Humane huisvesting, maar niet in het buitengebied

Wonen.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 26 april 2023 om 19:48

Humane huisvesting, maar niet in het buitengebied

Raadsbijdrage bij pilot afwijken huisvesting arbeidsmigranten

Voor ons ligt een best wel complex besluit. Er wordt voorgesteld om in pilotvorm op 2 locaties af te zien van het afwijzen van het in behandeling nemen van een aanvraag huisvesting arbeidsmigranten t.a.v. het aantal migranten dat beoogd is hier te huisvesten én de locatie. We nemen daarmee geen definitief besluit over mogelijke wijzigingen van bestemmingsplannen, maar wel een principieel besluit over het toestaan van mogelijk verruimen van mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten. 

Eigenlijk vinden we hier veel goede elementen in zitten. Door meerdere arbeidsmigranten op één plek te laten verblijven, ontstaan positieve effecten:

  • Een werkgever kan nadrukkelijk worden gewezen op het handhaven van een ordelijk verloop op de plek van huisvesting;
  • Er zijn minder eengezinswoningen nodig voor het huisvesten van arbeidsmigranten, dit zorgt ook voor minder overlast in wijken;
  • Er kan betere controle zijn op de leefomstandigheden van arbeidsmigranten er is beter toezicht te houden op een humane leefplek.

Voor de pilot op de locatie in gemengd gebied, vinden wij de pilot interessant en van waarde gezien de positieve elementen de ik zojuist noemde. Voor deze beoogde plek is dus al sprake van een gemengd gebied én deze locatie bevindt zich in een gebied dat in de structuurvisie is aangewezen als locatie voor verstedelijking. Maar t.a.v. de pilot op de locatie in het buitengebied hebben wij op voorhand bezwaren. En dan is het zonde om hierop schaarse ambtelijke capaciteit in te zetten.

De 3 belangrijkste redenen zijn daarvoor als volgt:

  • Aan enkele basisvoorwaarden van het beleidskader in relatie tot het welzijn en de leefbaarheid van arbeidsmigranten kan moeilijk worden voldaan, namelijk: de sociale structuur wordt niet aangetast, de locatie ligt niet geïsoleerd en de locatie ligt nabij voorzieningen.
  •  Het toestaan van deze pilot op een agrarische bedrijfslocatie in het buitengebied kan zorgen voor precedentwerking. Slaagt de pilot, dan kunnen er meer initiatieven komen voor huisvesting, van zowel arbeidsmigranten als anderen, op agrarische bedrijfslocaties, waardoor de omgeving zal worden aangetast door ongewenste bebouwing.
  • Het buitengebied zal daardoor verrommelen en regie op de ontwikkeling van woningbouw raken we mogelijk kwijt.

Daarom dienen we een amendement in om de pilot alleen voor de locatie in gemengd gebied, aan de rand van stedelijk gebied, toe te staan. Hiermee komt er alsnog meer ruimte voor de benodigde extra huisvesting voor een grote groep arbeidsmigranten op een plek die daarvoor, wat ons betreft, meer geschikt lijkt; een gebied dat is aangewezen voor verstedelijking in een gemengd gebied van wonen en werken. Met deze verruiming ontstaat er door meer mogelijkheid tot controle meer kans op een humane opvang van arbeidsmigranten én zullen minder eengezinswoningen nodig zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Tot slot een compliment aan de wethouder. Het is fijn om in dit vroege stadium gekend te worden in het afwijken van beleidsregels, ook als dit in een pilotvorm gebeurt. Hiermee kunnen we als politiek aan de voorkant actief meedenken en eventueel kaders stellen zoals wij beogen in ons amendement. Hiermee wordt er geen schaarse ambtelijke capaciteit ingezet op werk dat mogelijk geen politieke steun krijgt.

Labels: , , ,