Met heldere taal, voor iedereen diplomazwemmen, veiligheid, tegen eenzaamheid en betere ambulancezorg

Euro bankbiljetten.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 9 november 2022 om 16:47

Met heldere taal, voor iedereen diplomazwemmen, veiligheid, tegen eenzaamheid en betere ambulancezorg

Bijdrage begroting

Momenteel komt er een donkere wolk op ons af. Of beter gezegd hangt een donkere wolk boven ons hoofd. Veel mensen vrezen in financiële nood te komen. We merken het allemaal in onze portemonnee: de dagelijkse boodschappen worden duurder, de energiekosten rijzen de pan uit. Daarbij is er sprake van vele crises, zoals de woningnoodcrisis, de opvangcrisis, de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne. Een recessie dreigt.

Als ChristenUnie-fractie stellen we ons vertrouwen op God. In het Bijbelboek Psalmen (Psalm 46, vers 2 en 3) wordt bezongen wie God is: "God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee." Daar trekken wij ons aan op. Daar putten we moed en hoop uit. En daardoor worden we geïnspireerd om ons hard te maken voor alle inwoners van alle negen dorpen in de gemeente Barneveld, juist in deze onzekere tijd.

In nood leer je vrienden kennen. In nood leer je kennen wat echt belangrijk is. In nood moet je dus keuzes maken. Als er echt nood aan de man is, heb je iemand nodig die bijstaat. Die je opvangt als je valt. Die je beschermt voor een mogelijk gevaar en waarop je kan vertrouwen. Daarom wil ik beginnen met stevige complimenten over het impulsbudget armoede. Veel mensen voelen pijnlijk in de portemonnee dat de kostenstijging enorm is en op veelvlakken. Waar je vorig jaar twee euro voor een brood betaalde, is dat nu regelmatig drie. Waar je vorig jaar vijftig euro voor gas betaalde, kan dat nu maar zo honderd euro zijn. Waar je vorig jaar vijfhonderd euro betaalde voor zwemles voor je zwemdiploma, kan dat nu maar zo achthonderd euro zijn. Gelukkig is dat momenteel voor veel mensen nog geen pijn met desastreuse gevolgen. Maar je zou maar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering van vijftienhonderd euro en tachtig euro vakantiegeld. Dan heb je het nu écht zwaar. Want waar veel gezinnen in de bijstand vorig jaar nul euro overhielden, kan dat nu zomaar vijfhond euro in de min zijn met exact dezelfde aankopen en investeringen.

Daarom, nogmaals geweldig dat de gemeente 2.1 miljoen wordt ingezet om juist deze doelgroep door deze zware tijd heen te helpen. Dit besluit willen wij nog verder verrijken met een motie om het komende jaar de minimaregeling diplomazwemmen verruimen. Zwemles is een levensreddende basisvaardigheid. Wij willen voorkomen dat ouders overwegen om het zwemdiploma uit te stellen omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Deze motie verzoekt het college om deze minimaregeling te verruimen en dit zo snel mogelijk te effectueren. En dan meteen ook maar even de motie m.b.t. de Barneveld-pas. Een geweldig initiatief wat in Utrecht waardoor gezinnen met een laag inkomen toch de mogelijkheid krijgen met een bepaald budget breed mee te doen aan sport, cultuur en relevante inkomen. Prachtig als dat ook in Barneveld komt. Wij tekenen mee met deze motie van Pro’98.

Er is meer gaande in de wereld. Er is sprake van een enorme vluchtelingenstroom. Vele mensen zoeken hun toevlucht naar een veiliger oord omdat ze met de dood worden geconfronteerd door oorlog of hongersnood, bedreigd worden en hun leven niet zeker zijn. Ook in onze gemeente zijn we daarmee geconfronteerd. Geweldig hoe vele inwoners in o.a. Barneveld en De Glind zich hebben ingezet in de opvang van Oekraïners. Onlangs is Dianne de Kwant van onze fractie ook op bezoek geweest bij de noodopvang in Voorthuizen. Wat heeft Voorthuizen zich goed laten zien. Op een enkel incident na is deze noodopvang tot nu toe uitstekend verlopen. Daarvoor wil ik nogmaals de complimenten uitdelen, ook aan het college dat met lef, creativiteit en barmhartigheid aan deze voorziening heeft bijgedragen.

Het je zou het maar overkomen. Vluchten voor je leven. En vervolgens elke brief die je leest niet begrijpen. Terwijl elke brief mogelijk hoop is op een veiliger toekomst óf juist een potentieel gevaar vormt vanwege een mogelijke terugkeer. Ik ken daarvan drie situaties. Ik ken Basel uit Syrië die als statushouder in een van onze dorpen kwam wonen en vervolgens een brief kreeg van de gemeente met een belangrijke uitnodiging voor een inburgeringscursus. Basel kon de brief niet lezen. Ik ken Omar uit Eritrea die als statushouder én vader van twee kinderen van harte bereid is om te integreren en zijn beide zoons een lidmaatschap gunt bij de lokale voetbalvereniging. Omar snapte niet wat hij moest doen toen hij een brief kreeg waarin stond dat hij een bewijs van lidmaatschap moest overhandigen bij de gemeente omdat hij anders geen subsidie kon krijgen. En naast statushouders en vluchtelingen die moeite hebben om onze taal te lezen zijn er vele andere inwoners die moeite hebben om onze taal op schrift te begrijpen. Laaggeletterdheid is ook in onze gemeente groot. Daarom dienen we een motie in die heldere taal beoogt te bevorderen door in brieven gebruik te maken van korte teksten, foto’s, pictogrammen en een QR-code zodat je een brief ook kunt laten voorlezen via je telefoon. Dat moet in Barneveld ook kunnen.

