Kadernota 2020 - 2023

DBLO_20180210_0025.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 19 juni 2019 om 23:17

Kadernota 2020 - 2023

Wat vindt de ChristenUnie van de kadernota? Het document waarin de visie wordt besproken voor de komende tijd en waarna het college aan de slag gaat met een begroting. Luka Scheijgrond heeft onze reactie op de nota verwoord en die tekst staat hieronder vermeld.

Voorzitter,

Gisteren heb ik een vakantie geboekt. Volgend jaar van 12 tot 19 mei verblijven we in een 6-persoons safaritent op een prachtig vakantiepark bij Voorthuizen. Anne en ik, onze twee kinderen en mijn schonouders mogen ook mee. Kosten: 625 euro huur, 42 euro voor de lakenset en 39,90 voor toeristenbelasting. Niet voor niets heb ik gisteren geboekt. Want als we vandaag besluiten de kadernota aan te nemen zoals die er ligt dan wordt die toeristenbelasting voor onze week 10 euro duurder. En die 10 euro mag de eigenaar van het park dan uit eigen zak betalen.

In de kadernota staan een paar belastingverhogingen. En dat is nodig, omdat het college ziet dat we sinds de decentralisatie van de jeugdzorg steeds geld tekort komen. Dat plussen we dan achteraf bij. Goed om dat vooraf te begroten. Maar die begroting moet wel sluiten. De ozb voor niet woningen en toeristenbelasting zijn laag in Barneveld. Dus in principe kunnen we instemmen met de verhogingen. Maar de toeristensector krijgt te maken met beide verhogingen. En de verhoging voor volgend jaar heeft de sector nog niet naar de klant kunnen doorberekenen. Vandaar dat we mede-indiener zijn van een amendement om deze verhoging een jaar uit te stellen.

We hebben ook onderzocht of de ozb-verhoging voor agrariërs verzacht kan worden, omdat die aan alle kanten te maken hebben met strengere wet- en regelgeving, maar dat blijkt wettelijk niet mogelijk.

Als we het dan toch over de financiën hebben, als ChristenUnie hebben we ons samen met Burger Initiatief hard gemaakt voor de BDSV en andere verenigingen die op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Het zou mooi zijn als er synergie ontstaat bij die verenigingen. Het bevreemdde ons dat er een enorm bedrag voor een boulodrome in de plannen staat. Dat lijkt ons heel veel, ook als je kijkt naar het aantal leden, en we missen de synergie. Daarom hebben we samen met BurgerInitiatief een amendement voorbereid om het budget te labelen voor sportvoorzieningen en niet alleen voor het boulodrome. Dit amendement wordt mede ingediend door SGP, CDA en Lokaal Belang.

Duurzame energie
De overstap naar duurzame energie vindt onze fractie belangrijk. Echt duurzaam is het wanneer we een energievoorziening hebben die in wezen tot in lengte van tijden in stand gehouden kan worden en waar niemand ernstig nadeel van ondervindt. Dat is een stip op de horizon die nu nog onwerkelijk is. Om dat te bereiken is nog veel technische innovatie nodig. Op dit moment zetten we belangrijke tussenstappen.

Mijn fractie heeft onlangs, in aanvulling op vragen van Lokaal Belang, vragen gesteld over het proces om te komen tot een structuurvisie voor windmolens. Ons uitgangspunt daarbij is dat als er locaties uit het proces komen en er zijn initiatiefnemers die op een bepaalde locatie windmolens willen neerzetten dat eerst met de omwonenden wordt gesproken over de mogelijkheden, zodat we als Raad een structuurvisie krijgen waar de uitkomsten van deze gesprekken, voor zo ver mogelijk, al in meegenomen zijn. Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van januari heb ik het proces ook aan de orde gesteld. De wethouder heeft toen voorgesteld om met een voorstel naar de raad te komen voor een extra processtap. Op dat voorstel wachten we nog. Kan de wethouder duidelijk maken hoe ze hier tegen aan kijkt en wanneer we het voorstel kunnen verwachten.

Meerdere malen, waaronder in onze schriftelijke vragen, hebben wij duidelijk gemaakt dat de mogelijkheid tot participatie een belangrijke mogelijkheid is om voor draagvlak te zorgen. Wij ondersteunen de motie van PRO’98 op dit punt dan ook van harte.

