Energie transitie in RES 1.0 van de Food Valley

RES.png
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
Door Henry Buitenhuis op 26 mei 2021 om 20:49

Energie transitie in RES 1.0 van de Food Valley

Met het besluit over de RES zetten we een belangrijke stap in de energie transitie die nodig is in Nederland. Energie transitie is niet iets wat je alleen kunt doen. Daar heb je samenwerkingspartners bij nodig. Via de Food Valley is er veel expertise gebundeld. Gezamenlijk is er veel denkkracht en inzet om het beste te zoeken voor de inwoners van de Regio en dus ook voor Barneveld

Aanleiding
Sinds de industriële revolutie is onze consumptie met enorme vaart toegenomen. En langzamerhand moeten we tot de erkenning komen dat we roofbouw plegen op deze aarde. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan ons afval, maar ook aan ons grote energieverbruik. We stoten enorm veel CO2 uit met alle gevolgen van dien: opwarming van de aarde, natuurrampen, hongersnoden en ga zo maar door. We hebben de keuze, of we nemen passende maatregelen, of de wal keert het schip. Vanuit de opdracht die we hebben gekregen om rentmeester te zijn over de schepping, kiezen wij voor het eerste. En natuurlijk, vanuit de Food Valley kunnen we de wereld niet redden, dat hoeft gelukkig ook niet, maar wel rust op ons de verantwoordelijkheid om ons op te stellen als goede rentmeesters. En die verantwoordelijkheid nemen wij serieus.

Met het besluit over de RES zetten we een belangrijke stap in de energietransitie die nodig is in Nederland. Energietransitie is niet iets wat je alleen kunt doen. Daar heb je samenwerkingspartners bij nodig. Via de Food Valley is er veel expertise gebundeld. Gezamenlijk is er veel denkkracht en inzet om het beste te zoeken voor de inwoners van de Regio en dus ook voor Barneveld

Via deze RES bevestigen we als Barneveld dat we samen met andere gemeenten willen werken met de beste bestaande technieken die nu beschikbaar zijn. Dan denken we in de eerste plaats aan energiebesparing, maar  ook aan zonne- en windenergie.  Er komen in de toekomst wellicht betere mogelijkheden, zoals thoriumreactoren en wellicht geothermie, maar daarop moeten we niet gaan zitten wachten. Daadkracht is vereist, we moeten nu de verantwoordelijkheid dragen voor de stappen die we nu al kunnen zetten. De natuur wacht niet met opwarmen tot wij betere technieken hebben.

En dat maakt dat we keuzes moet maken die niet door iedereen gedragen worden.  We zijn jaren lang gewend aan Energieproductie die niet zichtbaar was in het straatbeeld. We letten daarbij onvoldoende op de enorme impact die dat heeft op het klimaat in deze wereld.

Het moet anders
Dat moet dus anders. En dat betekent dat energieproductie zichtbaar wordt boven de grond. Veel Barnevelders en Barneveldse bedrijven zetten zonnepanelen op hun dak. Dat is een goede ontwikkeling waar we blij mee zijn. Maar die productie van zonne-energie leidt tot veel piekbelastingen van ons elektriciteitsnetwerk. In het buitengebied zet Liander feitelijk een slot op de mogelijkheden om veel meer zon op het staldaken te leggen. Het netwerk moet daarom veel gelijkmatiger belast worden. Uit Duitse grafieken en ook uit Nederlandse ervaringen blijkt dat de combinatie van zon en wind een veel betere benutting geeft van het netwerk. En dat is nodig om het elektriciteitsnetwerk ook betaalbaar te houden. Voor Nederland en ook Barneveld is het daarom nodig om ook op land met  windenergie op te wekken.

