Blij met meer seniorenwoningen en ruimhartige groencompensatie bij Kerkstraat-Rembrandstraat in Voorthuizen

Senioren, hulp aan oudere man.jpg
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 8 oktober 2021 om 11:24

Blij met meer seniorenwoningen en ruimhartige groencompensatie bij Kerkstraat-Rembrandstraat in Voorthuizen

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met de bouw van seniorenappartementen op het terrein van de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen. Het is mooi dat er seniorenwoningen bijkomen, want daar is in Voorthuizen behoefte aan. Wel staan er op de locatie nu nog veel bomen. Omdat groen ook belangrijk is, hebben we samen met PRO'98 en CDA een voorstel ingediend (op initiatief van PRO'98) om het groen ruimhartig te compenseren op een andere plek. 

In Voorthuizen is een grote behoefte aan seniorenwoningen. Als ChristenUnie hebben we ons er steeds hard voor gemaakt dat jongeren en ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit zorgt voor meer sociale verbondenheid. Daarom is het mooi dat er seniorenwoningen bijkomen in Voorthuizen.

Wel heeft dit besluit ook een andere kant. Op de plek waar gebouwd gaat worden, staan nu nog bomen. Volgens, onder anderen, een groep omwonenden moest dat de reden zijn om tegen dit plan te stemmen. Als ChristenUnie hebben we dit afgewogen en ook gekeken naar de regelgeving waar we ons aan moeten houden.

Bij het nemen van een besluit moet de raad zich houden aan geldende regelgeving. Dat betekent dat we alleen kunnen tegenstemmen wanneer dat ondersteund wordt met bestaande regels. De achterliggende gedachte hierbij is dat mensen recht hebben op rechtszekerheid. Ze moeten aan de hand van wet- en regelgeving redelijk kunnen voorspellen wat hun rechten zijn. Bij dit initiatief hebben is er geen regelgeving die kan leiden tot een tegenstem. Had de raad toch tegengestemd dan gaan we er vanuit dat de rechter dat besluit terug gedraaid had.

Dat neemt niet weg dat het steekt dat hier bomen voor moeten verdwijnen. Daarom hebben we, op initiatief van PRO'98, een motie mede ingediend om ruimhartig de bomen/het groen te compenseren bij de herinrichting en renovatie van het pastoriebos. Deze motie is met grote meerderheid door de raad aangenomen.

Als ChristenUnie zijn we er dus verheugd over dat er nieuwe seniorenwoningen in Voorthuizen komen. Maar de kap van groen is daarvoor wel een offer. Daarom blijven we er op toezien dat er compensatie komt binnen het pastoriebos en dat de vergroening in onze dorpen wordt voortgezet.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.