Betrouwbaar omgaan met betrokkenen bij windmolens Voorthuizen

Windmolens2maandag 11 september 2017 09:12

Als ChristenUnie vinden we dat de gemeenteraad nog geen standpunt kan innemen over de plaatsing van windmolens bij Zeumeren. Als de gemeenteraad dat nu wel zou doen, zou dat hoogst onbetrouwbaar zijn. We breken dan de belofte aan alle betrokkenen dat ze eerst met het college en elkaar in gesprek kunnen gaan, zodat alle belangen gewogen worden, voordat de Gemeenteraad zich er over buigt.

Draagvlak en duurzaamheid als uitgangspunten voor de ChristenUnie

Als ChristenUnie hebben we bij de vorige verkiezingen al aangegeven in principe voor windmolens te zijn. Om ook in de toekomst voldoende energie te hebben en in een prettig milieu te leven, zijn alternatieve energiebronnen als windmolens nodig. Maar bij windmolens is draagvlak bij de omgeving erg belangrijk.

Toen begin dit jaar de initiatiefnemers met het verzoek kwamen om te onderzoeken of ze bij Zeumeren windmolens kunnen bouwen, hebben wij direct aangegeven dat we vinden dat een dergelijk besluit alleen genomen kan worden na een interactief proces waarbij alle belanghebbenden met elkaar om tafel zitten. Ik citeer uit een artikel dat we op 2 mei op onze website hebben geplaatst: 'Het onderzoek moet dus vorm gegeven worden als een interactief proces van de initiatiefnemers, het actiecomité, de gemeente, Plaatselijk Belang Voorthuizen, de Ondernemersvereniging Voorthuizen en mogelijk andere organisaties. Alleen als die organisaties samen met een open houding onderzoeken hoe de verschillende belangen kunnen worden geborgd, geeft dat uitzicht op een besluit waar draagvlak voor is.'

Participatieproces

In mei is het voornemen voor windmolens bij Zeumeren in de commissie van de gemeenteraad besproken. Aan dat gesprek namen naast gemeenteraadsleden en wethouder de Kruijf veel belanghebbenden deel. Dat de windmolens gevoelig liggen, bleek toen duidelijk. Daarom heeft de wethouder een participatieproces voorgesteld. Dat houdt in dat bij het onderzoek dat hij doet naar de mogelijkheid om de windmolens te plaatsen alle belanghebbenden, waaronder in ieder geval alle insprekers, actief betrokken worden.  Daardoor worden alle belangen mee gewogen en kunnen belanghebbenden elkaar in dit stadium al tegemoet komen. De uitkomsten van het onderzoek en alle belangen die naar voren gebracht worden, zullen vervolgens in een commissievergadering van de gemeenteraad besproken worden, waarbij ook alle belanghebbenden kunnen mee praten. Voor dit proces was draagvlak binnen de raad en onder de aanwezige belanghebbenden. Niemand heeft er tegen geprotesteerd. Het eerst volgende moment voor ons als raadsleden om ons hierover uit te laten is dus tijdens de commissievergadering nadat het college hiervan verslag heeft gedaan. Tot die tijd moeten we de wethouder en de belanghebbenden de kans geven het proces goed te doorlopen en de belangen helder te krijgen.

Betrouwbaarheid: Houden aan gedane belofte

Inmiddels is de commissievergadering van mei alweer een tijdje geleden. Het Actiecomité heeft veel handtekeningen opgehaald tegen plaatsing van de windmolens en ook Plaatselijk Belang heeft zich er tegen uit gesproken. Het CDA heeft een standpunt ingenomen. Maar het participatieproces is nog niet afgerond. Toch krijgen ook wij de vraag wat ons standpunt nu wordt.

Voor dat standpunt is het te vroeg. Zoals gezegd hebben we de belanghebbenden opgeroepen deel te nemen aan een interactief proces met daarbij de belofte dat hun belangen daarin goed naar voren kunnen komen. Een dergelijk proces is ook opgestart. Als we dan voor het einde van dat proces al een standpunt innemen, breken we de belofte aan die betrokkenen tegen wie ons standpunt in gaat. Deze belofte heeft de wethouder en de Raad gedaan aan voor- en tegenstanders van de windmolens. Nu er steeds meer signalen zijn dat het draagvlak kleiner wordt, moeten we de voorstanders toch de kans geven het draagvlak te vergroten. We moeten ze de kans geven om met tegemoetkomingen op gevoelige punten, zoals slagschaduw en geluidsoverlast, te komen en het draagvlak te vergroten. Als we ze die ruimte niet geven, breken we een belofte die we op 11 mei aan alle belanghebbenden gedaan hebben. Dat zou onbetrouwbaar zijn. Als ChristenUnie willen we dat niet.

Daar komt bij dat betrokkenen met wie wij spreken, zoals het Actiecomité, ook niet aangeven dat ze snel een standpunt verlangen. We hebben gemerkt dat ze prima begrijpen dat we dit proces volgen, om daarna op het daarvoor bestemde moment wel met ons standpunt te komen.

Tot slot

Dat u nog even moet wachten, betekent niet dat de ChristenUnie niet nadenkt over haar standpunt. Wij zien wat er om ons heen gebeurt. We zijn aanwezig geweest bij de perspresentatie van het Actiecomite. We zijn aanwezig geweest bij de ledenvergadering van Plaatselijk Belang. We zijn aanwezig geweest bij een bezoek aan windmolens in Nijmegen waarbij verschillende betrokkenen aanwezig waren. We hebben leden van het actiecomité op bezoek gehad en we hebben met andere personen en organisaties contact gehad over de windmolens. We zullen dus op het moment dat het participatieproces afgesloten wordt en we de onderzoeksresultaten onder ogen krijgen goed een beslissing kunnen nemen. En daarbij zullen we, zoals beloofd, alle belangen wegen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Betrouwbaar omgaan met betrokkenen bij windmolens Voorthuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.