Meer zorg voor behoud hoogwaardig groen na motie ChristenUnie

bomen
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 6 oktober 2018 om 16:54

Meer zorg voor behoud hoogwaardig groen na motie ChristenUnie

De gemeente gaat meer werk maken van goede communicatie bij kapplannen, zodat mensen niet verrast worden door een kapplan. Ook gaat het college van burgemeester en wethouders beter inzichtelijk maken wat het aannemen van een bestemmingsplan betekent voor bomen en ander hoogwaardig groen in het plangebied. Een nieuwe wijk of een nieuw bedrijventerrein bouwen kan meestal niet zonder aantasting van het groen, maar als de gemeenteraad vooraf duidelijk gemaakt krijgt waar die aantasting uit bestaat dan kan ze ook beter afwegen of het voorstel acceptabel is.

De toezeggingen van het college kwamen tijdens de bespreking van een voorstel van de ChristenUnie tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Dit voorstel heeft de ChristenUnie ingediend omdat we bij beslissingen beter willen kunnen afwegen wat de gevolgen zijn voor bomen en ander bestaand groen. Dat groen verdient onze bescherming, maar we weten ook dat er soms doelen zijn die het rechtvaardigen om bomen weg te halen. In die gevallen moet er herplant plaats vinden.

Omdat we weten dat meer partijen belang hechten aan dit groen hebben we bij de motie uitdrukkelijk aangegeven dat deze wensen aan het voorstel toegevoegd konden worden. Verschillende partijen hebben ook wensen naar voren gebracht. Denk daarbij aan een bomenregister (BurgerInitiatief en Pro’98), het gebruik maken van bomeneffectanalyses wanneer niet helder is wat de gevolgen van werkzaamheden zijn op bomen die blijven staan (LB) en het belang aan ander groen dan bomen alleen (Pro’98).

Omdat de wethouder tijdens de bespreking duidelijk uitlegde hoe hij tegemoet gaat komen aan de wensen in de motie en de aanvullende wensen van andere partijen vond de ChristenUnie het niet langer nodig om de motie daadwerkelijk in stemming te brengen. We hopen en verwachten dat deze verbeterde aanpak ons helpt om in de toekomst beter om te gaan met waardevol groen.