Bijdrage Henry Buitenhuis over Pastoriebos

06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 6 oktober 2021 om 20:16

Bijdrage Henry Buitenhuis over Pastoriebos

De volgende tekst heeft raadslid Henry Buitenhuis uitgesproken tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandstraat.

Voorzitter, met dit bestemmingsplan zien we dat er keuzes gemaakt worden te midden van veel conflicterende belangen. En dat is er omdat ruimte in Nederland schaars is

Het eerste belang is dat van de eigenaar. De eigenaar van de pastorietuin was een een kerkelijke gemeenschap die gekeken heeft wat er met hun eigendom kan gebeuren. En zij hebben het recht om na te denken over wat zij met hun eigendom mogen doen.  Deze kerkelijke gemeenschap heeft ervoor gekozen om hun pastorietuin beschikbaar te stellen voor woningen in de vorm van appartementen. En dan komt het tweede conflicterende belang. De buren zien veel groen en willen dat het liefst volledig behouden, maar zij zijn niet de eigenaren. En dan hebben we nog een conflicterend belang, in Barneveld en in heel Nederland is er een enorme woningnood en dat betekent dat er ook een enorme druk zit om te zorgen dat er op verschillende plekken gebouwd kan worden Er is niet Alleen woningnood Er is een enorme tekort aan voldoende grond in heel Nederland om al onze wensen te kunnen vervullen We willen meer natuur We willen meer grond voor de landbouw zodat die extra extensieve kan zijn We willen industrieterreinen om te zorgen dat onze Mensen kunnen werken We willen huizen om te bouwen en dat allemaal moet op datzelfde stukje grond. En zodra je gaat bouwen ontstaat er verlies. Verlies van de betekenis die dat stukje grond had voordat er gebouwd wordt

En dan nu naar het appèl dat op ons gedaan wordt.   Maak goede keuzes. Sommigen zeggen daarom Stop met de bouw en anderen ga door met dit bouwplan.

voorzitter als ChristenUnie  lopen we niet voor weg om naar al deze belangen te kijken en die te wegen. en in die afweging komen wij tot de conclusie dat het goed is dat er hier op deze plek appartementen gebouwd worden die voldoen aan de behoefte van Mensen die graag dichtbij het centrum willen gaan wonen. Tegelijk behouden we ook een groot deel van het van de pastorietuin

Van de wethouder vragen we de toezegging dat deskundigen van de gemeente  in gesprek gaan met de buren over de vervanging van van de door de letterzetter te dode opgeschreven sparren. Dit met als doel een beter bos met een beter ecologisch evenwicht. En dienen we hier over samen met Pro 98 een motie in

We hebben ook gezien dat er een kerkenpad loopt. en dat kerkenpad was tot nu toe onvoldoende beschermd In de manier waarop die we bedoeld hebben met de motie die in een vorige raadsvergadering is aangenomen  Daarom dienen we met BI en Pro 98 CDA en SGP een amendement in om te zorgen dat het kerkepad ook echt kerkepad kan blijven.  Dat amendement hebben we u toegestuurd . Het betreft een aanvulling op  de regels in het bestemmingsplan

Voorzitter bij dit gehele plan vinden we het belangrijk dat hier besluiten genomen worden die over het plan gaan, en niet over mogelijk toekomstige bestemmingen. De aanpassing van het fietspad tussen Barneveld en Putten via de Rembrandt straat is nog onderdeel van dorps gesprekken over de verkeerssituatie in heel Voorthuizen. Daarom vinden we het in deze fase voorbarig, om nu al een bestemming verkeer vast te leggen langs de  Rembrandt straat. Daarom dienen we hiervoor samen met LB een amendement in.

Voorzitter , we hopen dat veel Voorthuizenaren die nu al lang wachten op een mooi appartement met veel genoegen in deze mooie omgeving dicht bij het centrum gaan wonen.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.