Samen recht doen, een positief resultaat maar dat betekend niet achterover leunen

Vooraanzicht gemeentehuis
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 6 juli 2022 om 17:02

Samen recht doen, een positief resultaat maar dat betekend niet achterover leunen

Bijdrage over de jaarverslaglegging, tussenrapportage en kaderbrief

De financiële positie van onze gemeente is gezond. Dat ervaren wij als verhoring op het gebed om een zegen die we in het ambtsgebed elke raadsvergadering van God vragen, over het werk dat we met elkaar uitvoeren. Maar dat betekend niet dat we nu achterover kunnen leunen. Er liggen nog grote uitdagingen in de toekomst.

Het jaarverslag van 2021 geeft een mooie terugblik op het jaar door de coronacrisis heel anders is verlopen dan verwacht en begroot. Er is veel werk verzet en dat is ook uitgebreid verantwoord. Nu maken we een nieuwe crisis mee als gevolg oorlog in Oekraïne. Die merken we in het nieuws en de toestroom van de vluchtelingen. Bovendien zien we dat forse inflatie en diverse kostenstijgingen en geldzorgen bij steeds meer gezinnen. Daardoor zou je bijna vergeten wat er in 2021 ook allemaal gebeurd is. 2021 is net als 2020 weer een jaar dat getekend is door de coronacrisis en dat kom je op allerlei plekken in deze begroting weer tegen.

Als reactie van de ChristenUnie op het jaarverslag wil ik stilstaan bij 3 aandachtspunten: positief resultaat, niet uitgevoerde werkzaamheden en het doorschuiven van werk naar 2022 en degelijke verslaglegging

Als we kijken naar het positieve resultaat van bijna 15 miljoen euro betekent dat niet dat ook onze reserve toegenomen is met 15 miljoen euro. Wat we zien is dat we in dit jaar ook vooraf een groot bedrag hebben genomen uit de reserve om 2021 te kunnen betalen. Ook al zijn we kritisch op het schuiven met bedragen van en naar de financiële reserve, we merken wel dat dit zorgt voor een stabiel beleid in Barneveld. Het ene jaar heb je nu eenmaal meer kosten en investeringen dan het andere jaar. En door de grondpositie die Barneveld heeft, zijn ook de de incidentele opbrengsten jaarlijks verschillend. In 2021 is door het positieve resultaat is onze schuldquote gelukkig lager geworden. Feit blijft dat onze schuldquote ten opzichte van het normbedrag te hoog is. Datzelfde geldt voor de grond quote daarmee lopen we als gemeente risico’s. Maar de nieuwe wethouder van Financieën geeft in antwoord op onze vragen aan dat hij hier scherp op is én dat hij hier ook kansen ziet vanwege de krapte op de woningmarkt.

In het verleden hebben we gemerkt dat het risico ook tot verliezen kan leiden, maar als je door de jaren kijkt naar het gemiddelde van alle opbrengsten en verliezen dan zie je dat de hoge schuldquote, door het hebben van grondposities ook gemiddeld gezien geleid heeft tot positieve opbrengsten voor Barneveld. En dat niet alleen financieel. Door die grondposities hebben we woonwijken en industrieterreinen kunnen realiseren. Dat blijven we doen, en dat is nu te zien in de wijk Bloemendal. Met deze middelen investeren we verantwoord in de groeiende samenleving van Barneveld. En daar zijn wij heel blij mee. Jarenlang maken wij ons hard gemaakt voor meer woningen in een goedkope categorie. We zien dat het college hierin ambitie en lef toont en ook daarvoor is deze grondpositie van belang.