Wij zijn vandaag samen. Samen in deze mooie raadszaal. We zitten op een prachtige stoel, zijn voorzien van een natje en een droogje en in de derde helft praten we gezellig na. Zonder of met een beetje alcohol. Dat zullen we ongetwijfeld ook doen in de naderende feestmaand. Maar… helaas geldt dat niet voor iedereen. Ook in onze gemeente zijn inwoners die vanavond alleen zitten. Inwoners die zich alleen voelen én eenzaam. Eenzaamheid is verschrikkelijk. Niet gezien worden, niet gekend worden is ellende. En wat nog het ergste is… je kan dat met niemand delen. Eenzaamheid zorgt voor gezondheidsklachten, depressie, geeft een gevoel van ongeluk en kan zelfs voortijdig overlijden veroorzaken. Dat is deze begrotingsavond voor onze fractie extra pijnlijk reëel met het overlijden van een dochter van ons bestuurslid. Voorzitter, de afgelopen jaren is de ervaren eenzaamheid in onze gemeente gestegen, ondanks de extra inspanningen rondom dit thema n.a.v. een motie die in 2020 werd aangenomen over dit thema. Staatssecretaris Van Ooijen heeft aangekondigd dat in elke gemeente een plan van aanpak moet komen om eenzaamheid uit te bannen: één tegen eenzaamheid. Hiervoor is ook tien miljoen euro vanuit het Rijk beschikbaar. En daarom pleiten wij met een motie nogmaals én nadrukkelijk om een herijkte inventarisatie te doen van de bestaande activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het onderdrukken van eenzaamheid én hierin ook een beroep te doen op de gelden die vanuit het rijk beschikbaar zijn. En als onderdeel voor een aanpak tegen eenzaamheid zijn ook buurthuizen van belang. Na werkbezoeken die we aflegden is duidelijk dat deze besturen ook voor een lastige opgave staan door stijgende prijzen en de wens om te verduurzamen. Daarom tekenen we van hart de motie van het CDA mee.

Waar de één te kampen heeft met eenzaamheid of armoede. Is de ander bezig om zich onrechtmatig te voorzien van inkomen. Dit kan zich de komende jaren maar zo in nog grotere mate ten koste van kwetsbare inwoners gaan manifesteren. Want als je vijfhonderd euro per maand krijgt om een kleine kamer op zolder beschikbaar te stellen voor een op het oog sympathieke meneer of mevrouw en je levert momenteel vijfhonderd euro per maand in… dan is dat ze gek nog niet. Of je ziet als agrariër geen perspectief, je schuur staat leeg en een vriendelijke meneer of mevrouw biedt tweeduizend euro om die schuur te huren…. Ook dan kan een aantrekkelijk bod zorgen voor een leven waarin je verstrikt raakt in leugens en criminaliteit. Regelmatig blijkt dat inwoners beschikken over het juist “niet pluis” gevoel, maar dit lang niet altijd durven te melden. Inwoners willen anoniem blijven. Daarvoor kan men terecht bij 0800-7000, Meld Misdaad Anoniem. In onze gemeente gebeurt het zo’n vijftien keer per jaar dat hier een melding wordt gedaan van een situatie die riekt naar ondermijnende criminaliteit. En met onze enthousiaste ambtenaren van de afdeling veiligheid én de uitstekende samenwerking met onze politieagenten, levert dat regelmatig hits op. Maar… vijftien keer is best wel weinig. Wij vermoeden dat inwoners vaker dat “niet pluis” gevoel hebben en dienen daarom een motie in om de komende jaren extra geld te besteden aan een Meld Misdaad Anoniem campagne en willen dit met name koppelen aan de genoemde voorbeelden: kwetsbare inwoners en criminaliteit in ons buitengebied.

Samen met Lokaal Belang hebben wij gewerkt aan een nieuwe creatief idee om de spoedzorg bij hartfalen te verbeteren. Een samenwerking met defensie kan daarbij direct helpen en juist in de gebieden waar de ambulance relatief laat aankomt, kan dat tot verbetering leiden. Daarom dienen we die samen in.

Dan nog enkele beschouwingen t.a.v. de financiële situatie van onze gemeente. Ik begin met een aantal complimenten. De begroting is sluitend. Ook is duidelijk dat het coalitieakkoord steeds beter verankerd is in de begroting. Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam. Ondernemend door het grote aantal woningen, waarbij we zien dat er daadwerkelijk steeds meer woningen worden gebouwd die ook voor jonge starters betaalbaar zijn. Betrouwbaar met een overheid die investeert op de grote groei en daarmee een infrastructuur qua voorzieningen overeind probeert te houden zoals we in Barneveld gewend zijn. Zorgzaam met o.a. het impulsbudget armoede maar ook met een stevig inzet op schulphulpverlening én belangrijke zorg voor onze schepping, een gezonde leefomgeving. In de begroting zien we dat door investeringen de schuldquote toeneemt tot een hoog percentage van 185% in 2023. Tot nu toe was de grote grondpositie daarvoor een belangrijke reden die uitlegbaar was. Tegenover de schuld voor bouwgronden stonden bezittingen die verkocht konden worden. Maar dat verandert doordat de bouwgrond nu verkocht wordt. Als ChristenUnie staan we ervoor dat we kosten die we nu maken niet ondoordacht doorschuiven naar de volgende generatie. Graag een reactie van het college op de schuldquote? Hoe ziet het college toe op het voorkomen van een nog hogere stijging?

In tijden van recessie vertrouwen wij op God. Vertrouwen we dat God zegen biedt aan ons als raad, aan ons als college én wensen we u die onmisbare zegen ook van harte toe. Wij doen dat met gevouwen handen en in afhankelijkheid.

Labels: , , , , , ,