Bijdrage begroting 2019

ProgrammaFront 2018 top banner1
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 15 november 2018 om 21:10

Bijdrage begroting 2019

Bijdrage begroting 2019 door fractievoorzitter Lukas Scheijgrond
Voor wie staan we hier? Wat willen we bereiken? Hoe zien we de toekomst van onze gemeente voor ons? Dat zijn toch wel belangrijke vragen als je een kadernota of begroting vast stelt. Wij wonen in een bijzondere gemeente. Mensen zijn hier relatief positief over de leefomstandigheden. Dat hebben we kunnen zien in de veiligheidsmonitor. En die leefomstandigheden willen we goed houden. Mensen moeten werk kunnen vinden, ze moeten een plek vinden om te wonen; waar mogelijk in hun eigen dorp. En onze kinderen en kleinkinderen moeten hier ook kunnen opgroeien in een mooie en veilige omgeving. Barneveld is in vele opzichten, zoals geloof, omzien naar elkaar en ondernemendheid, een bijzondere gemeente. Een gemeente waarin mensen verbindingen leggen met elkaar. Daar zijn we zuinig op.

Voorzitter,

Voor wie staan we hier? Wat willen we bereiken? Hoe zien we de toekomst van onze gemeente voor ons? Dat zijn toch wel belangrijke vragen als je een kadernota of begroting vast stelt. Wij wonen in een bijzondere gemeente. Mensen zijn hier relatief positief over de leefomstandigheden. Dat hebben we kunnen zien in de veiligheidsmonitor. En die leefomstandigheden willen we goed houden. Mensen moeten werk kunnen vinden, ze moeten een plek vinden om te wonen; waar mogelijk in hun eigen dorp. En onze kinderen en kleinkinderen moeten hier ook kunnen opgroeien in een mooie en veilige omgeving. Barneveld is in vele opzichten, zoals geloof, omzien naar elkaar en ondernemendheid, een bijzondere gemeente. Een gemeente waarin mensen verbindingen leggen met elkaar. Daar zijn we zuinig op.

Ambitie
Dat betekent dat er uitdagingen zijn voor de toekomst en dat er een college nodig is met ambitie. Die ambitie vinden we terug in deze begroting. Een aantal onderwerpen daaruit wil ik even aanstippen.

Waardig ouder worden
We denken dan bijvoorbeeld aan het investeren in ouderen. Het college gaat het manifest Waardig Ouder worden uitvoeren en trekt daar ook budget voor uit. U weet dat dit voor ons een belangrijk punt is. Ouderen hebben bijvoorbeeld meer dan gemiddeld behoefte aan ondersteuning en een netwerk. Het doel van het manifest is om samen met organisaties in de samenleving, die in grote getalen het manifest ondertekend hebben, bij te dragen aan de levenskwaliteit van onze ouderen. Zoals ik in de commissie aangaf had ik hier graag al een meer concrete uitwerking van gezien, maar gelukkig komt die uitwerking bij het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein.


Jeugdhulp
Voorzitter, investeren in de samenleving heeft natuurlijk ook te maken met onze kinderen en jongeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door onderwijs, maar ook door subsidiëring van bijvoorbeeld sportverenigingen, de muziekschool en muziekverenigingen. Maar sommige jongeren hebben extra ondersteuning nodig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. In de begroting ontstaat een tekort van 2,3 mln doordat de kosten voor jeugdzorg een stuk groter zijn dan het bedrag dat de gemeente vanuit Den Haag daar voor krijgt. Gelukkig is inmiddels bekend dat de gemeente een bedrag van bijna 1 miljoen krijgt uit het Fonds Tekortgemeenten. Collega Wiesenekker zal daar later deze avond op terug komen en bij de Budgetbijstelling Sociaal domein een amendement indienen.

Veiligheid – ambulancepost!
Veiligheid vinden wij belangrijk, voorzitter. In april hebben we daarom, namens op één na alle partijen, een motie ingediend om de aanrijtijden van de ambulance te verbeteren. Deze motie is unaniem aangenomen. De oproep aan het college was om zich tot het uiterste in te spannen om dit in samenwerking met de stakeholders in VGGM-verband te bereiken. Wat er op dit punt aan inspanning geleverd is, weten wij tot op heden niet. Graag worden we daarover geïnformeerd en gaan we daarover verder met het college en de collega raadsleden in gesprek. Twee denkrichtingen die we hierbij mee gegeven hebben zijn: Samenwerking met de uitrukpost in Ermelo voor Garderen en de terugkeer van de uitrukpost in Voorthuizen. Wij verzoeken dus om een memo over dit onderwerp met daarin in ieder geval aandacht voor deze twee wensen. Graag een toezegging op dit punt. Bij veiligheid denken we natuurlijk ook over verkeer. De afgelopen raadsperiode hebben we ons ingezet voor veiliger verkeersroutes en dat blijven we doen. Een goede fietsverbinding tussen het centrum en de bloemenbuurt staat daarbij hoog op onze wensenlijst.