Door corona zijn veel werkzaamheden in 2021 niet uitgevoerd. Niet omdat ze niet belangrijk zijn wel omdat het soms fysiek niet mogelijk. Deels komt dat door er een krapte was In de personeelsbezetting en deels door het oppakken van niet begrote taken die wel uitgevoerd moesten worden door de corona crisis. Veel van die taken zijn doorgeschoven naar 2022. We maken ons daarover wel zorgen, want de krapte op de arbeidsmarkt kan betekenen dat we ook in 2022 veel werk niet kunnen uitvoeren. Voor het sociaal domein veranderen we met deze jaarrekening de begroting van 2022 feitelijk met een bedrag van 1,5 miljoen. Want wat niet geïnvesteerd kon worden In de samenleving in 2021 moeten wel alsnog geïnvesteerd worden in 2022. Zo doen we recht aan inwoners die dat het hardst nodig hebben

Om het belang voor Barneveld duidelijk te maken zet ik op een rij waar die bedragen dan naartoe gaan in 2022 het gaat om: de inburgeringswet, de reïntegratie, de sportstimulering, het sociaal cultureel werk, volksgezondheid, en preventie, innovatieprojecten Sociaal domein en maatschappelijke zorg en schuldhulp.

Tot slot, willen we opmerken dat dit jaarverslag degelijk uitgewerkt is. Daar heeft de vorige wethouder van Financiën van de Burgwal tot de laatste dag, samen met de ambtenaren hard aan gewerkt en de nieuwe wethouder wist dat al prima uit te leggen en te duiden. Dat verdient een compliment.

En dan nog een korte opmerking over de tussenrapportage. Ook daar zien we dat op de Peildatum van 1 april al grote veranderingen verwacht worden voor het lopende jaar 2022. Om dat we het jaarverslag nog niet hebben vastgesteld, vermoed ik dat daarom weinig is gemeld over de doorgeschoven bedragen uit 2021. 

De financiële positie van onze gemeente is gezond. Dat ervaren wij als verhoring op het gebed om een zegen die we in het ambtsgebed elke raadsvergadering van God vragen, over het werk dat we met elkaar uitvoeren.

Onze verkiezingsslogan was en onze leus zal blijven “Samen Recht Doen". Dit zien we ook weer mooi terug in deze kaderbrief.

Samen zetten wij ons in om zoveel mogelijk inwoner bestaanszekerheid te geven, juist nu die zekerheid fors onder druk staat door de energiecrisis, Oekraïnecrisis en stijgende kosten op allerlei vlak. Prachtig dat we nu met een wethouder armoede deze strijd aangaan Samen staan we voor het maken van een gebiedsagenda waardoor inwoners actief betrokken worden bij veranderingen in hun woonomgeving. We zijn blij dat we daarin stappen zetten!

Recht doen we aan onze agrariërs door stevig in gesprek te zijn en blijven met de agrariërs en de provincie waarin we zoveel blijven inzetten op een gebiedsgerichte aanpak, zoals we gelukkig teruglezen in de kaderbrief. Alleen samen kunnen boeren en de overheid werken aan plannen en oplossingen die nodig zijn voor de veranderingen in ons mooie buitengebied. Het blijft dan belangrijk dat ook onderhandelingen over het eventueel opkopen van individuele stiksofrechten maximaal in te zetten op vrijwillige verkoop. Samenwerken bevorder je niet door zonder overleg te bepalen dat Stroe uit zou kunnen groeien tot 25.00 inwoners. Recht doen we ook aan ons klimaat door in de energietransitie stevig in te zetten op energiebesparing en waar mogelijk nieuwe manieren verkennen voor het duurzaam opwekken van energie. Doen laten we zien door actief in gesprek te gaan bij poteniële inbreidingslocaties en kansen te benutten om de 600 woningen per jaar te realiseren. Waarin wij nogmaals zeer tevreden zijn dat daarin een groter percentage dan ooit in de goedkoper categorie gebouwd zal worden.

Doen; Laten we zien door het vroeg signaleren van schulden en door daarna dan gericht hulp te bieden. Doen laten we ook zien door fors te investeren in ons ambtelijk apparaat om zo voldoende mensen en kennis in huis te hebben om zelf te kunnen voorzien aan de stevige uitdagingen die ons te wachten blijven staan.

Samen Recht Doen. Dat doen wij met gevouwen handen en in afhankelijkheid van God. We wensen het college zegen toe in het komende jaar.