Aantal keer gelezen44

Samenleven in een groeiende dynamische gemeente

kadernota 2017 2020woensdag 15 juni 2016 19:50

Onze gemeente is een bijzondere gemeente. Kinderen kunnen hier relatief veilig opgroeien. Er is dynamiek op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is laag en er zijn relatief veel zelfstandige ondernemers. Het aantal inwoners groeit.

Dit is de start voor de algemene beschouwingen bij de kadernota

Hieronder volgt de volledige bijdrage van de nieuwe fractievoorzitter Lucas Scheigrond over de kadernota van Barneveld.
Diversiteit
Mensen kijken meer dan gemiddeld naar elkaar om. Ik vind dit een ronduit fantastische gemeente om te wonen en om me voor in te zetten. Bijzonder aan deze gemeente is de grote verscheidenheid in geloven en levensovertuigingen van mensen. De ChristenUnie hecht aan goede omgang tussen die groepen. Landelijk zien we dat groepen elkaar steeds minder lijken te begrijpen. Dat willen we voor Barneveld niet. We hebben een gemeenschap waarin emnsen rekening houden met elkaar. Vaak hoor je bijvoorbeeld niet-christelijke mensen zeggen dat ze uit respect voor Christelijke mensen de auto niet op zondag wassen en de was dan niet buiten hangen. Dat doet me altijd goed, dus bij deze bedankt. Maar als Christenen moeten wij ons ook bewust zijn van de gevoelens van niet-christelijke mensen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een rapport dat we hier in 2011 behandelden waarin stond dat er onder ouderen eenzaamheid voorkomt en dan met name onder niet kerkelijke ouderen, omdat veel ondersteuning via kerkelijke lijnen geboden wordt. We willen dat Barneveld een gemeente blijft waarin ruimte is voor de eigen levensovertuiging van mensen, maar waarin we blijven werken aan het elkaar begrijpen en opzoeken.

Molukse gemeenschap

Ook is er diversiteit als het gaat om culturele achtergrond. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de Molukkers naar Barneveld kwamen. Ze kwamen in eerste instantie terecht in kasteel de Schaffelaar en de Biezen en later werd er in de wijk de Plantage, met name in de Columbusstraat en de Magelhaesstraat. In de Magelhaesstraat ben ik overigens geboren en opgegroeid en ik heb de Molukse gemeenschap dan ook van dichtbij mogen mee maken.

Bij mij in de klas op de basisschool zaten 6 Molukse kinderen, van wie 4 Wattimena’s.

Als basisschooljongen had ik trouwens wel eens moeite met de Molukse gemeenschap. Vaak ging ik na school bij een vriendje spelen totdat het tijd werd om thuis te gaan eten. En als ik dan de wijk in fietste, rook ik vanuit de huizen de heerlijke geuren van de maaltijden die onze buren kookten.  Ik kreeg dan trek en als ik thuis kwam vroeg ik:’Wat eten we?’ Steevast antwoordde m’n moeder iets van ‘zuurkool stamppot’. Elke dag raakte ik teleurgesteld door de heerlijke geuren uit de huizen en de, voor mij, minder aantrekkelijke maaltijden die mijn moeder koos. Er restte niets anders dan uit te kijken naar de verjaardag van tante Dineke of ome Julius Papilaja. Want dan kregen we allerlei Molukse lekkernijen, zoals spekkoek en een soep met rijst.

Voorzitter, even serieus: De Molukse gemeenschap kwam met een ideaal, de RMS. Ik heb de vlaggen geregeld zien hangen in de wijk. Door de tijd heen heeft dat ideaal een deuk op gelopen en is duidelijk geworden dat veel Molukkers hier zullen blijven. En vandaag gaan we zeggen: Jullie horen bij ons. De Molukse gemeenschap is een gewaardeerd onderdeel van de Barneveldse gemeenschap.. En om dat te onderstrepen doen wij mee aan een motie om een monument geld vrij te maken voor een monument dat ons herinnert aan de komst van onze Molukse dorpsgenoten.

