SAMEN recht doen!

Beschouwing CU[62939].png
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 23 juni 2023 om 13:43

SAMEN recht doen!

Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we SAMEN recht doen. Oog hebben voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Oog voor kwetsbaren, zoals asielzoekers. Samen recht doen, strevend naar gemêleerde wijken waar ook mensen met een kleine portemonnee een (t)huis hebben. En samen recht doen aan de mooie schepping van God.
 
Wij vertrouwen op Gods genade, die oneindig groot is. Zijn genade geeft en inspireert om met gevouwen handen te werken in Zijn Koninkrijk. 
 
Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

In deze bijdrage geven we een eerste reflectie op de kadernota. Deze bijdrage wordt ook in de Barneveldse krant gepubliceerd.

De Oekraïneoorlog, de duurder wordende boodschappen en de gestegen energieprijzen blijven niet zonder impact. We hebben hulp geboden, ook samen met maatschappelijke organisatie en kerken. Zo’n 800 huishoudens maakten dankbaar gebruik van de extra bijdragen voor de energiekosten. 
 
De financiële situatie van de gemeente Barneveld  vraagt om kritisch kijken. Daarbij gaat het om het  vervangen van oud beleid (naar nieuw beleid met minder kosten), vervolgens om het heroverwegen van ambities en pas daarna - als het niet anders kan - om een lastenverhoging waaraan ieder zal moeten bijdragen. Zo kunnen we als groeigemeente blijven rekenen op  goede voorzieningen. 
 
Als ChristenUnie leggen we de komende kadernota accenten: 
- Kan iedereen blijven meedoen? Is het beleid voor hen die (deels) afhankelijk zijn van de gemeente, nog doelmatig en passend? Te denken valt een goede jeugdzorg, goede voorzieningen voor ouderen thuis en passend minimabeleid. 
- Hoe zorgen we voor een groot woningaanbod voor starters en senioren? Ook mensen met een kleine beurs moeten een sociale huurwoning kunnen krijgen. 
- Kunnen we meer bijdragen aan een schone leefomgeving? Dan gaat het om bijvoorbeeld het stimuleren van afvalscheiding, de opties voor zonnepanelenplaatsingen vergroten en het gratis kunnen ophalen van gemeentecompost in alle dorpskernen. 
- Hoe gaan we verder met onze topsector Landbouw? We  zoeken samen met ondernemers naar uitvoering van het  landelijk bepaalde beleid mét perspectief. Mooi dat Barneveld de ambitie heeft om daarin voorop te lopen! 
 
Van de ChristenUnie kunt u verwachten dat we SAMEN recht doen. Oog hebben voor mensen die afhankelijk zijn van de gemeente. Oog voor kwetsbaren, zoals asielzoekers. Samen recht doen, strevend naar gemêleerde wijken waar ook mensen met een kleine portemonnee een (t)huis hebben. En samen recht doen aan de mooie schepping van God.
 
Wij vertrouwen op Gods genade, die oneindig groot is. Zijn genade geeft en inspireert om met gevouwen handen te werken in Zijn Koninkrijk. 
 
Spreuken 3:5-6: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.