Henk Wiesenekker (fractielid)

Wie is Henk Wiesenekker

Mijn naam is Henk Wiesenekker. Ik ben sinds april 2013 getrouwd met Ilona en ik ben lid van de Nederlandse Hervormde Kerk (heet tegenwoordig de PKN). We genieten ontzettend van ons eerste jaar als getrouwd stel. We hebben ons in Barneveld gesetteld, waar ik al sinds mijn 5e woon. Zodoende voel ik mij een geboren en getogen Barnevelder. Ik werk als politieman in Veenendaal en ben begonnen met het afstuderen als deeltijdstudent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit.

Als politieman ervaar ik bijna dagelijks wat een dankbaar werk het is om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. In dit geval natuurlijk aan de veiligheid. Ik merk dat het belangrijk is dat burgers gezamenlijk de schouders eronder zetten. Veiligheid gaat niet alleen over criminaliteit, maar ook over het gevoel veilig te zijn. Samen creëren we onze veiligheid. Samen creëren we onze maatschappij. Samen geven we elkaar een gevoel van waardering en vertrouwen.

Dat kenmerkt mijn levenshouding. Ik wil samenwerken met mensen. Samen de schouders eronder zetten. Samen zoeken naar oplossingen. Samen werken aan het uitvoeren daarvan. Het gesprek dat daarvoor nodig is, vind ik van groot belang. Dat is wat ik wil doen. Ik wil samen in gesprek gaan. Uw verhaal horen en uw probleem begrijpen, zodat we samen onze stinkende best kunnen doen voor een oplossing die er toe doet. Een oplossing die tevreden stelt.

Als kandidaat gemeenteraadslid acht ik het gezamenlijke gesprek met burgers dus van onmisbaar belang. Bovenal probeer ik Jezus te volgen. Ik probeer Hem te betrekken in het zoeken naar oplossingen, naar Zijn wil. Daarvoor zal ik bidden. Het liefst doe ik dat samen. Zodat we samen met Jezus zoeken naar Zijn weg. Samen zoeken naar Zijn wil.

Het is niet verrassend dat mijn speciale aandacht uitgaat naar het thema veiligheid. Het vormt wat mij betreft een belangrijke hoeksteen in de samenleving. Vanuit een veilige omgeving komen ideeën tot stand en mensen tot bloei. Dat moeten we dus vooral samen doen. En dat kan ook op andere terreinen: zoals samen opgroeien in de veranderingen binnen de jeugdzorg.

Ik kies voor een gezamenlijke politiek. Ik wil met u en jou in gesprek, zodat we samen kunnen zoeken naar oplossingen die er toe doen. Laten we samen werken aan onze gemeente!

Buurt bestuurt veiligheid!

De Christunie vindt veiligheid belangrijk. Dat bereiken we samen. Burgers moeten in nauw contact staan met de politie, de gemeente en elkaar. Wijkplatforms zijn daarvoor cruciaal. De Christenunie stimuleert buurtinitiatieven en verenigingen. Alles in het teken van sociale samenhang en het ontdekken van de wens van de burger. Voor het aanpakken van criminaliteit is die samenhang belangrijk. Ook is een flexibele wetgeving van belang.  Waar mogelijk worden vergunningstelsels omgezet in algemene regels. Overtreders worden aangepakt en moeten waar mogelijk schade betalen, andere burgers worden ongemoeid gelaten. De politie moet in de maatschappij geketend zijn. De wijkagent is daarin cruciaal. De wijkagent moet in staat zijn haar burgers te kennen en daarom moeten er voldoende wijkagenten zijn. Wensen van burgers zijn belangrijk. “Buurt bestuurt veiligheid” is een motto van de CU!