ChristenUnie zet zich in voor de agrariërs in onze foodvalley!

Jaap van de Top scoop
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 7 maart 2019 om 22:16

ChristenUnie zet zich in voor de agrariërs in onze foodvalley!

De Foodvalley is bezig met het opstellen van een nieuwe strategische agenda. De gemeenteraad kon onderwerpen aandragen die daar in komen te staan. Onze fractie heeft zich deze keer vooral gericht op meer draagvlak bij de agrarische sector voor de Foodvalley. Wij  hebben drie voorstellen ingediend die gaan 1. De boeren meer informeren over wat de Foodvalley doet. 2. Aandacht vragen voor het verdienmodel bij innovaties. 3. De WUR betrekken in de wetenschappelijke onderbouwing van projecten die opgestart worden. Het was een pittige discussie die tot het eind toe spannend bleef. Vooral met behulp van Lokaal Belang en de VVD zijn de voorstellen, wel enigszins gewijzigd, alle drie aangenomen. Een prima resultaat. Nu afwachten hoe we ze terug zullen zien in de strategische agenda die in de loop van 2019 wordt gepresenteerd.

De regio Foodvalley staat aan de vooravond van een periode van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het Europese Food Programma 2030, de Regiodeal vanuit Den Haag en de investeringsagenda van de provincie. Het is daarom goed dat de Foodvalley met een nieuwe Strategische Agenda komt waar de thema’s in komen te staan waar Foodvalley mee aan de slag gaat. Er is een commissie in het leven geroepen die deze Strategische Agenda gaat uitwerken. De commissie bestaat uit indrukwekkende namen waar wij wel vertrouwen in hebben, maar we vragen ons af hoe de agrarische sector in deze commissie haar geluid kan laten horen?

De commissie vraagt de gemeenteraad wat zij van deze startnotitie vindt en of zij nog andere accenten wil leggen of nog zaken mist.

Voedselverspilling
Voedsel is een belangrijk thema en dat onderschrijven we. Voedsel moet goed en veilig zijn. Voedselverspilling mag wel meer aandacht krijgen. Als je weet dat 10% van ons voedsel verspild wordt omdat het over de datum is of niet de goede kleur of vorm heeft, dan is daar nog veel winst te behalen.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is een thema dat ons aanspreekt. Het is een goede ambitie om voor iedereen een plekje te zoeken op de arbeidsmarkt. Voor jong en oud en voor mensen met een beperking. De mens staat centraal. Door alle innovaties wordt er steeds meer ingezet op Robotica. Onze fractie vindt het belangrijk dat we bij al onze innovaties de menselijke maat in het oog houden.

Infrastructuur en vervoer
In een regio met veel activiteit is veel vervoer. Vrachtauto’s voor het vervoer van goederen, de auto, bus en fiets voor het zich verplaatsen van A naar B voor werk, school of recreatie. Goede infrastructuur en openbaar vervoer is onmisbaar voor een groeiende regio als Foodvalley is. Er is al veel gebeurd op dit terrein, maar het zal onze blijvende aandacht hebben. We denken nu ook aan het tijdelijke station dat komt op de lijn Apeldoorn Amersfoort. Wat ons betreft wordt dit permanent.

Dan hebben we tot slot, als Christenunie, nog drie amendementen die we graag toegevoegd zien in de conceptbrief die het college namens de raad als reactie op de startnotitie heeft opgesteld.

Het eerste amendement, is mede ondertekend door de SGP,  gaat over het actief informeren van alle boeren over de activiteiten van Foodvalley. De boeren zijn als voedselproducent en landschapsbeheerder nauw betrokken bij de uitvoering van veel projecten van Foodvalley. Wij merken dat wat Foodvalley allemaal doet nog te weinig bekend is bij de boeren en dat moet veranderd worden.

Het tweede amendement gaat over het verdienmodel en is mede ondertekend door LB en BI. Wij weten dat boeren over het algemeen te weinig verdienen. Dat is al jaren zo en het is één van de redenen dat veel boeren stoppen met hun bedrijf. Foodvalley die in de  agrarische sektor een versnelling van innovaties wil moet rekening houden met het verdienmodel. Dat kan op twee manieren

1 Door bij iedere innovatie het verdienmodel er naast te leggen om bewust te worden wat dit voor het inkomen van de boer betekent

2 Door zelf innovatieve manieren te bedenken om tot een eerlijk verdienmodel te komen.

Ons derde amendement gaat over de WUR, IRAS en RIVM en is mede ondertekend door LB. Dit zijn instellingen die onderzoek doen dierwelzijn, emissies en volksgezondheid. Dit zijn onderwerpen die spelen binnen Foodvalley. Wij willen graag een goede wetenschappelijk onderbouwing van projecten die Foodvalley uitvoert, want dit vergroot het draagvlak.  Er is vaak kritiek op wetenschappelijke rapporten en onderzoeken. Neem kritische geluiden serieus en laat ze onderzoeken.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.