Sociaal Domein

Vorig jaar was het jaar van de decentralisaties. De gemeente werd verantwoordelijk voor een groter deel van zorg en ondersteuning voor mensen. En dat moest ze met minder geld doen. Onze complimenten nog maar eens voor hoe het college dat gedaan heeft. Maar dit betekent niet dat de aandacht mag verslappen. Het budget dat vanuit Den Haag naar Barneveld toe komt voor deze beleidsvelden wordt waarschijnlijk nog ruim €2.000.000,- lager. We moeten goed in de gaten houden of de decentralisaties wel goed blijven verlopen.

Zo leeft bij onze fractie de vraag of het passend onderwijs nog wel zo passend is. Uit onderzoek van DUO blijkt dat er veel zorgen zijn onder docenten, Intern Begeleiders en directeuren van scholen. Wordt er wel voldoende aandacht gegeven aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? En is er nog wel genoeg ruimte voor de andere leerlingen? En zijn de docenten wel goed toegerust om de leerlingen met een hulpvraag goed te kunnen helpen? Dat zijn zorgen die gedeeld worden door een ruime meerderheid van de respondenten. In een memo van november geeft het college aan dat dergelijke zorgen niet herkend worden door de onderwijspartners in het LEA-overleg. Onze fractie heeft hier zorgen over, omdat we zien dat scholen voor speciaal onderwijs, zoals de Anbelt, sluiten. Wat als de vraag toch groter blijkt te zijn dan we nu onderkennen. Daarom verzoeken we het College om, in overleg met de gemeentes in de regio, een memo op te stellen waarin ze duidelijk maakt hoe ze er voor zorgt dat het passend onderwijs toekomst bestendig blijft.

Tijdens werkbezoeken hebben wij gehoord dat in onze gemeente veel minder mensen deel nemen aan dagbestedingsactiviteiten dan op andere plekken in het land. De vraag rijst of dit te maken heeft met de eigen bijdrage die mensen moeten betalen. Ook vragen we ons af of dit te maken heeft met de manier waarop de zorgverzekeraar in onze regio de toeleiding naar dagbesteding organiseert. Eerder gebeurde dat via een casemanager en nu gaat het via de wijkverpleging. Wij vragen ons dit structureel leidt tot lagere deelname. Daarom vragen we om een toezegging dat het college dit zal monitoren. Want deze dagbesteding zorgt voor ontlasting van vaak overbelaste mantelzorgers.

In het jaarverslag hebben we gezien dat minder mensen dan verwacht zich gemeld hebben voor een mantelzorgwaardering. Dit leverde een voordeel van €90.000 op. Zoals bekend is het verlenen van mantelzorg voor veel mensen een aanslag op het eigen sociale leven. Graag ziet de ChristenUnie dat dit bedrag dit jaar vrij gemaakt wordt voor de ondersteuning van mantelzorgers. Graag een reactie van het college.

 De wijkplatforms zijn onze oren en ogen in de wijk. Toch functioneert het ene wijkplatform beter dan het andere. De ChristenUnie wil goed stimulerende wijkplatforms stimuleren en verzoekt het college daarom uit te zoeken onder welke omstandigheden mensen bereid zijn zich in te zetten voor een wijkplatform. Goed contact tussen overheid en inwoners is belangrijk, zodat initiatieven van inwoners goed ondersteund kunnen worden. Daarvoor is een goede aanwezigheid op internet belangrijk.

Vorig jaar hebben we een motie ingediend voor subsidie voor muziekonderwijs. Bij de begroting kwam het college met een voorstel dat we toen onvoldoende onderbouwd vonden en het bedrag leek ons laag. Vanwege de toezegging om met een ander voorstel te komen hebben wij het toen toch aangenomen. Een ander voorstel is er niet gekomen. Daarom dienen we samen met PRO98 en BI een amendement in om het bedrag voor 2016 en 2017 te verhogen en het college voor de jaren daarna met een onderbouwd voorstel te laten komen.

