Debat coalitieakkoord - bijdrage ChristenUnie

Debat coalitie akkoord.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 2 juni 2022 om 06:50

Debat coalitieakkoord - bijdrage ChristenUnie

“Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer (Psalm 106:3). De Heere God laat ons zien wat recht doen betekent. Dat is de kern van ons politiek bedrijven.

Samen Recht Doen! Dat was de titel van ons verkiezingsprogramma. Een programma met hoop voor onze schepping,  met zorg voor onze kwetsbare inwoners en met perspectief voor onze jongeren. En dat is nodig in een tijd waarin we staan voor stevige uitdagingen. Er rust op ons als gemeente, gemeenteraad en fractie een grote verantwoordelijkheid. En ook daarom staat hier een dankbare fractievoorzitter.

Want na een periode van stevig onderhandelen – met uitstekende ambtelijke ondersteuning - zijn wij gekomen tot een prachtig akkoord. Voordat deze coalitie tot stand kon komen moest er gewerkt worden aan vertrouwen. Daarover hebben we veel gesproken en daardoor is voldoende vertrouwen ontstaan. De inschatting van de informateur bleek juist; op de inhoud zijn er veel overeenkomsten en is er een mooi akkoord gesloten tussen de ChristenUnie, Lokaal Belang en de SGP. Een akkoord waarin het ChristenUnie geluid sterk aanwezig is en waarbij ik namens de ChristenUnie Hans van Daalen voordraag als kandidaat wethouder.

Ik zal enkele mooie punten uit het akkoord toelichten:

Wij willen recht doen aan onze mooie schepping, 3 punten hierover:
1-de komende jaren zetten we verdere stappen in de benodigde energietransitie. Deze coalitie conformeert zich aan genomen besluiten en wil met de energietransitie doorgaan op de weg van de afgelopen jaren. We blijven ons inzetten voor energiebesparing, geven uitvoering aan de zonneladder en voeren de windvisie onder belangrijke voorwaarden uit.

We kijken ook naar alternatieven zoals monovergisters, warmtenetten en geothermie. Dat is belangrijk, omdat de netwerkcapaciteit nu nog broos is en nieuwe landelijke milieunormen voor windenergie onbekend zijn.

We zetten ook in op het terugdringen van energieverbruik met het lokaal vormgeven van het nationaal isolatieakkoord en zullen ons daarbij inzetten om juist ook minima de kans te bieden om energie te besparen.

2-agrariërs verdienen onze steun. Wij streven naar oplossingen zodat het niet nodig is dat we bedrijven verplicht opkopen. We willen daarom naar een gebiedsgerichte aanpak. We willen boeren duidelijkheid bieden, zodat ze weten met welk perspectief ze kunnen investeren en ondernemen.

3- We zetten ons in voor een groene en gezonde leefomgeving. We bouwen woonwijken natuurinclusief en houden daarmee rekening met het verhogen van de biodiversiteit. We gaan meer wandelrondes en fietsroutes creëren en willen dat bijv in Kootwijkerbroek doen. De dorpscentra van Voorthuizen en Barneveld moeten aantrekkelijk blijven voor fietsers en willen we conform de centrumvisie vergroenen.

Wij willen ook recht doen aan kwetsbaren in de samenleving, 3 punten hierover:
1-de energiecrisis heeft veel impact. Steeds meer inwoners kampen met forse financiële problemen. Er zal een wethouder armoede komen die regie voert op de integrale aanpak ervan. Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid!

2-Steeds meer mondiale conflicten zorgen ervoor dat mensen moeten vluchten om te kunnen overleven. Er zijn extra opvangplekken voor vluchtelingen nodig en wij vinden, met een positieve grondhouding voor een AZC, dat Barneveld daaraan kan bijdragen.

3-we zullen ons stevig inzetten tegen cybercrime. We zien dat digitale criminaliteit de pan uitrijst. Ook willen we onderzoeken of het ANPR netwerk uitgebreid kan worden en of er een vaste uitrukdependance voor de brandweer nodig is.

Wij willen rechtdoen aan onze jongeren en ze perspectief bieden, 3 punten hierover!
1- Veel jongeren voelen zich depressief en eenzaam. Helaas gaat dit vaak ook gepaard met veel alcohol, lachgas en drugsgebruik. We blijven ons inzetten om dit terug te dringen met o.a. het Gezonde leefstijlakkoord én het Nationaal preventieakkoord en maken gebruik van ervaringen met het IJslands model. We stellen ook een plan op om het mentaal welbevinden van jongeren te vergroten en onderzoeken de behoefte aan structurele uitbreiding van jongerenwerk.

2-Veel jonge inwoners hebben jeugdzorg nodig. Al deze inwoners kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die deze zorg biedt. Ook zetten we ons hard om nog concreter pleeggezinnen en gezinshuizen te ondersteunen.

3-De behoefte aan starterswoningen en sociale woningbouw is groot. Mijn fractiegenoot Henry Buitenhuis zette zich jarenlang in voor meer sociale woningbouw. Hiervoor was vaak te weinig draagvlak, maar nu gaan we dit samen aanpakken. We blijven conform de woonvisie bouwen en dus zal 1/3 in een goedkope categorie gebouwd blijven worden. Daarbovenop realiseren we 400 goedkope woningen voor de sociale huur en sociale koop sector. Ook focussen we op levensbestendige woningen voor senioren om daarmee lokale doorstroom te garanderen. Geweldig nieuws en perspectief voor onze jonge starters!

We kijken uit naar de samenwerking met onze coalitiepartners SGP en LB maar net zo veel kijken we uit naar de samenwerking met de andere partijen. Waar we samen kunnen werken met alle partijen zullen we dat doen en als we het onderling oneens zijn, dan voeren we graag een goed inhoudelijk debat, en laten we ieder in zijn of haar waarde.

De ChristenUnie wil Samen Recht Doen. Dat doen we met gevouwen handen in afhankelijkheid van God. Omdat God tegen iedereen in onze gemeente zegt “je bent geliefd, uniek en waardevol”. Je hebt het recht om gezien te worden!