Geurverordening - onze bijdrage

Bedrijventerrein De Valk
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 20 december 2021 om 20:10

Geurverordening - onze bijdrage

Voor ons ligt de geurverordening. We kunnen ons vinden in het ophogen van de odeur in de nieuwe woonwijken. Barneveld is een groeigemeente en de woonwijken komen steeds meer het buitengebied in. In het centrum blijft de odeur 3 in de nieuwe woonwijken 6/8 zo lopen we vanuit het centrum naar het buitengebied van 3 naar 6 naar 14 odeur. Onze fractie vind dit qua volksgezondheid een verantwoord besluit.

 

Motie emissie verminderen

We dienen wel een motie in samen, met het CDA, omdat Barneveld groeit en er steeds meer buitengebied omgezet wordt in woonwijken. In deze motie vragen wij om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om emissies, van nabij woonwijken gelegen agrarische bedrijven, te verminderen zodat het leefklimaat in de wijk verbeterd en kan de  nieuwe  wijk misschien dichter bij agrarische bedrijven gebouwd  worden. In enkele gevallen kan dat betekenen dat bedrijven niet opgekocht hoeven te worden. Dit alles zou dan gefinancierd kunnen worden bijv. door de ontwikkelaar of vanuit de grondexploitatie. Om zo te komen tot een efficiënter gebruik van onze ruimte.

 

Amendement odeur aanpassen

We dienen ook een amendement in dat gaat over de odeur op industrie- en bedrijventerreinen. Het college van B&W gaat er vanuit dat als er een industrie- of bedrijventerrein gerealiseerd wordt dat deze valt onder de bebouwde kom en dus een odeur van 3 krijgt. Volgens de regels heb je in de bebouwde kom een bandbreedte van 3-14 odeur. Onze fractie vind het verantwoord dat op een industrieterrein een hogere odeur geldt dan in een woonwijk en wil dit graag meenemen bij het opstellen van een nieuwe geurverordening bij de omgevingsvisie. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat agrarische bedrijven nu en in de toekomst met hun bedrijf vooruit kunnen en een lage odeur kan daarbij een belemmering zijn. In dit gewijzigde raadsvoorstel is de Briellaerd al omgezet van 3 naar 14 maar met dit amendement willen we een groot gedeelte van Harselaar ook weer omzetten naar 14. We dienen dit amendement samen in met de VVD, CDA en SGP.

Deel dit bericht