Aantal keer gelezen9

ChristenUnie: College handhaaf consequent, zonder willekeur, maar wel met een hart waar nodig.

woensdag 09 maart 2016 14:03

Dat is de boodschap die de Rekenkamercommissie in haar rapport over handhaving geeft en die de ChristenUniegraag over neemt. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente de regels handhaaft bijvoorbeeld wanneer bouwwerken illegaal worden neer gezet en verschillende aanbevelingen gegeven. Tijdens de Raadsvergadering van maart heeft de Raad ingestemd met de aanbevelingen. Al zijn ze op initiatief van de ChristenUnie wel iets gewijzigd.

Handhaaf streng en consequent

Eén van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie is dat het College streng en consequent moet handhaven.  In een reactie gaf het College aan meer ruimte te willen om afwegingen te maken. SGP, CDA, VVD en Fractie van den Brink dienden samen een amendement in om dit te ondersteunen. Onze fractie heeft zich bij monde van raadslid Lukas Scheijgrond verzet tegen dit amendement.

Er komen in de praktijk situaties voor waarin het College niet handhavend op moet treden als er een illegale situatie is. Dat lijkt tegenstrijdig, want de wet- en regelgeving is er niet voor niets, maar toch is dit het geval. Echter, doordat er door de tijd heen veel rechtszaken zijn gevoerd tussen burgers en overheidsorganen zijn er duidelijke kaders ontstaan om te bepalen of een college handhaving achterwege mag of moet laten. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een illegaal gebouwd schuurtje waarvan de handhavingsambtenaar vrij zeker weet dat er een vergunning afgegeven zal worden als de eigenaar die aanvraagt. In dat geval moet de vergunningsaanvraag afgewacht worden. Maar ook als iemand al bezig is de overtreding ongedaan te maken, de overtreding tijdelijk is of de nadelige gevolgen van handhaving niet in verhouding staan tot het te bereiken doel kan het beter zijn van handhaving af te zien. Ook is het mogelijk een lijst op te stellen van overtredingen die alleen gehandhaafd worden wanneer belanghebbenden daar om verzoeken.

De ChristenUnie vind dat het College zeker de ruimte moet hebben om op deze gronden van handhaving af te zien. Echter, deze gronden zijn al in het Barneveldse beleid overgenomen. Het amendement zou het College de ruimte geven die groter is dan volgens de wet mogelijk is.  Daarom heeft onze fractie tegen dit amendement gestemd.

Houdt een lijstje bij met zaken waarin niet gehandhaafd wordt

De ChristenUnie is er voor dat het College de zaken bijhoudt waarin niet wordt gehandhaafd. Zo kunnen we controleren of er consequent wordt gehandhaafd en of het beleid aangepast moet worden. We hebben bij deze aanbeveling wel een motie ingediend om deze lijst na twee jaar te evalueren. Deze motie is unaniem aangenomen.

Beperk de afstemming tussen de wethouder en de handhavingsambtenaar

Om te voorkomen dat wethouders met politieke doeleinden de ambtenaren beïnvloeden om bepaalde besluiten te nemen, doet de Rekenkamercommissie de aanbeveling om de afstemming tussen de wethouder en de ambtenaar te beperken. Dit kan volgens ons niet. De ambtenaar handelt in mandaat. Dat betekent dat de wethouder verantwoordelijk is voor de beslissingen die de ambtenaar maakt. Dan past het niet om tegen de wethouder te zeggen dat hij niet met de ambtenaar mag spreken. Wel moet de ambtenaar de ruimte hebben om zijn standpunten aan het College kenbaar te maken, ook als die afwijken van de standpunten van de wethouder. Dit kan het beste via een persoonlijke beleidsopvatting. Zo’n persoonlijke beleidsopvatting is niet openbaar. Zo voorkom je een openlijke discussie tussen de wethouder en de ambtenaar. De ChristenUnie heeft daarom een amendement ingediend om dit te regelen. Deze is met grote meerderheid aangenomen.

Conclusie

De rekenkamercommissie heeft goede aanbevelingen gegeven, om het College te helpen consequenter te handhaven. Soms moeten er uitzonderingen gemaakt worden. Maar deze moeten verantwoord worden en willekeur moet uitgesloten worden. Daarom zullen we als ChristenUnie er op blijven toezien dat het College de aanbevelingen goed toepast.

« Terug