Windenergie, noodzakelijk, maar wel met voorwaarden die we zelf stellen.

windmolen.jpg
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 15 december 2021 om 23:03

Windenergie, noodzakelijk, maar wel met voorwaarden die we zelf stellen.

De ChristenUnie heeft voor de Structuurvisie Windenergie gestemd. Dat is belangrijk om de energietransitie goed vorm te geven en tegelijkertijd zorgen we er daarmee voor dat de regie bij de gemeente blijft liggen en niet terecht komt bij de provincie of het rijk. Dat maakt het mogelijk om belangrijke voorwaarden te stellen voor mensen en bedrijven die in de buurt van de locatie gevestigd zijn.

Wij zijn er van overtuigd dat we de energietransitie vorm moeten geven. Onze co2-uitstoot stimuleert de opwarming van de aarde, met alle catastrofale gevolgen van dien, zoals natuurrampen en hongersnoden. Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen.

Daarbij is de mix van bronnen belangrijk: Energiebesparing, Zon, Wind, en Andere energiebronnen. De laatste tijd hebben we geleerd dat als we alleen voor zon gaan, het netwerk de piekbelasting niet aankan. Dan wordt het net op zonnige dagen in mei overbelast, terwijl er in de winter maandenlang nauwelijks energie wordt opgewekt. Windenergie wordt juist vaak opgewekt op momenten dat de zon niet schijnt. Het net wordt dan veel constanter belast. Zo worden stroomstoringen voorkomen.

Belangrijk is dat we dit beleid als gemeente uitstippelen. Als de gemeente niet meewerkt aan initiatiefvoorstellen dan kunnen initiatiefnemers naar de provincie stappen. De provincie moet dan meewerken aan windmolenplannen. Als gemeente hebben we dan geen invloed meer op de voorwaarden waar zo’n windmolenpark aan moet voldoen.

En er zijn belangrijke voorwaarden, want niet iedereen is zondermeer voor windenergie. Dat is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Mensen hebben zorgen naar voren gebracht over geluid, slagschaduw, en laag frequent geluid. Het college heeft goed gekeken naar de geluids- en slagschaduweffecten. Ook worden er maatregelen genomen om de overlast te minimaliseren. Wat laag frequent geluid betreft: Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gezondheidseffecten, met verschillende uitkomsten. Daarom vinden we het terecht dat het college hier een strenge normering aan hangt (Vercammencurve), ondanks dat die eis er landelijk niet is.

Belangrijk voor het vervolgtraject is dat omwonenden de kans krijgen om financieel te participeren. Zij die de lasten hebben, moeten ook meedelen in de lusten.

En uitgebreidere uitwerking van onze onderbouwing is te vinden in de bijlage. Daarin staat onze bijdrage tijdens het raadsdebat.

Bijlagen