Waardige opvang, een unieke inpassing en een duurzaam concept

Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 5 juli 2023 om 19:58

Waardige opvang, een unieke inpassing en een duurzaam concept

Raadsbijdrage bij locatie aszielzoekerscentrum

Vandaag is een spannend debat. Zo voelt het voor mij. Spannend omdat hierin zulke tegenstrijdige belangen spelen en vanuit verschillende perspectieven dit allemaal waar is.  

Ik sprak ter voorbereiding met inwoners van Bloemendal. Ik ben bij hun thuis geweest en heb aan diverse gesprekken in de Veluwehal deelgenomen. Ik sprak inwoners met zorgen. Zorgen over de veiligheid van hun gezin. Zorgen over de overlast van het AZC. Zorgen over hun woningwaarde. Zorgen over het verder ontwikkelen van de wijk. Er zijn inwoners oprecht bang voor mogelijke gevolgen. Ik heb ze in de ogen gekeken en geprobeerd de gevoelens zoveel mogelijk te begrijpen en een plek te geven naar aanloop van deze raadsbehandeling. 
Ik sprak ook inwoners die zorg hebben over de leefomstandigheden in het AZC. Is de ruimte in de woningen niet te klein? Hoe zorgen we ervoor dat deze inwoners van Barneveld straks mee mogen doen? Hoe zorgen we voor een “onboarden” programma in de wijk en in het dorp. Zorg voor de kwaliteit van leven van asielzoekers dus. Hoe zorgen we voor dusdanige omstandigheden dat de opvang in Barneveld goed zal zijn, gastvrij voor de vreemdeling, een warm welkom, anders dan veel andere AZC’s.  
Ik sprak ook met ondernemers met zorgen, zorgen die ook gerelateerd zijn aan veiligheid en overlast. Tegelijkertijd sprak ik ondernemers die kansen zagen. Hoe zorgen we ervoor dat asielzoekers kunnen werken en dat we zorgen voor een goede match van werk en aanbod. Dat laatste benadrukten ook vertegenwoordigers van maatschappelijker organisaties: hoe kunnen we asielzoekers inzetten voor vrijwilligerswerk? 
Ik sprak ook mensen die doodsbang zijn geweest. Ik bedoel daarmee mensen die asielzoeker zijn geweest. Mensen zijn doodsbang geweest en daarom gevlucht. Omdat ze een oorlog zijn ontvlucht, omdat ze vervolgd en gedood dreigden te worden vanwege hun geloof of vanwege hun afkomst. Ik heb ook deze voormalig asielzoekers in de ogen gekeken. Ik heb geprobeerd te voelen, wat zij voelden… maar dat is niet gelukt.  
 
Op dit onderwerp lopen de meningen ontzettend uiteen. Feit is dat we als raad al eerder besloten hebben dat er een AZC komt. Een AZC met ruimte voor 300 asielzoekers en voor de periode van minimaal 5 jaar. Zodat we diverse faciliteiten beschikbaar hebben op de locatie; 24/7 toezicht, medici, organiseren van activiteiten etc. Destijds heb ik, en met mij ook andere raadsleden, gepleit voor een situatie waarin “meedoen in de samenleving” mogelijk is en een duurzaam concept te overwegen, zodat woningen na vertrek van asielzoekers ook ingezet kunnen worden voor bijv. spoedzoekers of voor onze jonge starters. 
Dit voorstel voldoet daaraan. Wij kiezen ervoor om te geloven in een duurzaam concept waarin je voor de minste overlast en onveiligheid kan zorgen door de inwoners mee te laten doen. Niet door apart gezet te worden, maar door in waardigheid omarmd te worden. Ik sta voor die samenleving waarin we in liefde omkijken naar onze naaste.  
 En ja… ik begrijp de angst en de zorgen van veel inwoners van Bloemendal die bang zijn voor de gevolgen van de komst van het AZC. Ik ben bij inwoners thuis geweest en voelde de boosheid en emoties. Het is nu eenmaal een feit dat veel nieuwsberichten over het AZC een pijnlijk beeld laten zien van asielzoekers én helaas kan ik niet ontkennen dat de politie vaker moet ingrijpen bij een AZC dan in een reguliere woonwijk.  
 Niet voor niets heb ik de burgemeester gevraagd om in het contract met de COA op te nemen dat als een asielzoeker een misdrijf pleegt óf 2 maal ernstige overlast pleegt er een verplaatsing naar een ander AZC plaatsvindt. Wat dat betreft is het ook fijn dat het AZC dichtbij het politiebureau ligt. Gemiddeld gezien zal de politie sneller ter plaatse zijn dan op een andere plek. 
Het is ook goed om te beseffen dat juist de incidenten het nieuws halen. Ook zonder asielzoekers vinden incidenten plaats in ons dorp. En er zijn ook veel asielzoekers die van harte waarde willen toevoegen aan hun nieuwe land en een forse bijdrage leveren. Laten we ook die voorbeelden zien!  
 