Volksgezondheid
Barneveld heeft een lage vaccinatiegraad. Onze fractie vindt dat zorgelijk. Het college heeft al beleid ingezet om door middel van het vaccinatieconsult goede voorlichting te geven. Na de laatste bespreking in de commissie ontstond er een gesprek tussen de heer Appelman van Pro’98, de heren den Boon en de Knegt van de SGP en mij. En dat gesprek hebben we een vervolg gegeven. Tijdens die gesprekken bleek, niet geheel verrassend, dat we heel verschillend denken over dit onderwerp. Maar één ding vinden we alle drie belangrijk:  kloppende informatievoorziening over dit onderwerp, zodat ouders een goede afweging kunnen maken. Dit hebben we samen gebracht in de motie waarin we het college vragen om samen met maatschappelijke partners te komen tot een bredere communicatie, bijvoorbeeld door informatieavonden. Zoals gezegd staan de drie partijen hier verschillend in. Wat de ChristenUnie betreft: Wij streven naar een hogere vaccinatiegraad. Maar we hebben veel moeite met de mogelijke maatregel om kinderen verplicht te vaccineren, wat sommige Haagse politici naar voren brengen. Kinderen stoffen inspuiten tegen de wens van ouders in kan niet.

De afgelopen tijd heeft de ChristenUnie, en gelukkig niet alleen de ChristenUnie, aandacht gevraagd voor de aanrijtijden van de ambulance. In een groot deel van onze gemeente worden de aanrijtijden overschreden. Tijdens een recente commissievergadering liet de heer Pierik van de GGD weten dat er pas een mogelijkheid komt om dit op te lossen als problemen in Nijkerk worden opgelost. Dat biedt geen zekerheid. Om de veiligheid van de bewoners in dat gebied te vergroten dient onze fractie samen met Lokaal Belang en de SGP een motie in om het AED-netwerk te versterken, zodat bij acute hartproblemen sneller kan worden ingegrepen.

Natuurlijk gaan we er van uit dat het college zich wel onverminderd blijft inzetten voor de verbetering van de aanrijtijden.

Jongeren
Geregeld organiseert de gemeente samen met maatschappelijke partners campagnes gericht op jongeren. Zo kennen we natuurlijk de campagne tegen alcohol in het verkeer. Wat ons betreft zijn er verschillende onderwerpen belangrijk genoeg om campagnes over te voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan online weerbaarheid en drugsgebruik. Het is echter niet handig als we elke keer ad hoc campagnes bedenken, die elkaar mogelijk ook overlappen. Wat ons betreft maakt het college een soort planning waarin campagnes in de tijd worden neergezet. Daarover dienen we samen met BurgerInitiatief een motie in.

Verkeer
Allereerst wil ik aan het college, betrokken ambtenaren, bedrijven en andere betrokkenen een compliment maken voor de aanleg van de rondweg rond Voorthuizen. Dit komt er goed uit te zien.

Eerder dit jaar heeft onze fractie vragen gesteld over de verkeersveiligheid op verschillende provinciale wegen. Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Eén van die wegen, de Wesselseweg, is vorige week ook door de SGP aan de orde gesteld. Daarbij kwam de SGP met het standpunt dat de bebouwde kom van Barneveld moet worden uitgebreid. Ook wij hebben onze zorgen en wensen geuit over het stuk vanuit Barneveld, waarbij we denken aan uitbreiding van de bebouwde kom of een zone 60 tot net voorbij de benzinepomp van Gulf. Als je vanuit de Gulf de weg over wilt steken om richting Barneveld te rijden, zie je de auto’s pas op het laatste moment. 80 is dan echt te hard. En sommigen rijden ruim harder dan 80. Als je dan verder rijdt richting Barneveld is er bij Aeres een bocht vlak voor een bushalte langs. Je moet er niet aan denken dat daar aan het eind van de middag een auto uit de bocht vliegt. Voorzitter, wij vragen een toezegging van de wethouder dat hij hier werk van gaat maken.

