Verbinding tussen natuur en de agrarische sector.

Boeren laarzen in veld.jpg
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 5 juli 2023 om 22:30

Verbinding tussen natuur en de agrarische sector.

Raadsbijdrage regionaal perspectief landelijk gebied

Ons buitengebied staat onder druk van de landelijke regelgeving die over ons heen komt. Dan denken we aan de stikstofreductie, kaderrichlijn water, behoud biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

Al deze opgaven komen op ons af en hoe gaan we daarmee aan het werk in onze Barnevelds buitengebied. We willen dit als Regio Foodvalley gaan doen en daarom hebben we de contouren notitie opgesteld als leidraad voor deze aanpak.

Uitgangspunten voor deze contouren notitie zijn

  • Bodem en water zijn leidend
  • Goede natuurkwaliteit en gezonde leefomgeving
  • Identiteit van het gebied centraal
  • Meervoudig ruimtegebruik
  • Topregio voedselvoorziening
Als ChristenUnie vinden we deze vijf uitgangspunten allemaal belangrijk en zoeken zo met deze uitgangspunten in ons achterhoofd naar Perspectief voor ons buitengebied.
We hebben heel wat vragen over deze notitie maar die zullen we nu niet stellen maar we hebben wel een aantal wensen en bedenkingen die richtinggevend zijn en daarom willen we deze ook nu inbrengen.
1.Gebouwgebonden landbouw.
Onze gemeenten heeft een grote variatie van boerenbedrijven met als hoofdmoot kalveren, kippen of melkkoeien. Daarvan is een groot gedeelte grondgebonden. In het RPLG wat nu voorligt gaat het grotendeels over natuurinclusief, extensiveren en verbreden. De gebouwgebonden landbouw wordt wel genoemd maar wij missen een visie in dit stuk om ook juist deze sector perspectief te bieden in Barneveld. Deze sector is toonaangevend in het ontwikkelen van innovaties en efficiente voedselproductie. De markt voor streekprodukten en biologische produkten is in Nederland en ons omringende landen te klein om daar een verdienmodel uit te halen. Daarom willen wij de volledige breedte van de landbouwsector behouden. Wij komen hiervoor met een amendement.

2. Overbruggingsperiode en overgangsgebieden

Om de stikstofreductie op korte termijn te halen worden er korte termijn maatregelen en lange termijn maatregelen genomen. De korte termijn maatregelen zijn strenger en als de stikstof reductie gehaald is zullen de maatregelen soepeler worden en voor langere tijd gelden. Er zullen de komende tijd veel boeren stoppen. De boeren die door willen gaan moeten we niet eerst belasten met strenge maatregelen zodat ze misschien alsnog afhaken. Deze boeren hebben lange termijn beleid nodig om te weten waar ze met hun bedrijf aan toe zijn. Een overbruggingsperiode werkt voor hen demotiverend.

Barneveld grenst aan een groot deel van N2000 gebied de Veluwe. Als hier een overgangsgebied omheen gelegd wordt dan heeft dat heel veel impact op dat gebied. Een gebied met een provinciale weg, veel industriële bedrijven en een aantal boeren. Als er strenge regels komen voor dit gebied wat grondgebruik betreft dan zullen de meeste boeren afhaken. Als er een overgangsgebied komt dan moet bewezen worden dat het van wezenlijk nut is voor de natuur in het naastliggend Natura 2000 gebied. Wij komen hiervoor met een amendement.
3. Blauw/groene dooradering
Bij het natuurherstel en behoud van de biodiversiteit samenwerken met natuurorganisaties is voor Barneveld minder aan de orde. De samenwerking met Staatsbosbeheer loopt meestal via de provincie Gelderland. Maar het is goed om de contacten met de Provincie en SBB hierover goed te benutten om ook invloed te hebben op de beheer maatregelen in het N2000 gebied rondom Kootwijk. Het RPLG gaat heel erg uit van de natuur als basis maar ons land is te klein om de natuur zichzelf te laten regelen. Beheermaatregelen zijn en blijven nodig.
Voorbeelden hiervan zijn de wolf, de zandverstuiving, de verdroging en de verzuring. Het doel is om beleid te maken dat gebaseerd op input van de plaatselijke situatie en niet alleen op basis van landelijke modellen. We steunen dan ook het amendement van de SGP hierover. 
In ons coalitieakkoord wordt gesproken over 10% groen/blauwe dooradering van ons buitengebied. Dat is wel een grote opgave maar wel een hele mooie. Ons buitengebied wordt hier mooier van en de biodiversiteit zal verbeteren. Het Europese landbouwbeleid stimuleerd dit financieel ook en het is goed om als gemeente hierop in te spelen. Beheer van ons buitengebied kost geld en daar kan de boer een rol in spelen.
4. Basiskwaliteit Natuur
Deze basiskwaliteit stellen we samen vast en komt ten goede aan mens en dier. Wat ons betreft zien we dat heel breed. Groene longen nabij de dorpskernen, natuurinclusief bouwen, houtwallen en singels, versterken van de bekenstructuur, bloemrijke akkerranden, klompenpaden, fietsroutes en buffers voor wateropslag. Al deze zaken stimuleert de biodiversiteit en zijn aantrekkelijk voor de recreant.
5. Innovaties en de Regio Foodvalley
De landbouw speelt een belangrijke rol in innovaties. In ons eigen land maar ook wereldwijd. Daar moeten we zuinig op zijn. Daardat we in Nederland weinig ruimte hebben worden er steeds innovaties ontwikkeld op het gebied van dierwelzijn, natuur kwaliteit verbeteren, volksgezondheid, gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid en productontwikkeling. Deze innovaties worden in de Foodvalley toegepast maar gaan ook de hele wereld over. Als de agrarische sector te klein wordt in Nederland verliezen we de noodzaak en de deskundigheid om te ontwikkelen en zal de sector haar kracht verliezen. Daarom willen we de boer de door wil gaan met zijn bedrijf graag de ruimte geven om dat mogelijk te maken.
We hebben een stikstof probleem in Nederland maar dat wordt niet alleen door de agrarische sector veroorzaakt. Wij vinden dat alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing. Verkeer, industrie en luchtvaart. We willen ook graag aangeven naar Den Haag dat de KDW een onwerkbaar instrument is en er een andere kader moet komen, omdat niet alleen stikstof invloed heeft op de toestand van de natuur maar ook bijv. droogte. We steunen dan ook het amendement van de SGP hierover.
Dit is een groeidocumemt en wij geloven dat door onze amendementen een stap in de goede richting gezet wordt. De agrarische sector is een onderdeel van de oplossing en staat niet tegenover de natuur maar moeten meer de verbinding met elkaar zoeken.

Labels: , ,