Aantal keer gelezen50

Proces invoering Omgevingswet.

ontwikkeling harselaar 2016 bovendonderdag 15 december 2016 22:01

De Omgevingswet staat voor de deur en daar moeten we ons als raad goed op voorbereiden. Een grote klus met steekwoorden als minder regels, handhaven in vertrouwen en meer burgerparticipatie. Voor ons de vraag: wat wordt de rol van de raad na invoering van de omgevingswet? Het is een zoeken naar "vasthouden" of "loslaten" van bevoegdheden.

Wat is de Omgevingswet?
Bij de nieuwe omgevingswet worden 26 plannen en/of visies ( bestemmingsplannen, rioleringsplan, duurzaamheidsplan, woonvisie ect. ) in elkaar geschoven tot één omgevingsvisie waaraan bestemmingsplanwijzigingen en omgevingsvergunningen worden getoetst. Verder verdwijnen er een aantal regels van het rijk over bouwen en milieu en de gemeente mag binnen een bepaalde bandbreedte zelf keuzes maken over bijv. geluid, geur en verkeersnormen.

Burgerparticipatie speelt een belangrijke rol in de nieuwe omgevingswet. Nieuwe plannen worden voorgelegd aan de omwonende om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met hun wensen. Zo willen we komen tot een duurzame leefomgeving.

Ook gaat de rol van de raad veranderen. De gemeenteraad gaat meer besturen op hoofdlijnen en het college van B&W krijgt meer bevoegdheden bij de praktische uitvoering. Daarom is deze planfase een belangrijk moment  voor de raad om vast te stellen waar de bevoegdheden komen te liggen.

Tijdens de raadsvergadering werd het proces van invoering van de Omgevingswet besproken en heeft onze fractie drie amendementen ingediend om de  raad meer betrokkenheid in het proces te geven zodat we een betere afweging kunnen maken welke bevoegdheden we willen vasthouden en welke loslaten. Alle drie de amendementen zijn aangenomen. Dat was een mooi resultaat.

Bijdrage in de gemeenteraad door Jaap van de Top
De Omgevingswet staat voor de deur en daar moeten we ons als raad goed op voorbereiden. Een grote klus met steekwoorden als minder regels, handhaven in vertrouwen en meer burgerparticipatie. Voor ons de vraag:  wat wordt de rol van de raad  na invoering van de omgevingswet? Het is een zoeken naar "vasthouden" of "loslaten" van bevoegdheden.

De invoering van de nieuwe wet hoort een zorgvuldig proces te zijn. De Christenunie wil in dit proces kleine stappen vooruit zetten omdat het moeilijker is om een stap terug te zetten als dan een keer een extra stap vooruit.

De Christenunie wil 4 punten bespreken, over dit proces van invoering, waaronder 3 amendementen  en een dringende oproep.

Handhaving
Het eerste amendement dat we indienen gaat over handhaving. Handhaving is een heel belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet. Er komen minder regels dus de handhaving zal wel gemakkelijker worden. Wij zijn benieuwd of dit lukt. Maar we vinden wel dat de handhaving goed geregeld moet zijn voordat de omgevingswet ingaat. Regels verdwijnen en  jurisprudentie is er nog niet hoe ga je daarmee om. Maar ook de periode vanaf nu tot de omgevingswet ingaat is belangrijk. Hoe ga je op dit moment met handhaving om als er legalisering in het verschiet ligt bij invoering van de omgevingswet? Komt het college niet voor de situatie te staan dat er veel gedoogd moet worden omdat er een beleidswijziging wordt verwacht? Vragen genoeg en daarom vragen wij het college dmv dit amendement om eerst de handhaving te regelen.

Pilots.
Het tweede amendent gaat over de pilots. Het college kiest voor het ambitieniveau " onderscheidend " . Hoe onderscheidend wil je zijn dat is de vraag. Dat zal blijken uit de pilots die uitgevoerd gaan worden. Dan bedoelen we niet de pilots die met de bedrijfsvoering te maken hebben maar de pilots die beleidsmatig uitgevoerd worden. Deze pilots geven de richting aan waarin het college wil gaan. Wij als Christenunie vinden dat we daar als raad bij betrokken moeten zijn om die richting te bepalen en de snelheid waarmee we  deze doelen willen bereiken.

Plan van aanpak
Onze derde amendement gaat over de vaststelling van het plan van aanpak voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan. We hebben in de toelichting de planning van het proces gelezen maar vinden dat het niet duidelijk is waar de besluitvormende momenten van de raad liggen en daarom willen we deze benoemen in beslispunt 2. Het is belangrijk dat de raad in de beginfase van de plannen van aanpak al betrokken is en daar een besluit over neemt. En daar willen we ook de bespreking en de vaststelling van de ambitieniveaus op de verschillende beleidstereinen betrekken.

Burgerparticipatie.
De dringende oproep die we willen doen gaat over de burgerparticipatie. We roepen het college op in het plan van aanpak de burgerparticipatie een plek te geven. De burger krijgt meer mogelijkheden in de Omgevingswet. Aan de ene kant om plannen uit te voeren en aan de andere kant om mee te denken over de plannen van de buren. Dit kan de één een gevoel van vrijheid geven maar de ander geeft dat een gevoel van onzekerheid. Daarom vraagt burgerparticipatie wel een extra inspanning van het gemeentehuis om dit in goede banen te leiden. De Christenunie vindt het belangrijk dat burgers meepraten met zaken die in hun omgeving spelen en daar moet ook zeker rekening mee gehouden worden. Maar hoe ga je om met te  kritische burgers? De regelgeving moet wel de basis zijn wat in een omgeving wel of niet kan.

Voorzitter, wij denken dat door deze drie amendementen de kaderstellende rol van de gemeenteraad beter beschreven wordt en dat geeft ons vertrouwen om dit proces samen in te gaan.

De invoering van de omgevingswet een spannende tijd voor onze inwoners, het gemeenthuis, het college van B&W en de raad. En ik hoop dat we over 3 jaar mogen zeggen het is gelukt.

Namens de ChristenUnie
Jaap van den Top

« Terug