Een buitengebied waar boer, burger en buitenlui zich thuis voelen

sloop schuurwoensdag 29 maart 2017 21:19

Lege stallen slopen om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. dat wordt geregeld met het functie veranderingsbeleid. Stalruimte wordt dan benut om andere bedrijvigheid toe te staan. Dit vinden wij positief maar wel onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn dat de kwaliteit van het landschap verbeterd, er niet teveel burgerwoningen in het buitengebied komen en dat de nieuwe bedrijven niet te groot worden.

inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2017 is het functieveranderingsbeleid regio Food Valley vastgesteld in de gemeenteraad.  Onze fractie is een groot voorstander van het functieveranderingsbeleid in het buitengebied. Hierna volgt de bijdrage in de Gemeenteraadsvergadering.

Aanpassing van het functie veranderingsbeleid
Wij, als gemeente, hebben een functieveranderingsbeleid wat veelvuldig wordt toegepast en wat in de praktijk goed werkt. Daarom verraste dit beleidsstuk ons wel enigszins en dan vooral de aangepaste berekening van sloopmeters. Het komt er op neer dat er met dit nieuwe beleid meer sloopmeters nodig zijn om een woning of bedrijf te bouwen in het buitengebied terwijl de huidige hoge prijs van een sloopmeter de indruk geeft dat er eerder een tekort aan sloopmeters is dan een overschot. Het is belangrijk dat de prijs van een sloopmeter hoog genoeg is zodat het voor een boer aantrekkelijk is een lege stal te slopen. Het onderzoeksbureau Alterra heeft onderzocht dat de komende jaren 30-40% van de stallen leeg komt te staan en dat het beleid dan aangepast moet worden, om dit grote aanbod van sloopmeters te kunnen verwerken, kunnen we ons wel voor stellen. Onze fractie denkt dat het de eerste jaren nog wel mee zal vallen en zijn daarom bang voor marktverstoring voor de eerste jaren.  Maar we willen marktverstoring voorkomen en dienen daarom een amendement in  ( meegetekent door alle fracties uitgezondert VVD en Pro'98 ) om een beslispunt over monitoring toe te voegen zodat het college tijdig aan" de knop " van woning- en bedrijfsrecht kan draaien.

Maximum aan bebouwing
Onze fractie wil het buitengebied leefbaar houden maar wel onder bepaalde voorwaarden en die staan in dit beleidsstuk wel goed verwoord. Waar we nog wel extra aandacht voor willen vragen is de maximale bouw grootte van een woning van 1000 m3 en een bedrijfoppervlakte van 1000 m2. Dit zijn maxima waar in hoge uitzondering van afgeweken kan worden. Het buitengebied is een kraamkamer maar als bedrijven te groot worden moeten ze verhuizen naar een industrie- of bedrijventerrein.

Burgerwoningen in het buitengebied
De zonering van landbouwontwikkelings- en verwevingsgebied wordt losgelaten en woningen mogen dan ook dmv. functieverandering worden gebouwd in beide zones. Toch willen wij het aantal burgerwoningen in het buitengebied beperken en daarom komt er een gebiedsvisie waar clusters worden aangewezen om deze woningen te kunnen bouwen. We roepen de wethouder dan ook op om het bouwen in deze zg. clusters aantrekkelijker te maken tov het bouwen in het buitengebied.

 Food Valley.
De samenwerking binnen Food Valley groeit en daardoor zullen we steeds vaker raadsvoorstellen moeten vaststellen die tegelijkertijd in verschillende gemeenten worden besproken en vastgesteld. Vanwege de regionale samenwerking is het belangrijk dat deze raadsvoorstellen gelijkluidend zijn ( zoals dhr Ploeg in de commissie al benadrukte maar ook dat er op enige wijze vooroverleg is zodat de afzonderlijke raden gemakkelijker  mogelijke wijzigingen kunnen aanbrengen. Door middel van een motie ( die raadsbreed wordt ingediend ) roepen wij de wethouder op om hiervoor met een voorstel te komen en dat de raad voor te leggen.

Sturing van ontwikkelingen
Voorzitter, onze fractie vindt het buitengebied van onze gemeente belangrijk. Er vinden veel veranderingen plaats in dit buitengebied en wij denken dat dit functieveranderingsbeleid een goed middel is om hier enige sturing aan te geven. Hoe gaat ons buitengebied in de toekomst eruit zien. Hierover is op dit moment een bijeenkomst in het Schaffelaar Theater. Onze fractie was daar graag bij geweest want wij zetten  ons in voor een buitengebied waar ruimte is voor boeren, burgers en buitenlui.

 Jaap van den Top.

Labels
2017
Fractie
Landbouw
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Een buitengebied waar boer, burger en buitenlui zich thuis voelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.