ChristenUnie stemt in met inhoud van onderzoek naar locaties voor windmolens

windmolen.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 1 februari 2019 om 19:43

ChristenUnie stemt in met inhoud van onderzoek naar locaties voor windmolens

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari heeft de ChristenUnie ingestemd met de invulling van het MER-onderzoek om te komen tot locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden. Windmolens behoren op dit moment tot de belangrijkste alternatieve energiebronnen die bijdragen aan het terugdringen van fossiele energie. Ze leveren veel energie, maar maken gebruik van een relatief klein stuk aardoppervlak. Dat is mooi. Maar het is wel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar effecten op de omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld om geluid, slagschaduw, gezondheid, natuur en landschappelijke waarden. Het onderzoek waar we mee ingestemd hebben is om die effecten te onderzoeken en zo te komen tot gebieden waar windmolens kansrijk zijn. En ja... de wethouder heeft toegezegd dat de gebiedsvisie Zeumeren (net als andere gebiedsvisies) hierin wordt meegenomen!

Tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de raad werd de discussie opgeworpen of er nu locaties uitgesloten moeten worden. Daar wilden we als ChristenUnie voorzichtig mee zijn.  Ten eerste omdat het dan logischer was geweest dit te doen bij het besluit om dit onderzoek uit te voeren of anders als het klaar is bij het vaststellen van de structuurvisie. Maar ook kan dit consequenties hebben voor de rechten initiatiefnemers en omwonenden hieraan kunnen ontlenen wanneer er in de toekomst initiatieven komen. Tijdens de commissievergadering werd echter door enkele insprekers betoogd dat als locaties meegenomen worden in het onderzoek dat de gemeenteraad dan wel kan beslissen dat de locatie niet in de structuurvisie komt, maar door middel van een provinciaal inpassingsplan plaatsing dan afgedwongen kan worden. Omdat dit voor ons wel een reden zou zijn om locaties op voorhand uit het onderzoek te halen, hebben we er, samen met PRO’98, bij het college op aangedrongen dit door een bestuursrechtadvocaat te laten uitzoeken. De bestuursrechtadvocaat die dit onderzocht heeft, de heer Lam, heeft ons in zijn advies op dit punt gerust gesteld.

Hij stelt dat als een locatie niet betrokken wordt in het MER-onderzoek en dus ook niet in de structuurvisie dat bij aanvraag voor een initiatief de gemeente dan uit moet gaan van het bestaande beleid. Dit beleid bestaat voor de locatie waarover het meest gediscussieerd is, Zeumeren, uit een gebiedsvisie en een windvisie. In die windvisie is Zeumeren als mogelijke locatie meegenomen. Ook werd uit de beantwoording helder dat de gemeenteraad bij haar overweging een eigen afweging mag maken waarbij de uitkomst van het mer-onderzoek niet doorslaggevend hoeft te zijn. Bij het vaststellen van de structuurvisie beslist de gemeenteraad, mede op grond van dit onderzoek, welke locaties geschikt worden geacht.

Mede hierop hebben wij geconcludeerd dat het beter is om niet nu locaties uit het onderzoek te halen. Wel hebben we er bij de wethouder op aangedrongen dat gebiedsvisies, waaronder die van Zeumeren, betrokken worden bij het onderzoek. Uiteindelijk zullen we echter als raad de afweging maken welke locaties we het meest geschikt achten.

Ook hebben we er bij de wethouder op aangedrongen vroegtijdig met omwonenden van een mogelijk geschikte locatie te communiceren. Dit kan helpen om draagvlak te creëren voor het neerzetten van en windmolen, bijvoorbeeld door te bespreken onder welke voorwaarden mensen kunnen participeren in het windmolenproject. De wethouder heeft toegezegd dat hierover een raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd voorafgaand aan de structuurvisie.