Vorig jaar heeft mijn partij bij de kadernota aandacht gevraagd voor armoedeproblematiek in Barneveld. Onze fractie is verheugd over de stappen die het College naar aanleiding van onze inbreng heeft gezet, bijvoorbeeld als het gaat om de ondersteuning van gezinnen met kinderen ouder dan 12.  Toch hebben we nog een dingetje met schuldhulpverlening.

Vorig jaar hebben wij de eerste Werken Aan Uw welzijn-werkplaats gehouden. Op deze avond, waarbij wij met experts, ervaringsdeskundigen en belangstellenden in gesprek gaan over een actueel onderwerp, hebben wij het onderwerp armoede besproken. Ook in Barneveld is er sprake van
schrijnende gevallen van armoede. Eén van de conclusies van die avond is dat er integraal
geholpen moet worden. Niet alleen de schuldhulpverlening of de Woningstichting of Hulp aanElkaar, maar een team van deskundigen moet het gezin of de persoon die in armoede leeft
verder helpen. Het kan niet zo zijn dat de schuldhulpverlening een gezin helpt financieel orde op zaken te stellen, terwijl tegelijkertijd een uithuiszetting wordt doorgezet vanuit de
Woningstichting. Hier is coördinatie nodig. Wij vragen het college de samenwerking tussen
de verschillende organisaties te bevorderen door een terugkerend overleg te initiëren. Kan
het college dit toezeggen?’

Economie

Voorzitter, mensen willen werken. Werk geeft ruimte aan mensen om te woekeren met talenten, al zullen sommige mensen dat anders ervaren, maar werken is ook nodig om brood op de plank te krijgen. Het is dus belangrijk voor mensen om de kans te hebben een bedrijf op te bouwen of bij een werkgever een baan te kunnen vinden.

Begin maart heeft gedeputeerde Michiel Scheffer aangegeven een bedrijventerrein bij Stroe niet te zien zitten terwijl er in Stroe animo is onder ondernemers. Ook is het bedrijventerrein opgenomen in de dorpsvisie. In antwoorden op vragen die mijn fractiegenoot van den Top hierover stelde, gaf u aan Arcadis in beeld te laten brengen  hoe groot deze behoefte is en het bedrijventerrein dan in te brengen in het overleg over de Regionale Programma Bedrijventerreinen. Voorzitter, wij zien reikhalzend uit naar de resultaten en zijn ook benieuwd naar de mogelijkheden voor bedrijventerreinen bij andere dorpen waar daar behoefte aan is. (Jaap??? Is daar behoefte aan in KWB/ Zwarteb en Tersch???)

Voorzitter, ook de statushouders die naar Nederland komen, zullen aan het werk moeten. Maar door taalachterstanden en diploma’s die hier niet gelden, kunnen ze tegen problemen aanlopen. Van het college zouden we graag een visie zien op de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat deze mensen aan het werk gaan. Daarbij zouden bijvoorbeeld werkstages kunnen helpen. We dienen hierover een motie in.

Belangrijk in ons Economisch beleid is de Foodvalley. De wethouder spraak daar laatst treffend over dat het in Den Haag meer uitricht als een lobbybrief over A1-A30 wordt ondertekend door burgemeester en oud-staatssecretaris Cees van der Knaap dan door een landelijk onbekende wethouder uit Barneveld. Overigens, wij waarderen die wethouder dan weer meer.  Maar de samenwerking in Foodvalleyverband kan veel voor onze gemeente betekenen. Daar zijn het college en heel veel mensen van overtuigd. Toch is het soms lastig om helder te krijgen wat het de mensen in onze gemeente oplevert. Als we draagvlak willen voor de Foodvalley zal dat duidelijk moeten zijn.

