Bedrijven krijgen meer groeimogelijkheden; gezinsbedrijf betaalt de rekening.

Weiland1
Jaap van de Top1
Door Jaap van de Top op 8 oktober 2018 om 19:34

Bedrijven krijgen meer groeimogelijkheden; gezinsbedrijf betaalt de rekening.

De gemeenteraad heeft de menukaart vastgesteld. De Christenunie heeft als enige partij tegengestemd. We hebben de afgelopen jaren verschillende keren onze bezwaren aangegeven tegen de menukaart maar daar is geen rekening mee gehouden. Wij verwachten dat het gezinsbedrijf hiervan de dupe is en moet opboksen tegen megabedrijven.

Tot nog toe bepaalde het bestemmingsplan in hoeverre een bedrijf kan groeien en dat is ook de manier om groei van bedrijven mogelijk te maken. Maar het bestemmingsplan zal worden afgewaardeerd en vanaf nu geeft de menukaart de mogelijkheid om te groeien. Hier staat wel een financiële maatschappelijke tegenprestatie tegenover. Als je bijvoorbeeld een stal bouwt, moet je in de toekomst 8% extra investeren in boven wettelijke maatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op volksgezondheid, dierwelzijn, luchtkwaliteit en landschap (denk aan een tegenprestatie zoals een groene houtwal of het plaatsen van duurzaamheidsvoorzieningen).  De landelijke eisen op deze terreinen zijn al zo streng dat het niet mee zal vallen om hier nog een plus boven op te zetten. Onze fractie heeft gepleit om deze verplichte bijdrage lager te maken en in te zetten voor landschappelijke inpassing van bedrijven en stimuleren van opwekking van groene energie op bedrijven in het buitengebied. Wij vinden dat deze verplichte maatschappelijke tegenprestatie geen recht doet aan de agrarische sector die vanouds het landschap beheert, duurzaam voedsel produceert en een grote bijdrage levert aan onze economie.

Verder hebben we een motie ingediend om een bovengrens van de groei vast te stellen om zo te voorkomen dat er hele grote bedrijven ontstaan die het de gezinsbedrijven moeilijker maken om te blijven bestaan en ook geen meerwaarde hebben voor ons landschap.

De motie is helaas niet aangenomen en de menukaart is nu definitief vastgesteld. Uiteraard gaan we dit proces nauwlettend volgen en proberen wij waar het mogelijk is op te komen voor de kleine(re) gezinsbedrijven.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.