Liever resultaten in plaats van nieuw beleid in aanpak ondermijning.

Politieagent.jpg
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 14 maart 2024 om 20:16

Liever resultaten in plaats van nieuw beleid in aanpak ondermijning.

Raadsbijdrage bij Rekenkameronderzoek Ondermijning

Wij bespreken vandaag het rekenkameronderzoek naar ondermijnende criminaliteit en de gemeentelijke aanpak daarvan in Barneveld. Een belangrijk onderwerp. Bij ondermijning raken de boven- en onderwereld met elkaar verweven. Hierdoor neemt de invloed van georganiseerde criminaliteit op onze samenleving toe en komt onze rechtsorde onder druk te staan.  

De gemeente heeft een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning. Enerzijds omdat zij met haar diensten in de samenleving staat en signalen van ondermijning op kan vangen. Dit belang van een goede informatievoorziening staat centraal in de tweede aanbeveling van de rekenkamer onder 1b.  Anderzijds een belangrijke rol voor de gemeente omdat deze over een eigen en uniek beleidsinstrumentarium beschikt. Maar daartoe moet je je als gemeente wel verhouden met voldoende kennis en capaciteit. De derde en vierde aanbeveling onder 1b en 1c vragen dan ook om hierop te investeren. Deze drie genoemde aanbevelingen ondersteunen wij.  

De eerste aanbeveling onder 1a, een oproep om te komen tot een goed onderbouwde beleidsvisie ligt ingewikkelder. In de eerste plaats kunnen we lezen dat deze aanbeveling vooral gestoeld is op beleidsdocumenten die niet meer actueel zijn. We hebben ondertussen een nieuw Integraal Veiligheidsplan en een bijbehorend uitvoeringsplan, waar ondermijning een essentieel onderdeel van is. Hier is in het rekenkameronderzoek niet naar gekeken. Dus in hoeverre is deze aanbeveling wel valide. 

In de tweede plaats is naar ons oordeel het huidige Integraal Veiligheidsplan voldoende beleidsrijk om te komen tot een effectieve aanpak op de geprioriteerde ondermijningsthema’s. En daarmee is een nieuwe beleidsvisie op ondermijning in deze fase niet direct helpend. Wij vinden dat de schaarse ambtelijke capaciteit moet worden gestoken in een effectieve beleidsuitvoering in plaats van nieuwe beleidsdocumenten opstellen. Wij willen liever in investeren in concrete resultaten en geen nieuwe beleidsstukken.  

Om deze redenen dienen wij een amendement in om het eerste beslispunt, het verzoek om een onderbouwde beleidsvisie op ondermijning te laten vervallen.  

 Maar ook al is de aanbeveling gebaseerd op gedateerde beleidsstukken en niet helpend op dit moment. We zien ook ruimte voor beleidsverbetering. We doen het rekenkameronderzoek recht door na een periode van beleidsuitvoering te evalueren of de kaders en prioriteiten uit het huidige Integraal Veiligheidsplan over ondermijning in combinatie met het uitvoeringsplan een juiste en voldoende richting hebben gegeven aan een effectieve aanpak van ondermijning. Of dat aanvullend beleid op ondermijning moet worden opgesteld. Dit in het derde kwartaal van 2025. Dit hebben wij in het amendement als beslispunt toegevoegd.  

Gesteund door SGP, CDA en Burger Initiatief dien ik hierbij het amendement in.  

Labels: ,