De ChristenUnie is voor bomen en parken. Die moeten we beschermen!

Barneveld Schaffelaarsebos 1
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 17 juni 2020 om 20:01

De ChristenUnie is voor bomen en parken. Die moeten we beschermen!

Bomen zijn belangrijke dragers van de groenstructuur. Op de eerste plaats begeleiden bomen de belangrijkste ontsluitingsstructuren in de kern. Ten tweede zijn bomen door hun omvang en uitstraling bepalend voor het karakter van parkgebieden,landgoederen en speciale plekken in de kernen.

Dit is een citaat uit het groenstructuurplan dat in 2011 is vastgesteld.

De ChristenUnie was het daar in 2011 van harte mee eens. We hebben toen actief gelobbyd voor een nieuw groenstructuurplan met een langetermijnvisie en wij staan daar nog steeds achter. Bomen zijn belangrijke voor de leefbaarheid. Bomen zijn groen, maar groen is meer dan bomen. En voor biodiversiteit is  een breder beleid nodig dan alleen een focus op bomen.

Duurzaam, bio divers groen.
Duurzaam, bio divers groen is volgens de ChristenUnie belangrijk voor een prettig leefklimaat in onze gemeente. Volgens de ChristenUnie wordt dat met heel veel beleidsmaatregelen in Barneveld op een goede manier geregeld en niet alleen door de gemeente Barneveld wordt het goed geregeld ook de provincie heeft van het Rijk de taak gekregen om beleid’s en beheersplannen van bezitters van grote natuurparken te controleren op het juist uitvoeren van de natuurbeschermingswet.

Nieuwe natuur in Schaffelaarsebos en Paradijs.
In de beantwoording op onze vragen noemt Lokaal Belang de kapwoede in het Paradijs en het Schaffelaarse bos. Wat we echt zien is, dat natuurbeheerders, met passie voor goed Beheer, een goed plan hebben uitgevoerd om verjonging van deze natuurterreinen te bereiken. Ik wandel regelmatig door deze gebieden en zie daar prachtig ontspruitend groen met heel veel leven met heel veel vogels met heel veel biodiversiteit.

Om dit natuurbeheer af te doen met het woord ‘kapwoede’ laat zien dat lokaal belang wat ons betreft weinig realiteitszin heeft als het gaat om goed natuurbeheer met een brede evenwichtige visie. Kennelijk is een enkele boom belangrijker dan de biodiversiteit van het geheel. 

Het toezicht op het beheer van de natuurterreinen het paradijs en de Schaffelaarse bos is ,zoals dat bedoeld is in de wet, wat ons betreft dan ook in goede handen bij het democratische provinciale bestuur. Het voorstel van lokaal belang om de bebouwde kom grenzen te verleggen, om deze beide terreinen heen, gaat in tegen de doelen van de natuurbeschermingswet. 

De ChristenUnie wil niet dat de gemeente deze provinciale taak om het natuurbeheer te controleren tegen hoge kosten zelf moet gaan uitvoeren.

 

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.