Waarom is het de hoogste tijd voor een kennismaking tussen de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel?

20-11-30 foto bloemen Scherpenzeel.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 27 september 2021 om 14:46

Waarom is het de hoogste tijd voor een kennismaking tussen de gemeenteraden van Barneveld en Scherpenzeel?

Waarschijnlijk begin november zal de minister van Binnenlandse Zaken besluiten of ze een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt om Barneveld en Scherpenzeel te laten fuseren. Als de Tweede en Eerste Kamer daar mee instemmen zal de fusie op 1 januari 2023 ingaan. Maar ongeacht de uitkomst wordt het hoog tijd dat de samenwerking tussen Scherpenzeel en Barneveld wordt versterkt. Daarom hebben de raadsfracties van Barneveld de Scherpenzeelse fracties uitgenodigd voor een kennismaking. Of de fusie wel of niet doorgaat, deze kennismaking is nodig.

Als de fusie niet doorgaat, zal de gemeente Scherpenzeel voor haar beleid meer proberen op Barneveld gaan leunen. De kleine gemeente is namelijk niet meer in staat om al het beleid zelfstandig vorm te geven. Als Barneveld moeten we ons dan opnieuw beraden in welke mate en onder welke voorwaarden we Scherpenzeel daarbij kunnen helpen.  In ieder geval zal het bestaan uit diensten die Scherpenzeel van Barneveld afneemt. Op bepaalde terreinen is die samenwerking er al. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheid.  Maar ook voor het innen van belastingen wordt waarschijnlijk een zogenaamde Dienstverleningsovereenkomst (dvo) gesloten. Zo’n dvo houdt in dat de ambtenaren van gemeente Barneveld het beleid ook voor Scherpenzeel gaan uitvoeren. Dat doen ze dan wel volgens het beleid dat door de Barneveldse gemeenteraad is vastgesteld. Dat betekent wel dat de Scherpenzeelse kiezer geen invloed heeft op dit beleid. Dat is niet echt democratisch. Juist daarom is het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen de raad van Scherpenzeel en die van Barneveld, zodat Scherpenzeelse raadsleden vrij gemakkelijk hun wensen en zorgen bij de collega’s in Barneveld kenbaar kunnen maken.

Als de fusie wel door gaat is het ook belangrijk dat de raadsleden elkaar leren kennen. Het duurt nog maar 1 jaar en 3 maanden voordat de fusie een feit is. In die tussentijd moeten veel zaken nog geregeld worden. Daarvoor is afstemming tussen de raden noodzakelijk. 1 jaar en 3 maanden is kort tijd. We hebben al een jaar verloren, maar nu is het tijd om de fusie vorm te geven. Dat begint met een kennismaking.

Natuurlijk zijn er ook partijen die aangegeven hebben te willen wachten met kennismaken tot na het besluit van de minister. Al ben ik het daar niet mee eens, het is hun goedrecht om daartoe te kiezen. Echter, van de 44 raadsleden die de gemeenten samen hebben, vertegenwoordigen de fracties die wel behoefte hebben aan een kennismaking 36 zetels. De fracties die dat nog niet willen hebben samen 8 zetels. Met de groep die wel nu wil kennismaken gaan we van start. Natuurlijk zijn de twee fracties die de kennismaking willen uitstellen van harte welkom wanneer ze daar later wel behoefte aan hebben.

Het afgelopen anderhalf jaar is de discussie in beide raden, maar ook via andere wegen gevoerd. Sommige mensen, zeker in Scherpenzeel, hebben de manier waarop dat gebeurde soms ervaren als hard. Uit het verslag van de vertrouwenspersoon blijkt dat er mensen zijn die vinden dat de tegenstellingen binnen Scherpenzeel scherper zijn geworden. Ook zijn er die zich niet durven uit te spreken over hun standpunt. Als politici hebben we de plicht om bij te dragen aan het democratische basisprincipe dat mensen zich durven en kunnen uiten over hun standpunten zonder dat ze bang hoeven te zijn voor aanvallen op hun persoon. Daar dragen we aan bij door zelf het goede voorbeeld te geven in onze uitingen. De tijd van polarisatie moet achter ons liggen. Het is de hoogste tijd om elkaar op te zoeken en positief tegemoet te treden, ook als standpunten verschillen. En daar beginnen we mee tijdens de kennismaking tussen raadsleden.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.