Een nieuwe woonvisie!

2014-06-02 20.13.19
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 18 maart 2021 om 21:10

Een nieuwe woonvisie!

De woonvisie 2021-2025 geeft op verschillende onderdelen een duidelijke trendbreuk met het verleden

  1. Er is meer ruimte voor starter op de woningmarkt,
  2. er is meer ruimte voor levensloopbestendige woningen.
  3. De BENG normen worden overal toegepast.
  4. En ook het natuurinclusief bouwen wordt opgepakt.

Wat dat laatste punt betreft. We lazen onlangs een artikel in het Nederlands dagblad, waarin grote bouwondernemingen nadrukkelijk vragen om verordeningen die natuur inclusief bouwen  meer verplichtend opleggen.Tegelijkertijd meldden zij dat dit heel goed uitgevoerd kan worden, zonder grote extra kosten. Het moet alleen gericht opgepakt worden.

Daarom hebben we het college de gevraagd om dit ook op te nemen in Barneveldse verordeningen voor de nieuwbouw in de bestemmingsregels.

Het college zegt toe dat dit uitgewerkt wordt in een voorstel over natuurinclusief wonen. Dit naar aanleiding van een motie van de CU daarover die in juni 2019 werd aangenomen. 

Wij verwachten dat door de uitvoering van de Woonvisie meer Jongeren een starterswoning kunnen krijgen in Barneveld. En dat ouderen kunnen doorstromen naar levensloopbestendige woningen. En dat daarmee ook weer bestaande woningen, die door ouderen worden verkocht, vrijkomen voor gezinnen.

Nu zien we tegelijk dat door de schaarste op de woningmarkt,  de woning markt extra ingewikkeld  gemaakt wordt. Door de schaarste zien grote beleggers de woningmarkt als een kans om te koste van gewone burgers veel geld te verdienen. Ze drijven prijzen op door massaal in te kopen.

Geacht college, we vragen u om bij de uitvoering van de woonvisie  de koopwoningen voor de starters beschermen met zelfbewoningsplicht.

We willen graag verzekerd zijn dat nieuwe koopwoningen voor starters, ook echt door starters gekocht worden. En dat ze ook beschikbaar blijven voor starters. Het college geeft aan dat ze de zelfbewoningsplicht actief inzet voor sociale woningen. Daar zijn we ontzettend blij mee.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.