoek zijn naar definitieve huisvesting.

Zowel de BDSV als Petanque bleken nadat ik ze hierover persoonlijk benaderd had, welwillend om te onderzoeken of ze ook kunnen aansluiten aan de Hanzeweg. Een unieke kans wat mij betreft omdat de eerste steen nog gelegd moet worden en deze sportvoorziening dus nog aan allerlei eisen kan voldoen. Hiermee doet zich een kans voor om meerdere verenigingen onder te brengen in 1 gebouw, gebruik te laten maken van 1 rotonde en 1 groot parkeerterrein. Daarom vragen we de wethouder om dit kalenderjaar alsnog een gesprek tussen de 4 verenigingen te. De achtergebleven locatie van Petanque kan herbestemd worden conform de centrumvisie Barneveld en de opbrengst hiervan kan benut worden voor realisatie van de sportvoorziening aan de Hanzeweg. Een gouden kans om onze schaars grond beter te benutten! We hopen van harte dat de wethouder zich hiervoor inspant. We dienen daarvoor een motie in samen met BurgerInitiatief, de SGP en Lokaal Belang.

Tot slot voorzitter dienen we een amendement in samen met BurgerIntiatief, de SGP en Lokaal Belang mbt de 40000 m2 restgrond aan de Hanzeweg. Met de verhuizing van de Flying Bikes worden verkeersmaatregelen waaronder een rotonde getroffen, een parkeerterrein aangelegd en komt uiteindelijk een verenigingsgebouw. Graag willen we een duidelijk besluit nemen over deze restgrond, namelijk om deze grond bij voorkeur beschikbaar te houden voor andere maatschappelijke functies, zodat ruimte blijft bestaan voor een combinatie met andere sportaccommodaties. Het college kan daarvan afwijken, maar dan wensen we graag dat het college de gemeenteraad hier tijdig en voorafgaand aan alternatieve plantonwikkeling informeert en betrekt. Ook hiermee laten we zien dat we synergie en integraliteit belangrijk vinden. Grond is schaars en duur, laten we er dus naar streven om zoveel mogelijk te combineren.

Voorzitter. Nogmaals. We hopen van harte dat de Flying Bikes gaan verhuizen. We hopen op een mooie groene long in het hart van Kootwijkerbroek, we hopen op goede gesprekken over een permanente locatie voor BDSV en Petanque en we hopen op meer synergie en integraliteit op de resterende aangekochte grond op de Hanzeweg. 

Dank u voorzitter