Minder vergaderdruk, efficiëntere beraadslagingen en meer waardevolle ontmoetingen met inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Top_10_incl_WH_34.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 22 maart 2023 om 20:35

Minder vergaderdruk, efficiëntere beraadslagingen en meer waardevolle ontmoetingen met inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Raadsbijdrage bij advies verbetering werkwijze raad

Voor ons ligt een raadsbesluit wat tot stand is gekomen door inzet van een werkgroep. Deze werkgroep is na advies van een eerder werkgroep tot stand gekomen. Dit advies levert hopelijk een bijdrage aan minder vergaderdruk, efficiëntere beraadslagingen en meer waardevolle ontmoetingen met inwoners en ondernemers in onze gemeente.

Ik wilde mevrouw Blankenburgh, meneer Buitenhuis, meneer van der Lubbe, mevrouw van der Meer, griffier Bakker en voorzitter de Knegt bedanken voor hun inzet om te komen tot dit advies. We nemen het ter harte en zullen ook een bijdrage leveren aan de evaluatie. 
 
In deze bijdrage kan ik ook kort reageren op het amendement van de VVD. In de commissie werd duidelijk dat de collega’s van de VVD geen input hebben gegeven aan de werkgroep en ook na consultering van de VVD is er geen feedback of input gekomen. Er zijn meerdere momenten geweest om die input te geven. Dat dit na vaststellen van het advies van deze werkgroep alsnog gebeurt vind ik weinig effectief. De VVD lijkt het politieke spelletje dan belangrijker te vinden, dan het behalen van een echt resultaat. Waarom heeft de VVD geen input gegeven aan de werkgroep zodat dit overwogen kon worden?  
 
Inhoudelijk heeft de werkgroep duidelijk gereageerd: als 1 fractie een motie of amendement wil indienen, dan kan dat nog steeds via meningsvorming. Als dat niet het geval is, dan kan de meningsvorming nog altijd plaatsvinden via een stemverklaring. Wij zullen dit amendement niet steunen.

Labels: , ,