Groen
Groen vinden we belangrijk. Daarbij denken we aan het niet kappen van grote bomen, omdat die CO2 opnemen, maar in dorpen ook zorgen voor een mooie groene uitstraling. Maar we denken ook aan ander groen dat zorgt voor een mooie uitstraling. Onlangs lazen we in de krant dat het proces om te komen tot de groene slinger in Voorthuizen nu pas echt een beetje van de grond gaat komen. Als ChristenUnie beseffen we dat het behoorlijk lastig kan zijn om een dorp te vergroenen. Het aanbrengen is al een uitdaging, met bijvoorbeeld al die leidingen in de grond, maar het onderhoud is een tweede. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met groen dat wordt aangebracht vlak langs de weg als er zout gestrooid wordt? Wij zijn erg benieuwd naar het proces om in Voorthuizen te vergroenen en vragen het college om de toezegging dat er op redelijk korte termijn een memo naar de raad komt met de stand van zaken, zodat we het proces ook in de commissie kunnen bespreken met een afvaardiging van de werkgroep Groen van plaatselijk Belang Voorthuizen.

Zuinig zijn op groen is ook belangrijk bij nieuwbouw. We dienen daarom mede namens PRO’98 en BurgerInitiatief een motie in over natuurinclusief bouwen. Dat is bouwen op een manier dat ook de natuur er baat bij heeft. Dit kan door het sparen van bestaande bomen, of door bij de woningen neststenen aan te brengen voor huismussen. Zo zijn er allerlei manieren. Wij begrijpen dat dit begrip voor velen nieuw is. Daarom vragen we in de motie om te onderzoeken of dit voor Barneveld toepasbaar is en daar de Raad over te informeren. Zodoende kunnen we met meer kennis van zaken als raad hierover het debat voeren.

Lichtboei
Een paar maanden geleden is onze fractie op bezoek geweest bij het bestuur van PCO Gelderse Vallei. Daar is ook de situatie van de Lichtboei en de sloopmeters aan bod geweest. Het CDA stelde daar onlangs vragen over. Voor de bouw moet sloopmeters betaald worden, maar dit is maatwerk. Met het sluiten van de Lichtboei vertrekt de PCO uit Kootwijkerbroek. Onze fractie zou het mooi vinden als het maatwerk dat hier geleverd moet gaan worden er toe leidt dat er ook een bedrag terug vloeit naar het dorp Kootwijkerbroek dat haar school verliest. Graag een reactie van de wethouder.

Tot slot
Enkele weken geleden kwam ik op internet een boek tegen van Remko Iedema. Als gemeentelijke ambtenaar jeugdzorg had hij een belangrijke rol gehad in de opzet van het jeugdzorgbeleid van de gemeente Apeldoorn. Natuurlijk deed hij dat met hart voor de jongeren, het kind stond centraal. Maar toen zijn eigen dochter in de problemen kwam, stond hij ineens aan de andere kant van de streep. Hij ervoer het als een gevecht, omdat de jeugdzorg heel anders werkte dan dat hij als ambtenaar dacht. Weliswaar was dit in een andere gemeente, maar toch leerde hij er van. Een belangrijke les was dat jongeren te maken hebben met gescheiden werelden, school, thuis en hulpverlening, waarin er niemand is die het hele kind ziet; niemand die zich voor het hele welzijn van het kind verantwoordelijk opstelt. Ieder focust op de eigen taak. Op school zien de leraren het kind veel, maar zij zijn niet van de zorg maar van het onderwijs. De hulpverlener heeft veel kennis van zaken, maar ziet het kind niet altijd in de natuurlijke omgeving. En ouders kennen doorgaans hun kind het beste, maar zij hebben niet van nature de kennis welke wegen te bewandelen om de zorg of ondersteuning te vinden die het kind nodig heeft.

De vraag die dit boek opwerpt, is of we altijd door hebben wat onze besluiten voor de mensen betekenen. Wij spreken de wens uit dat we ons, als college, raad en ambtenarij, dat steeds bewust zijn en zoeken naar het goede voor onze inwoners. Daarbij wens ik ons allen en ook de inwoners en andere betrokkenen bij gemeente Barneveld Gods zegen en wijsheid toe.

 

Dank u wel.