Verkeer
Over verkeer gesproken. Goede verkeersstromen zijn ook van economisch belang. Gemakkelijkheidshalve gaan weer maar even van uit dat het college de lobby voor een goede aansluiting A1-A30 en voor een regiosprinter op de lijn Amersfoort-Apeldoorn met stops in onze gemeente voort zet.

Duurzaamheid
Zuinig zijn we op onze leefomgeving. Hierbij is de ontwikkeling richting een energieneutrale samenleving een belangrijke rol. Dit is belangrijk, want we zijn rentmeesters over deze aarde, maar we willen ook dat onze kinderen en kleinkinderen er warm bij kunnen zitten. Ook op dit vlak is het college ambitieus. Voor een groot deel zitten we echter al lange tijd in de fase van het scheppen van kaders. Onze fractie kan niet wachten totdat ook daadwerkelijk grotere stappen gezet gaan worden naar die energieneutrale samenleving.

Grafrechten
In de begroting is ook een stijging van de grafrechten opgenomen. Dit is een paar jaar geleden al besloten. Wel vinden wij het vreemd dat er enorme verschillen zijn in tarieven die mensen betalen. Op zaterdagochtend betalen mensen 159 euro extra en op zaterdagmiddag zelfs 637. Wij begrijpen dat begraven op zaterdag extra kosten met zich mee brengt. Dat zaterdagmiddag zoveel duurder is dan zaterdagochtend begrijpen we niet. Omdat we vinden dat de tariefverschillen in verhouding moeten staan tot de kostenverschillen dienen we een motie in.

Scheidingen voorkomen – sterke gezinnen!
Zoals gezegd is Barneveld een gemeente waar mensen meer dan gemiddeld verbindingen leggen met elkaar. De cohesie is hier groot. Eén verbinding is daarin heel belangrijk: het gezin. Helaas zijn stabiele gezinnen niet vanzelfsprekend. Voor kinderen is het ideaalbeeld dat ze opgroeien met twee ouders. Door omstandigheden lukt dat niet altijd. Daarom is de ChristenUnie blij dat er de afgelopen tijd veel ondersteuning vanuit het CJG, Welzijn Barneveld en andere sociaal maatschappelijke organisaties voor relaties en gezinnen gekomen is. Tal van cursussen en bijeenkomsten zijn georganiseerd. Vierenhalf jaar geleden diende de ChristenUnie, op initiatief van mevrouw Heijkoop, over dit onderwerp een motie in, die we introkken na een toezegging van het college. U zult begrijpen dat wij het toejuichen dat het college geld vrij maakt voor ondersteuning van stellen die een scheiding willen voorkomen.

Goedkope woningen!
Voor goede sociale cohesie is het ook belangrijk dat jongeren die uit huis gaan en ouderen die naar een woonzorginstelling gaan de kans hebben om in hun eigen dorp te blijven wonen. Daar kennen ze andere mensen. Door de stijgende huizenprijzen is het moeilijker voor starters en mensen met een relatief lager inkomen om een passende woning te vinden. Des te belangrijker is het dat we vasthouden aan het beleid dat we in december hebben afgesproken om bij bouwplannen voorwaarden te stellen aan het minimale percentage woningen in het goedkope en middeldure segment. Bouwen is namelijk niet per sé n dezelfde verhouding duurder geworden. Wij roepen het college daarom op om creatief te zijn met het vinden van mogelijkheden om ook deze mensen te voorzien van passende woonruimte.

Een belangrijke verbinding zagen we vorige week gelegd worden. Op de plek waar al ruim anderhalf jaar de verbinding tussen Voorthuizen en Barneveld afgesloten is, vond het concert plaats van de Harmonie en Crescendo. Een erg leuke avond. Binnenkort hopen we ook weer gebruik te kunnen maken van de fysieke verbinding tussen Barneveld enerzijds en Voorthuizen en de Harselaar anderzijds. Ik merk om me heen dat veel mensen hier naar uitkijken.

Zegen en gebed
Voorzitter, tot slot. Het college staat voor grote uitdagingen, waarvan ik er een aantal aangestipt heb. Bij dat werk is wijsheid nodig. In ons ambtsgebed bidden we altijd om wijsheid ter behartiging van de belangen die aan ons zijn toevertrouwd, opdat onze besluiten mogen strekken tot bevordering van het welzijn van onze gemeente en tot verheerlijking van Zijn naam. Dat is een belangrijk gebed. Wij bidden het college ook die wijsheid toe bij het uitvoeren van het beleid.

 Dank u wel.