Zorgvuldig proces
En die keuze voor windenergie wekt veel weerstand op. We hebben begrip voor de zorgen die mensen zich maken. We overtuigen tegenstanders van de windenergie misschien niet. Maar als ChristenUnie verdiepen we ons  in de mogelijkheden en in de bezwaren. We horen dat mensen zich veel zorgen maken over laagfrequent geluid. Daarbij gaat het ultrasone trillingen. Die kun je niet horen, maar wel voelen. En ook de ChristenUnie wil niet dat mensen ziek worden van ultrasone geluid.

Wat we daarover lezen is dat veel windmolens die trillingen niet veroorzaken. Bijvoorbeeld bij de windmolens in Houten werden ze wel opgemerkt, maar dat is nu opgelost door het verwerken van trillingdempers. En dus vragen we de wethouder om bij het mogelijk toekomstige vergunningen voor windmolens om randvoorwaarden op te stellen. Randvoorwaarden die windmolenbouwers verplichten om windmolens te plaatsen zonder ultrasone trillingen.

Er is een kaart van Nederland met plekken waar zogenaamd laagfrequent geluid opgemerkt wordt. Maar op die kaart zie je dat er heel veel bronnen zijn voor deze trillingen. En de meeste van die bronnen zijn niet in de buurt van windmolens.

En als we de energie doelen in Barneveld willen halen, met de nu bestaande technieken, dan is het volgens de ChristenUnie nodig dat er ook op het grondgebied van Barneveld windmolens worden gebouwd.

We beseffen welke impact deze molens hebben op ons landschap en op de omgeving. En juist daarom willen we dat als er grote windmolens worden geplaatst, dat daarvoor een zorgvuldig proces van afwegingen wordt doorlopen. En dat moet via een goede MER procedure.

Gezien de onrust die wij ook zien, vinden we het als ChristenUnie belangrijk om steeds te goed te kijken naar alle dilemma’s die het gevolg zijn van een noodzakelijke energie transitie  Daarover moeten we in gesprek blijven met elkaar en samen goede oplossingen kiezen ook al is dat niet altijd gemakkelijk.

Samenwerken
Samen betekent dat we vinden dat lusten en lasten door en van windmolens eerlijk gedeeld moeten worden. We vinden het belangrijk dat windmolens voor minstens 51% lokaal in eigendom zijn.  We vragen het college de definitie van 51% lokaal eigenaarschap verder uit te werken zodat het past bij Barneveld en de Regio Food Valley.

Samen betekent ook dat je als gemeente professioneel en goed communiceert over het uitwerken van plannen om de energietransitie vorm te geven. Juist bij zo’n gevoelig onderwerp is dat heel belangrijk, maar we hebben nu al een paar keer gezien dat de communicatie niet gaat zoals gewenst. Eerder zijn we er kritisch op geweest, dat omwonenden van mogelijke locaties uit het MER-rapport, niet geïnformeerd waren op het moment dat het rapport openbaar werd. Nu verliep het maken van de verslagen van de gesprekken niet goed. Graag volle aandacht voor goede en gepaste communicatie naar belanghebbenden.

Samen betekent ook dat je niet de landbouwers opzadelt met een grote claim op hun grond voor de zonnepanelen. Zonne-energie vergt veel ruimte. We moeten voorkomen dat onze schaarse landbouwgronden getransformeerd worden tot één spiegel.

Leg daarom eerst restgronden en daken vol. Dat is beleid dat past bij de Barneveldse zonneladder.

In de commissie hebben we aan het college gevraagd over zon op dak 2 zaken te op te pakken die het volleggen van daken bevorderen. En die vragen stellen we nu opnieuw:

Wilt u lobbyen zodat er via landelijke regelingen betere mogelijkheden komen om gebouwen op het industrieterrein vol te leggen met zonnepanelen?

En wilt u druk opvoeren op Liander waardoor zij meer inspanning gaan verrichten om staldaken te kunnen volleggen met zonnepanelen?

Met deze RES 1.0 zijn we er nog niet. Onze bijdrage is dan ook bedoeld om richting RES 2.0 door te gaan met goede beleidsvorming. Wel wordt er nu een belangrijke stap gezet. En daar stemmen wij mee in.

Deel dit bericht