Ik begrijp dus ook de inwoners van Bloemendal en onze andere dorpen die in ontferming kijken naar de asielproblematiek en daarom zoeken naar mogelijkheden om asielzoekers in liefde te omarmen en willen zorgen voor een warm welkom. Laten we als Barneveld zorgen dat asielzoekers hier niet weggestuurd willen worden. Laat het AZC in Bloemendal een AZC zijn waarin asielzoeker zich weer gewaardeerd, veilig en gezien voelen. Het unieke duurzame concept, met faciliteiten is daarom wat ons betreft heel goed gekozen. Het is daarom wel belangrijk dat belangrijke voorzieningen in de wijk gerealiseerd zijn voordat het AZC bewoond zal worden. Dit voorkomt dwalingen in de wijk. 
 
In de commissie heb ik al gezegd dat voor een goed verloop van het AZC in Barneveld, 3 zaken belangrijk zijn: 
 
1. Zorg ervoor dat de leefplek op dit AZC meer vrijheid, ruimte en privacy geeft dan AZC’s elders. Inwoners worden dan in waardigheid opgevangen en hebben iets te verliezen. 
Daarom dien ik ook een motie in waarin ik het college oproep om in de daadwerkelijke uitwerking van het AZC zich in te spannen om voor de 300 asielzoekers te streven naar een zo hoog mogelijk aantal wooneenheden. Hierdoor ontstaat er een waardiger opvang. 
 Een andere toezegging die ik de burgemeester nog wil vragen is om zich actief in te spannen om fase 2b, het voorzieningengebied zo snel mogelijk in te richten. Ook dit lijkt ons van belang voor een waardige plek voor asielzoekers die geen of beperkt vervoer zullen hebben. Bovendien draagt dit bij aan de doorontwikkeling van deze nieuwe woonwijk. 
 
2. Zorg ervoor dat asielzoekers tijdsbesteding hebben. Daarom heb ik de burgemeester de toezegging gevraagd om een banenmarkt te organiseren om vraag van ondernemers voor betaald werk en ook maatschappelijke organisaties voor zowel betaald als vrijwillig werk en het aanbod van de talenten van asielzoekers met elkaar te matchen. Dat aanbod deed de burgemeester. Ook zei de wethouder toe dat de gemeente zelf actief zal kijken naar mogelijkheden om asielzoekers werk te laten verrichten voor de gemeentelijke organisatie. Geweldig dat we zo kijken naar kansen voor asielzoekers om waarde toe te voegen aan de samenleving en ook door werk de taal te kunnen leren en te starten met integreren. 
Ook hecht ik er waarde aan om te benoemen dat het concept in Bloemendal de mogelijkheid biedt om ook op locatie activiteiten te organiseren door een goede inrichting van het buitenterrein én een ontmoetingsruimte. Zie asielzoekers dus als mensen met talenten die ingezet kunnen worden voor het land waarvoor zij van harte hopen asiel te mogen krijgen en te mogen bijdragen. Kunt u toezeggen dat u voor zover mogelijk een actieve rol vervuld om ook taallessen snel mogelijk te maken, want juist de Nederlandse taal is onmisbaar in een goed integratie en participatie in onze samenleving. 
 
3. Zorg voor duidelijke afspraken met het COA over de status van het AZC. Daarom heb ik de burgemeester gevraagd om in het bestuurscontract met het COA op te nemen dat het AZC Bloemendal geen aanmeldcentrum of uitstroomcentrum is. Ook heb ik gevraagd om asielzoekers na het plegen van een misdrijf of ernstige overlast actief te verplaatsen naar een ander AZC. Hierdoor zal de kans groter zijn dat de asielzoekers die welwillend zijn, ook hartelijker worden ontvangen. Beide onderdelen staan nu duidelijk vermeld in het bestuursakkoord zoals beschreven in de toegezonden memo. 

Het aantal asielzoekers stijgt en het aantal AZC’s in Nederland zal ook fors stijgen. Het is aan het kabinet om deze enorme stroom terug te dringen, te zorgen voor een eerlijke verdeling van opvang over ons gehele land én om de procedure aan de voorkant te versnellen zodat asielzoekers die om verkeerde redenen asiel aanvragen ook snel bekend zijn. Het is waar… asielzoekers komen vaak negatief in de media. Maar laat dit AZC een AZC zijn dat in het nieuws komt vanwege de unieke inpassing in Bloemendal. Een unieke inpassing vanwege de ligging, het ontwerp en de verbinding met de wijk.  
 
Ik kies ervoor om angst niet te laten regeren. Ik kies ervoor om recht te doen. Ik kies ervoor om vanuit barmhartigheid om te zien naar mijn naasten en recht te doen aan mensen die uit levensgevaarlijke situaties gevlucht zijn en alles hebben achtergelaten wat hun lief is. Ik kies ervoor om mensen die gevlucht zijn een zo goed mogelijke bodem te geven om dezelfde unieke bijdrage te leveren als minister Yesilgoz, burgemeester Aboutaleb en als kleermaker Mashid in Barneveld. Dat is in barmhartigheid omkijken naar onze naasten. Je zou zelf maar gevlucht zijn… 
 

Labels: , , ,