Het college werkt ook aan de menukaart. Onze fractie eerder al haar zorgen bekend gemaakt over dit beleid. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd de Raad te betrekken bij de verdere vormgeving hiervan. Wij gaan er vanuit dat instemmen met deze kadernota niet automatisch betekent dat we instemmen met de menukaart. Graag een reactie. Mocht dat wel zo zijn dan zullen we komen met een amendement.

Ruimtelijke ordening

We hebben heel veel rotondes waar voor fietsers hoeken in zitten. Onze fractie lijkt het veiliger als fietsers gewoon rond fietsen. Natuurlijk kunnen we niet alle rotondes zomaar gaan vervangen, maar onze fractie dient hierover wel een motie in.

Over wegen gesproken: De laatste jaren worden we geconfronteerd met steeds hogere kosten voor het wegenonderhoud. Dit kan er mee te maken hebben dat er soms in korte tijd veel wegen onderhoud nodig hebben, omdat er bijvoorbeeld in een eerdere periode veel wegen in een kort tijdsbestek zijn aangelegd. Onze fractie pleit daarom voor een Egaliteitsreserve Wegen, zoals we dat ook bij de riolering hebben. Onze fractie vraagt om een memo waarin het College een onderbouwt of ze zo’n egaliteitsreserve ook wenselijk vindt.

Eerder hebben we al gesteld dat we willen faciliteren dat mensen bij hun eigen dorp kunnen werken. Ook vinden we het belangrijk dat jongeren bij hun eigen dorp kunnen blijven wonen. De komst van de statushouders zet meer druk op de sociale huur- en koopwoningen. Daarom vinden we de norm van 35% sociale woningbouw echt een minimum. Eigenlijk moet ook de netto uitbreiding van woningen voor 35% leiden tot uitbreiding van sociale woningen. Hiervoor dienen we een motie in.

Dan de brandweer. In december hebben we in de Raad gedebatteerd over de extra uitrukpost. De burgemeester stelde dat een locatie in het centrum voor handen ligt, terwijl er vanuit de Raad toch ook stemmen opgingen over een locatie in het zuiden van Barneveld. De burgemeester deed toend e toezegging te laten zien wat de gevolgen zijn van verschillende locaties. Ik citeer:

’ wij zullen u een mogelijkheid laten zien van wat het betekent als het aan de zuidkant komt en wat als het in het centrum komt, meer op de plek die wij eerder ter sprake hebben gehad, de Veluwehal.’

En ik citeer:

‘ik kom vanzelfsprekend terug op het moment dat wij de locaties in beeld hebben gebracht met de afwegingen daarbij.’

Echter, wij hebben geen locaties gezien, maar lezen wel dat er een locatie op het oog is en dat op korte termijn de omwonenden geïnformeerd worden en vervolgens de Raad een budgetvoorstel voorgelegd krijgt. Voorzitter, wij vragen van de burgemeester een toezegging dat hij zijn toezegging gestand doet.

Erg tevreden zijn wij over de visie die het College aan de dag legt als het gaat om het bouwen van woningen voor mensen die geen energierekening meer krijgen. Belangrijk hierbij is dat er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen, maar van duurzame energie. Wij kijken uit naar het ontwikkelen van een aardgasvrije wijk in Barneveld Noord.

Ook stemmen we in met de uitbreiding van het aantal FTE voor handhaving voor bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Dit past bij de wensen die zijn geuit door het aannemen van de aanbevelingen uit het rekenkamercommissierapport over handhaving.

Voorzitter, graag had ik nog de wens uitgesproken dat er een tweede skatebaan komt, want de eerste skatebaan is zo’n succes. Maar ik heb al lang het woord gevoerd. Dus ik ben benieuwd hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

Tot slot wil ik het College en de ambtenaren, maar ook alle inwoners en hun volksvertegenwoordigers wijsheid wensen bij het vormgeven aan onze samenleving. Wij geloven dat wijsheid begint bij de vreeze des Heren, zoals Spreuken 1:7 het zegt. Daarom wensen we u Gods zegen en wijsheid toe.

Lukas Scheigrond

« Terug