Centrum Barneveld meer maatwerk en autoluw

Barneveld.jpeg
02_Wouter_de_Kool_1_lowres.jpg
Door Wouter de Kool op 6 juli 2022 om 19:44

Centrum Barneveld meer maatwerk en autoluw

Bijdrage over verkeersvisie centrumring en - gebied Barneveld

Wij onderschrijven de kaders en uitgangspunten uit het raadsvoorstel. Een degelijke groenstructuur, vergroten verkeersveiligheid, en de ruimte voor fietsers zijn uitgangspunten uit het plan die wij als ChristenUnie een warm hart toedragen. Toch dienen wij hierop twee moties toe. Ik licht graag beide toe.

De eerste motie.

Onder 4.2 van de oplegnotitie noemt het college enkele maatregelen die men wil verkennen. De ChristenUnie en Burger Initiatief willen graag een verkenning hieraan toevoegen. Dit betreft een verkenning naar de mogelijkheid om het centrum van Barneveld alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer.

Aanleiding voor deze verkenning is het feit dat bewoners van het centrum van Barneveld bij ons hebben aangegeven dat zij nog veel verkeer zien waarvan zij vermoeden dat het geen bestemmingsverkeer is. Na een positieve verkenning kan deze maatregel leiden tot een verdergaande autoluwe inrichting die de leeffunctie van het centrum verder verhoogt.

·         De kwaliteit van de openbare ruimte wordt verhoogd,

·         Er ontstaan meer mogelijkheden voor vergroening

·         Er ontstaat meer ruimte voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Met deze motie benadrukken we nogmaals dat fiets en wandelverkeer bovengeschikt is aan het autoverkeer in en rond het centrum. Dit conform het uitgangspunt zoals genoemd in de verkeersvisie centrumring en -gebied dat stelt dat het autoverkeer ondergeschikt is aan het langzame verkeer.

Dan de tweede motie

De oproep om een strategische visie op het fietsnetwerk in het aankomende GVVP op te nemen. Deze motie die we samen met Pro 98 en SGP voorstellen, komt voort uit de overtuiging dat structurele en innovatieve oplossingen ontstaan door een specifieke situatie juist in een groter geheel te bezien. Einstein zei ooit dat je problemen niet kunt oplossen binnen dezelfde structuur die de problemen heeft veroorzaakt. En dat is wat bij de burgemeester Kuntzelaan wellicht aan de hand is. We bekijken de verkeerssituatie als een op zich zelf staande situatie. Maar verkeer komt ergens vandaan en wil ergens naartoe. En is daarmee onderdeel van een groter systeem. Echte oplossingen komen uit inzicht in dat grotere systeem. Daarom willen een strategische visie op het fietsnetwerk opnemen in het GVVP.

Labels: , ,