Meer zorg voor behoud hoogwaardig groen na motie ChristenUnie

bomen
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 6 oktober 2018 om 16:54

Meer zorg voor behoud hoogwaardig groen na motie ChristenUnie

De gemeente gaat meer werk maken van goede communicatie bij kapplannen, zodat mensen niet verrast worden door een kapplan. Ook gaat het college van burgemeester en wethouders beter inzichtelijk maken wat het aannemen van een bestemmingsplan betekent voor bomen en ander hoogwaardig groen in het plangebied. Een nieuwe wijk of een nieuw bedrijventerrein bouwen kan meestal niet zonder aantasting van het groen, maar als de gemeenteraad vooraf duidelijk gemaakt krijgt waar die aantasting uit bestaat dan kan ze ook beter afwegen of het voorstel acceptabel is.

De toezeggingen van het college kwamen tijdens de bespreking van een voorstel van de ChristenUnie tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Dit voorstel heeft de ChristenUnie ingediend omdat we bij beslissingen beter willen kunnen afwegen wat de gevolgen zijn voor bomen en ander bestaand groen. Dat groen verdient onze bescherming, maar we weten ook dat er soms doelen zijn die het rechtvaardigen om bomen weg te halen. In die gevallen moet er herplant plaats vinden.

Omdat we weten dat meer partijen belang hechten aan dit groen hebben we bij de motie uitdrukkelijk aangegeven dat deze wensen aan het voorstel toegevoegd konden worden. Verschillende partijen hebben ook wensen naar voren gebracht. Denk daarbij aan een bomenregister (BurgerInitiatief en Pro’98), het gebruik maken van bomeneffectanalyses wanneer niet helder is wat de gevolgen van werkzaamheden zijn op bomen die blijven staan (LB) en het belang aan ander groen dan bomen alleen (Pro’98).

Omdat de wethouder tijdens de bespreking duidelijk uitlegde hoe hij tegemoet gaat komen aan de wensen in de motie en de aanvullende wensen van andere partijen vond de ChristenUnie het niet langer nodig om de motie daadwerkelijk in stemming te brengen. We hopen en verwachten dat deze verbeterde aanpak ons helpt om in de toekomst beter om te gaan met waardevol groen.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.