ChristenUnie stemt in met inhoud van onderzoek naar locaties voor windmolens

windmolen.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 1 februari 2019 om 19:43

ChristenUnie stemt in met inhoud van onderzoek naar locaties voor windmolens

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari heeft de ChristenUnie ingestemd met de invulling van het MER-onderzoek om te komen tot locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden. Windmolens behoren op dit moment tot de belangrijkste alternatieve energiebronnen die bijdragen aan het terugdringen van fossiele energie. Ze leveren veel energie, maar maken gebruik van een relatief klein stuk aardoppervlak. Dat is mooi. Maar het is wel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar effecten op de omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld om geluid, slagschaduw, gezondheid, natuur en landschappelijke waarden. Het onderzoek waar we mee ingestemd hebben is om die effecten te onderzoeken en zo te komen tot gebieden waar windmolens kansrijk zijn. En ja... de wethouder heeft toegezegd dat de gebiedsvisie Zeumeren (net als andere gebiedsvisies) hierin wordt meegenomen!

Tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de raad werd de discussie opgeworpen of er nu locaties uitgesloten moeten worden. Daar wilden we als ChristenUnie voorzichtig mee zijn.  Ten eerste omdat het dan logischer was geweest dit te doen bij het besluit om dit onderzoek uit te voeren of anders als het klaar is bij het vaststellen van de structuurvisie. Maar ook kan dit consequenties hebben voor de rechten initiatiefnemers en omwonenden hieraan kunnen ontlenen wanneer er in de toekomst initiatieven komen. Tijdens de commissievergadering werd echter door enkele insprekers betoogd dat als locaties meegenomen worden in het onderzoek dat de gemeenteraad dan wel kan beslissen dat de locatie niet in de structuurvisie komt, maar door middel van een provinciaal inpassingsplan plaatsing dan afgedwongen kan worden. Omdat dit voor ons wel een reden zou zijn om locaties op voorhand uit het onderzoek te halen, hebben we er, samen met PRO’98, bij het college op aangedrongen dit door een bestuursrechtadvocaat te laten uitzoeken. De bestuursrechtadvocaat die dit onderzocht heeft, de heer Lam, heeft ons in zijn advies op dit punt gerust gesteld.

Hij stelt dat als een locatie niet betrokken wordt in het MER-onderzoek en dus ook niet in de structuurvisie dat bij aanvraag voor een initiatief de gemeente dan uit moet gaan van het bestaande beleid. Dit beleid bestaat voor de locatie waarover het meest gediscussieerd is, Zeumeren, uit een gebiedsvisie en een windvisie. In die windvisie is Zeumeren als mogelijke locatie meegenomen. Ook werd uit de beantwoording helder dat de gemeenteraad bij haar overweging een eigen afweging mag maken waarbij de uitkomst van het mer-onderzoek niet doorslaggevend hoeft te zijn. Bij het vaststellen van de structuurvisie beslist de gemeenteraad, mede op grond van dit onderzoek, welke locaties geschikt worden geacht.

Mede hierop hebben wij geconcludeerd dat het beter is om niet nu locaties uit het onderzoek te halen. Wel hebben we er bij de wethouder op aangedrongen dat gebiedsvisies, waaronder die van Zeumeren, betrokken worden bij het onderzoek. Uiteindelijk zullen we echter als raad de afweging maken welke locaties we het meest geschikt achten.

Ook hebben we er bij de wethouder op aangedrongen vroegtijdig met omwonenden van een mogelijk geschikte locatie te communiceren. Dit kan helpen om draagvlak te creëren voor het neerzetten van en windmolen, bijvoorbeeld door te bespreken onder welke voorwaarden mensen kunnen participeren in het windmolenproject. De wethouder heeft toegezegd dat hierover een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd voorafgaand aan de structuurvisie.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.